Børne- og Skoleudvalget

12-01-2010

Sager 1 - 10

Fold alle ud

Børne- og Skoleudvalget 01.01.2010-31.12.2013 - konstituering
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af: A. Formand. B. Næstformand.

Beslutning

A. Flemming Østergaard Hansen (A) B. Bente Hylleborg (A) blev valgt.

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Introduktion til medlemmer på Børne- og Skoleudvalgets område
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give og drøfte en introduktion til medlemmerne om Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, herunder større temaer, opgaver, vedtagne delegationer på Børne- og Skoleudvalgets område, samt en mundtlig orientering om forvaltningens organisatoriske opbygning og om de faglige niveauopdelinger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 4

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne - selvejende daginstitutioner
Sag nr. 5

Sagens kerne

og Rødovre Byggelegeplads. Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus og Børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggele-geplads. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2010 til 31. december 2013. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges et medlem til hver af de selvejende daginstitutioners bestyrelser samt et medlem til bestyrelsen for Rødovre Byggelegeplads.

Beslutning

Anbefales. Barnets Hus: Claus Gisselmann Olsen (V). Børnehuset Carlsro: Bente Hylleborg (A). Vuggestuen Bybjerget: Annie Arnoldsen Petersen (A). Rødovre Byggelegeplads: Torben Petersen (F). (Til Økonomiudvalget).

Pavillon ved Rødovre Skole - nedrivning/bortskaffelse samt flytning til Espelundens idrætsanlæg, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 6

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 150.000 kr. til bortskaffelse af pavillon ved Rødovre Skole samt opsætning af midlertidigt hegn. Endvidere er der afsat 260.000 kr. til opsætning af 1/3-del af pavillonen ved Espelundens idrætsanlæg. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. samt om frigivelse af rådighedsbeløb på 260.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr.,
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 150.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 260.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010, og
 5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte 2 projekter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 7

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 10.700.000 kr. til fortsatte tekniske IT-investeringer på skoleområdet. Den reviderede IT-handleplan 2009-12 for så vidt angår de tekniske investeringer og anskaffelser for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 25.08.09 som grundlag for det videre arbejde. De tekniske investeringer i IT-handleplanen blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget 2010. De tekniske investeringer omfatter 140 bærebare pc'ere til brug for lærerne, installation af 183 stk. SMART Board i klasselokaler og lærerværelser, udbygning af skolenetværket på alle skoler med et "gæstenetværk´" samt uddannelse til IT-vejlederne. Der søges om frigivelse af 10.700.000 kr. til gennemførelse af IT-investeringerne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 10.700.000 kr. til fortsatte tekniske IT-investeringer på skolerne, og
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 10.700.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010 under "generelt for skoleområdet".

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet
Sag nr. 8

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2008 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om at udvide det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet og om at finde lokaler til tilbuddet (sag nr. 210). Det har ikke tidligere været muligt at finde egnede lokaler, men med lukningen af Hjælpemid-delcentralen på Rødovre Parkvej 403 B primo 2010 bliver der frigjort lokaler, der kan rumme Skiftesporet 1 og 2. Forvaltningen foreslår derfor, at et samlet Skiftespor placeres her. Vælges denne løsning, frigøres der lokaler på Borgmester Gustav Jensens Vej, hvor Skiftesporet i dag er placeret. Disse lokaler forudsættes anvendt til et Børnehus, der blev besluttet etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010ff. Sag herom forelægges i februar-møderækken. Målet med udvidelsen er på sigt at reducere antallet af køb af eksterne udenbys pladser og at tilbyde flere pladser i nærmiljøet. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skole-udvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Skiftesporet 1 og 2 samles på Rødovre Parkvej 403B,
 2. at Skiftesporet udvides med i alt 10 pladser til fremover i alt 30 pladser pr. 1/8-2011,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2,314 mio. kr.,
 4. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,314 mio. kr., hvoraf de 1,386 mio. kr. finansieres af det i investeringsoversigten (budget 2010) afsatte beløb på 2,382 mio. kr. til køb af Børnehus, og de resterende 0,928 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på driften til køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28,
 5. at der gives en negativ tillægsbevilling til driften på 0,928 mio. kr. vedr. køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28,
 6. at der gives en driftsbevilling på 0,625 mio. kr. i 2010 til den udvidet drift af Skiftesporet, og
 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. vedr. husleje og køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitu-tionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 9

Sagens kerne

Region Hovedstaden har i august 2009 modtaget Rødovre Kommunes anmodning om oprensning på i alt ni børneinstitutioner i Rødovre Kommune. Region Hovedstaden igangsætter afværgeforanstaltninger på fire institutioner i 2009. Andre fire institutioner gennemføres der ikke afværgeforanstaltninger på, da forureningsniveauet på disse ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium. Den sidste "institution" med forurenet jord er en legestue og indgår ikke i Region Hovedstadens særlige indsats for oprensning af jordforurening på børneinstitutioner. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Region Hovedstadens gennemførelse af afværgeforanstaltninger på fire institutioner tages til efterretning,
 2. at det tages til efterretning, at Region Hovedstaden ikke gennemfører afværgeforanstaltninger på de fire institutioner, hvor forureningsniveauet ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium, samt
 3. at Teknisk Forvaltning gennemfører afværgeforanstaltninger på Legestuen Nordstjernen, Fortvej 69, der ikke indgår i Region Hovedstadens indsats.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 10

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK