Teknik- og Miljøudvalget

12-01-2010

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Konstituering af Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand.

Beslutning

Svend Erik Pedersen blev enstemmigt valgt til formand. Steen Skriver Rasmussen blev enstemmigt valgt til næstformand.

Orientering om Teknisk Forvaltnings struktur og delegationer på udvalgets område
Sag nr. 2

Sagens kerne

På mødet vil blive udleveret en introduktionsmappe indeholdende:
 • Teknisk Forvaltnings økonomi (overordnet).
 • Teknisk Forvaltnings organisation.
 • Liste over Teknisk Forvaltnings "backuppersoner" til medlemmer af eksterne bestyrelser o.lign.
 • Delegationsplan for Teknisk Forvaltning.
 • Teknisk Forvaltnings Handlingsplan for 2010.
Indledningsvis vil medlemmerne af Teknisk Forvaltnings Chefgruppe give en kort præsentation af deres områder.

Beslutning

Genoptages på næste møde.

Meddelelser
Sag nr. 3

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitutionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 4

Sagens kerne

Region Hovedstaden har i august 2009 modtaget Rødovre Kommunes anmodning om oprensning på i alt ni børneinstitutioner i Rødovre Kommune. Region Hovedstaden igangsætter afværgeforanstaltninger på fire institutioner i 2009. Andre fire institutioner gennemføres der ikke afværgeforanstaltninger på, da forureningsniveauet på disse ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium. Den sidste "institution" med forurenet jord er en legestue og indgår ikke i Region Hovedstadens særlige indsats for oprensning af jordforurening på børneinstitutioner. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Region Hovedstadens gennemførelse af afværgeforanstaltninger på fire institutioner tages til efterretning,
 2. at det tages til efterretning, at Region Hovedstaden ikke gennemfører afværgeforanstaltninger på de fire institutioner, hvor forureningsniveauet ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium, samt
 3. at Teknisk Forvaltning gennemfører afværgeforanstaltninger på Legestuen Nordstjernen, Fortvej 69, der ikke indgår i Region Hovedstadens indsats.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skiltemanual for erhvervsområder - anlægsregnskab
Sag nr. 5

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 25.04.2006         200.000 kr.
Forbrug178.876 kr.
Mindreforbrug   21.124 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
         
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Madumvej 28. Matr. nr. 31t Islev by, Islev. Udstykning
Sag nr. 6

Sagens kerne

Principiel ansøgning om tilladelse til at udstykke den eksisterende ejendom på 1.222 m2 i 2 dele, som muliggør opførelse af et parcelhus mere. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives principiel tilladelse til at udstykke ejendommen i 2 ejendomme med et grundareal på hhv. ca. 655 m2 og ca. 460 m2 samt en privat fællesvej på ca. 105 m2.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Tagterrasse på mellembygning på Rødovrevej 123 - den tidligere købmandsbutik
Sag nr. 7

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til 45° taghældning med indskudt tagterrasse på ejendommens mellembygning. Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke meddeles tilladelse til 45° taghældning med indskudt tagterrasse på ejendommens mellembygning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Miljøgodkendelse af udvidelse og revurdering af tidligere meddelt miljøgodkendelse af Sommer Metalvarefabrik K/S.
Sag nr. 8

Sagens kerne

Stillingtagen til miljøgodkendelse af ny svejserobot og aktiviteter i 500 m² stor nyopført produktionshal, og revurdering af tidligere meddelt miljøgodkendelse. Udvidelsen betyder en mulig forøgelse af udledning af primært svejserøg. Der er derfor i miljøgodkendelsen stillet vilkår om etablering af filter, der kan tilbageholde 99% af svejserøgen. Ved gennemgang af tidligere meddelt miljøgodkendelse har Rødovre Kommune fundet det nødvendigt, at revidere samtlige vilkår. De fleste vilkår er erstattes af standardvikår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles Sommer Metalvarefabrik K/S miljøgodkendelse af udvidelse og revurdering af tidligere meddelt miljøgodkendelse.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning. Mødetidspunkt for møder i Teknik- og Miljøudvalget er fremover kl. 8.00.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK