Social- og Sundhedsudvalget

12-01-2010

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Konstituering af Social-og Sundhedsudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand

Beslutning

Britt Jensen valgt som formand og Ahmed Dhaqane valgt som næstformand.

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutning

Intet.

Generel orientering om Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Generel orientering om Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde, herunder organisering, kompetencefordeling og overordnet økonomi. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af tilsynsførende til kommunalt tilsyn på plejehjemmene
Sag nr. 4

Sagens kerne

Udpegning af tilsynsførende til henholdsvis Ældrecentret Broparken, Plejehjemmet Engskrænten, Plejehjemmet Ørbygård samt Plejehjemmet Dorthe Marie Hjemmet. Social-og Sundhedsudvalget indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget udpeger tilsynsførende til fire plejehjem

Beslutning

Ældrecenter Broparken: Henrik Kalat Pedersen Plejehjemmet Engskrænten: Lene Due Plejehjemmet Ørbygård: Svend Erik Pedersen Plejehjemmet Dorthe Marie Hjemmet: Ahmed Dhaqane

Rødbo - Skema B - Boliger og Servicearealer
Sag nr. 5

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune på opførelse af Rødbo fremsendt skema B med ansøgning om godkendelse af byggeprojekt og budget på boligerne, servicearealerne og skema U vedrørende udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri. DAB oplyser, at bebyggelsen følger den udformning, der fremgår af skema A, dog med mindre korrektion af bruttoetgearealet som følge af den mellem skema A og skema B foretagne detailprojektering. Boligdelen: Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 98.429.000 kr. inkl. moms svarende til fuld udnyttelse af det gældende maksimumbeløb og den kommunale grundkapital udgør 6.890.030 kr. Boligafgiften udgør 1.053 kr/m2/år (ved skema A - 1.159 kr./m2/år) eksklusive skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el på 182 kr. m2/år. Servicearealer: Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 22.818.000 kr. inkl. moms (ved skema A - 24,2 mio. kr.). Skema U (udbudsskema) Priserne er indhentet ved begrænset udbud i hovedentreprise. 5 entreprenører har været indbudt og alle har afgivet tilbud. Det laveste bud, som er afgivet af Enemærke og Petersen A/S, er antaget. Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsudvalget fremsender skema B ansøgning til behandling i Økonomiudvalget
 2. at skema B ansøgningerne vedrørende opførelse af boliger og servicearealer til Rødbo godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 45
 3. at skema U vedrørende udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri godkendes
 4. at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.320.000 til anlægsbevillingen på kr. 7.500.000 givet ved godkendelse af skema A, så den i alt udgør 8.820.000 kr., og at formålet med bevillingen ændres til løbende restfinansiering af servicearealet
 5. at der gives en tillægsbevilling på kr. -2.800.000 til anlægsbevillingen på kr. -2.200.000 i 2011 givet ved godkendelse af skema A, så den i alt udgør kr. -5.000.000, og
 6. at boligafgifter vedrørende rehabiliteringspladserne indarbejdes med kr. 600.000 i 2011 og kr. 2.400.000 i 2012ff.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 6

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune sammensættes Handicaprådet på følgende måde: 6 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre 5 medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 10 december 2009 udpeget Britt Jensen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at repræsentanter, indstillet af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre, udpeges
 2. at medarbejderrepræsentanter, indstillet af Direktionen, udpeges

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet
Sag nr. 7

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2008 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om at udvide det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet og om at finde lokaler til tilbuddet (sag nr. 210). Det har ikke tidligere været muligt at finde egnede lokaler, men med lukningen af Hjælpemiddelcentralen på Rødovre Parkvej 403 B primo 2010 bliver der frigjort lokaler, der kan rumme Skiftesporet 1 og 2. Forvaltningen foreslår derfor, at et samlet Skiftespor placeres her. Vælges denne løsning, frigøres der lokaler på Borgmester Gustav Jensens Vej, hvor Skiftesporet i dag er placeret. Disse lokaler forudsættes anvendt til et Børnehus, der blev besluttet etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010ff. Sag herom forelægges i februarmøderækken. Målet med udvidelsen er på sigt at reducere antallet af køb af eksterne udenbys pladser og at tilbyde flere pladser i nærmiljøet. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Skiftesporet 1 og 2 samles på Rødovre Parkvej 403B
 2. at Skiftesporet udvides med i alt 10 pladser til fremover i alt 30 pladser pr. 1/8-2011
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2,314 mio. kr.
 4. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,314 mio. kr., hvoraf de 1,386 mio. kr. finansieres af det i investeringsoversigten (budget 2010) afsatte beløb på 2,382 mio. kr. til køb af Børnehus, og de resterende 0,928 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på driften til køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28
 5. at der gives en negativ tillægsbevilling til driften på 0,928 mio. kr. vedr. køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28
 6. at der gives en driftsbevilling på 0,625 mio. kr. i 2010 til den udvidet drift af Skiftesporet
 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. vedr. husleje og køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Møder med SeniorRådet: 13. april 2010, kl. 19.00. 16. november 2010, kl. 19.00. Fællesmøde mellem SeniorRådet og Handicaprådet: 17. august 2010, kl. 19.00 på Rødovregård. Forårskonference for de frivillige sociale foreninger den 8. maj 2010. Netværksaften for de frivillige sociale foreninger den 11. november 2010.