Kommunalbestyrelsen

26-01-2010

Sager 1 (ØU 3/2010) - 18 (ØU 21/2010)

Fold alle ud

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitutionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 1 (ØU 3/2010)

Sagens kerne

Region Hovedstaden har i august 2009 modtaget Rødovre Kommunes anmodning om oprensning på i alt ni børneinstitutioner i Rødovre Kommune. Region Hovedstaden igangsætter afværgeforanstaltninger på fire institutioner i 2009. Andre fire institutioner gennemføres der ikke afværgeforanstaltninger på, da forureningsniveauet på disse ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium. Den sidste 'institution' med forurenet jord er en legestue og indgår ikke i Region Hovedstadens særlige indsats for oprensning af jordforurening på børneinstitutioner. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Region Hovedstadens gennemførelse af afværgeforanstaltninger på fire institutioner tages til efterretning,
   
 2. at det tages til efterretning, at Region Hovedstaden ikke gennemfører afværgeforanstaltninger på de fire institutioner, hvor forureningsniveauet ligger under Miljøstyrelsens nye afskæringskriterium, samt
   
 3. at Teknisk Forvaltning gennemfører afværgeforanstaltninger på Legestuen Nordstjernen, Fortvej 69, der ikke indgår i Region Hovedstadens indsats.
 
Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Anbefales Økonomiudvalget: Indstilles godkendt
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Skiltemanual for erhvervsområder - anlægsregnskab
Sag nr. 2 (ØU 4/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg. 
Bevilling 25.04.2006 200.000 kr.
Forbrug 178.876 kr.
Mindreforbrug

21.124 kr.

 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kulturelt Kraftcenter - udarbejdelse af program, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 3 (ØU 5/2010)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten 2010 afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af program for Kulturelt Kraftcenter. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24.06.2009 visionen om etablering af et unikt kulturelt mødested for byens borgere, hvor det forelagte forslag blev taget til efterretning. Der søges om frigivelse af 300.000 kr. til behovsafdækning samt til udarbejdelse af program.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen varetager opgaven for udarbejdelse af program for et Kulturelt Kraftcenter,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til behovsafdækning samt til udarbejdelse af program for et Kulturelt Kraftcenter, og
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 300.000 kr. som er afsat på investeringsoversigten 2010.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

2610 Rødovre Mighty Bulls ApS - ansøger om støtte efter elitelovens § 7.
Sag nr. 4 (ØU 6/2010)

Sagens kerne

Bestyrelsen for 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS ansøger i brev af 21.12.2009 om et samlet tilskud på 2,1 mio. kr., og baggrunden for anmodningen er en samlet rekonstruktionsplan, som skal sikre, at 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS fortsat kan udvikle elitearbejdet i et tæt samarbejde med moderklubben Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, samt kan opfylde de af Dansk Ishockey Union stillede krav om egenkapital for fortsættelse i AL Bank Liga'en. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse, og såfremt der jf. Elitelovens § 7 gives støtte, foreslås det, at støtten gives i forhold til den ansøgte model i scenarie 2 med et tilskud på 1.000.000 kr. og et lån på 1.100.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales til Økonomiudvalget, idet der med hjemmel i elitelovens §7 ekstraordinært ydes et økonomisk engangstilskud på 1.000.000 kr.
 1. at der ydes et rentefrit lån på 1.100.000 kr., som afdrages med 137.500 kr. pr. år., første gang den 01.02.2013.
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 2.100.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
   
 3. at tilskud og lån er betinget af, at 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS dokumenterer, at der i vedtægt/anpartshaveroverenskomst er indført udbyttebegrænsning jf. kriterierne i elitelovens §7.
 
Økonomiudvalget: Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt, idet Rødovre Mighty Bulls ApS skal fremlægge økonomiopfølgning hvert ½ år.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 18 (A, F, O og V) stemte for, og 1 (C) stemte imod.

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne - selvejende daginstitutioner og Rødovre Byggelegeplads.
Sag nr. 5 (ØU 7/2010)

Sagens kerne

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus og Børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggelegeplads. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2010 til 31. december 2013.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges et medlem til hver af de selvejende daginstitutioners bestyrelser samt et medlem til bestyrelsen for Rødovre Byggelegeplads. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Barnets Hus: Claus Gisselmann Olsen (V). Børnehuset Carlsro: Bente Hylleborg (A). Vuggestuen Bybjerget: Annie Arnoldsen Petersen (A). Rødovre Byggelegeplads: Torben Petersen (SF). Økonomiudvalget: Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Pavillon ved Rødovre Skole - nedrivning/bortskaffelse samt flytning til Espelundens idrætsanlæg, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 6 (ØU 8/2010)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 150.000 kr. til bortskaffelse af pavillon ved Rødovre Skole samt opsætning af midlertidigt hegn. Endvidere er der afsat 260.000 kr. til opsætning af 1/3-del af pavillonen ved Espelundens idrætsanlæg. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. samt om frigivelse af rådighedsbeløb på 260.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr.,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr.,
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 150.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010,
   
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 260.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010, og
   
 5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte 2 projekter.
 
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 7 (ØU 9/2010)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 10.700.000 kr. til fortsatte tekniske IT-investeringer på skoleområdet. Den reviderede IT-handleplan 2009-12 for så vidt angår de tekniske investeringer og anskaffelser for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 25.08.09 som grundlag for det videre arbejde. De tekniske investeringer i IT-handleplanen blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget 2010. De tekniske investeringer omfatter 140 bærebare pc'ere til brug for lærerne, installation af 183 stk. SMART Board i klasselokaler og lærerværelser, udbygning af skolenetværket på alle skoler med et 'gæstenetværk' samt uddannelse til IT-vejlederne. Der søges om frigivelse af 10.700.000 kr. til gennemførelse af IT-investeringerne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 10.700.000 kr. til fortsatte tekniske IT-investeringer på skolerne, og
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 10.700.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010 under 'generelt for skoleområdet'.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødbo - Skema B - Boliger og Servicearealer
Sag nr. 8 (ØU 10/2010)

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune på opførelse af Rødbo fremsendt skema B med ansøgning om godkendelse af byggeprojekt og budget på boligerne, servicearealerne og skema U vedrørende udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri. DAB oplyser, at bebyggelsen følger den udformning, der fremgår af skema A, dog med mindre korrektion af bruttoetgearealet som følge af den mellem skema A og skema B foretagne detailprojektering. Boligdelen:
Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 98.429.000 kr. inkl. moms svarende til fuld udnyttelse af det gældende maksimumbeløb og den kommunale grundkapital udgør 6.890.030 kr. Boligafgiften udgør 1.053 kr/m2/år (ved skema A - 1.159 kr./m2/år) eksklusive skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el på 182 kr. m2/år. Servicearealer:
Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 22.818.000 kr. inkl. moms (ved skema A - 24,2 mio. kr.). Skema U (udbudsskema)
Priserne er indhentet ved begrænset udbud i hovedentreprise. 5 entreprenører har været indbudt og alle har afgivet tilbud. Det laveste bud, som er afgivet af Enemærke og Petersen A/S, er antaget. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsudvalget fremsender skema B ansøgning til behandling i Økonomiudvalget,
   
 2. at skema B ansøgningerne vedrørende opførelse af boliger og servicearealer til Rødbo godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 45,
   
 3. at skema U vedrørende udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri godkendes,
   
 4. at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.320.000 til anlægsbevillingen på kr. 7.500.000 givet ved godkendelse af skema A, så den i alt udgør 8.820.000 kr., og at formålet med bevillingen ændres til løbende restfinansiering af servicearealet
   
 5. at der gives en tillægsbevilling på kr. -2.800.000 til anlægsbevillingen på kr. -2.200.000 i 2011 givet ved godkendelse af skema A, så den i alt udgør kr. -5.000.000, og
   
 6. at boligafgifter vedrørende rehabiliteringspladserne indarbejdes med kr. 600.000 i 2011 og kr. 2.400.000 i 2012ff.
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 9 (ØU 11/2010)

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune sammensættes Handicaprådet på følgende måde: 6 medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre:
 • Torben Bjørn Andersen, Muskelsvindfonden
   
 • Kirsten Falster, Landsforeningen Sind
   
 • Jane Magleholm, Dansk Handicap Forbund
   
 • Tom Olsen, Landsforeningen LEV
   
 • Edith Ridder, Diabetesforeningen
   
 • Preben Rølling, Høreforeningen
 
Suppleanter:
 • Alex Jean Nielsen, Muskelsvindfonden
   
 • Irene Schimmel, Landsforeningen LEV
   
 • Sigrid H Sørensen, Dansk Handicap Forbund
   
 • Mette Waly, Specialbørn i Rødovre
   
 • Erik Thoudal, Diabetesforeningen
   
 • Mogens Lind, Landsforeningen Sind
 
5 medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger indstillet af Direktionen:
 • Ældre- og Handicapchef Allan Pederssen
   
 • Jobcenterchef Jakob Duvå
   
 • Skolechef John Kronbak
   
 • Kulturchef Peter Rysz Jensen
   
 • Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann
 
Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved fravær. 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 10. december 2009 udpeget Britt Jensen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at repræsentanter, indstillet af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre, udpeges.
   
 2. at medarbejderrepræsentanter, indstillet af Direktionen, udpeges.
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet
Sag nr. 10 (ØU 12/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2008 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om at udvide det socialpædagogiske skoletilbud Skiftesporet og om at finde lokaler til tilbuddet (sag nr. 210). Det har ikke tidligere været muligt at finde egnede lokaler, men med lukningen af Hjælpemiddelcentralen på Rødovre Parkvej 403 B primo 2010 bliver der frigjort lokaler, der kan rumme Skiftesporet 1 og 2. Forvaltningen foreslår derfor, at et samlet Skiftespor placeres her. Vælges denne løsning, frigøres der lokaler på Borgmester Gustav Jensens Vej, hvor Skiftesporet i dag er placeret. Disse lokaler forudsættes anvendt til et Børnehus, der blev besluttet etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010ff. Sag herom forelægges i februarmøderækken. Målet med udvidelsen er på sigt at reducere antallet af køb af eksterne udenbys pladser og at tilbyde flere pladser i nærmiljøet. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Skiftesporet 1 og 2 samles på Rødovre Parkvej 403B,
   
 2. at Skiftesporet udvides med i alt 10 pladser til fremover i alt 30 pladser pr. 1/8-2011,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2,314 mio. kr.
   
 4. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,314 mio. kr., hvoraf de 1,386 mio. kr. finansieres af det i investeringsoversigten (budget 2010) afsatte beløb på 2,382 mio. kr. til køb af Børnehus, og de resterende 0,928 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på driften til køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28,
   
 5. at der gives en negativ tillægsbevilling til driften på 0,928 mio. kr. vedr. køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28,
   
 6. at der gives en driftsbevilling på 0,625 mio. kr. i 2010 til den udvidet drift af Skiftesporet,
   
 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. vedr. husleje og køb af eksterne dagtilbud på funktion 03.22 og 05.28.
 
Social-og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Jobcenter - overtagelse af lokaler på Rødovre Parkvej 304B, 1.sal (tidligere Hjælpemiddelcentralen)
Sag nr. 11 (ØU 13/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hjælpemiddelcentralen skal lukke den 1/1 2010 (sag nr. 117). Det åbner op for anden udnyttelse af lokalerne på adressen Rødovre Parkvej 403B. Jobcentrets kursusvirksomhed for forsikrede og ikke forsikrede ledige, der i dag har adresse på Tæbyvej 3, foreslås placeret i den bagerste del af 1. salen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 820.000 til flytning, alarmer, IT og adgangsforhold m.v.
   
 2. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på kr. 820.000
   
 3. at der gives en tillægsbevilling på kr. -114.000 i 2010 til Beskæftigelsesudvalget, og
   
 4. at der i 2011 ff gives en tillægsbevilling på kr. -249.000 til Beskæftigelsesudvalget svarende til en sparet bygningsdrift (husleje m.m.).
 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændring af principper for aflæggelse af anlægsregnskaber
Sag nr. 12 (ØU 14/2010)

Sagens kerne

Økonomi- og Personaleforvaltningen vil ud fra hensyn til effektivisering og væsentlighed foreslå, at der som udgangspunkt ikke aflægges særskilt regnskab for mindre anlægsarbejder, hvilket vil sige anlægsprojekter med bruttoudgifter under 2 mio. kr. I forlængelse heraf foreslår Økonomi- og Personaleforvaltningen, at Principper for Økonomistyring, punkt 6.4 ændres til: 'Der udarbejdes særskilt regnskab for anlægsbevillinger med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere...' I den økonomiske oversigt vil det kvartalsvis fremgå om der er afsluttet anlægsprojekter under 2 mio. kr.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der som udgangspunkt ikke aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger med bruttoudgifter under 2 mio. kr. og som følge heraf ændres kommunens Principper for økonomistyring punkt 6.4. jf. ovenstående. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2010-2013 / Beboerklagenævn
Sag nr. 13 (ØU 15/2010)

Sagens kerne

Valg af 1 udlejerrepræsentant og 1 suppleant, samt 1 lejerrepræsentant og 1 suppleant til beboerklagenævnet. På det konstituerende møde valgte kommunalbestyrelsen Leif Hedegaard Jørgensen som formand og Marianne Stigborg som suppleant, samt Jens Damsø som socialt sagkyndig person og Ole Pass som suppleant.
  
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen udpeger 1 udlejerrepæsentant og 1 suppleant til beboerklagenævnet.
   
 2. at kommunalbestyrelsen udpeger 1 lejerrepræsentant og 1 suppleant til beboerklagenævnet.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt:
 1. Udlejerrepræsentant:
  Alice Hansen
  Suppleant:
  Finn Nielsen
   
 2. Lejerrepræsentant:
  Eric Røper Nielsen
  Suppleant:
  Kurt Andersen
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2010-2013 / Huslejenævn
Sag nr. 14 (ØU 16/2010)

Sagens kerne

Valg af 1 udlejerrepræsentant og 1 suppleant, samt 1 lejerrepræsentant og 1 suppleant til huslejenævnet. På det konstituerende møde valgte kommunalbestyrelsen Marianne Stigborg som formand og Leif Hedegaard Jørgensen som suppleant, samt Jens Damsø som socialt sagkyndig person og Ole Pass som suppleant.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen udpeger 1 udlejerrepræsentant og 1 suppleant til huslejenævnet.
   
 2. at kommunalbestyrelsen udpeger lejerrepræsentant og 1 suppleant til huslejenævnet.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt:
 1. Udlejerrepræsentant:
  Flemming Sejer Hansen
  Suppleant:
  Flemming Christensen
   
 2. Lejerrepræsentant:
  Kurt Andersen
  Suppleant:
  Eric Røper Nielsen
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 15 (ØU 17/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Valg af revision
Sag nr. 16 (ØU 19/2010)

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af ejendomshævd på del af Rødovre Kommunes grund.
Sag nr. 17 (ØU 20/2010)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 18 (ØU 21/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.