Børne- og Skoleudvalget

09-02-2010

Sager 11 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, ansøgning om frigivelse af bevilling.
Sag nr. 12

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af skole IT-udstyr i forhold til IT-handleplanen 2004-2008. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2004. Der ansøges om frigivelse af 1.940.000 kr. så det nuværende IT-niveau på skolerne kan opretholdes. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08, og
      
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010 under "IT - udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet".

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2004-08. - Regnskab.
Sag nr. 13

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Udgifter:
Bevilling 29.06.2004  1.826.000 kr.
Bevilling 25.10.2005  1.864.000 kr.
Bevilling 28.02.2006  1.903.000 kr.

Bevilling 19.12.2006
Indtægtsbevilling

  1.492.000 kr.
Bevilling 27.03.2007                2.693.000 kr.
Bevilling 29.04.2008  1.984.000 kr.
Bevilling i alt 11.762.000 kr.
Forbrug11.760.143 kr.
Mindreforbrug        1.857 kr.

     

Indtægter:

Bevilling 19.12.06-1.492.000 kr.
Bevilling 27.03.07   -750.000 kr.
-2.242.000 kr.
Forbrug-2.242.000 kr.
Mer-/mindreindtægt              0 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
        
 2. at mindreforbruget på 1.857 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skovmoseskolen, udskiftning af asbestholdige materialer på legepladsen - dispositionsforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 14

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i budget 2010 afsat 780.000 kr. til udskiftning af asbestplader fra Skovmoseskolens legeplads. Forelæggelse af dispositionsplan for ovennævnte projekt. Der søges om frigivelse af 780.000 kr. til udførelse af arbejdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af arealet som vist på skitseforslag af 20.01.2010 samt tidsplan godkendes,
     
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
       
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse,
       
 4. at det endelige projekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
       
 5. at der gives en anlægsbevilling på 780.000 kr., og
       
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 780.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole - fjernelse af palavergård og etablering af legeområde, regnskab
Sag nr. 15

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.03.2008 1.515.000 kr.
Forbrug/regnskab 1.224.707 kr.

Mindreforbrug

   270.293 kr.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
     
 2. at mindreforbruget på 270.293 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opførelse af ny daginstitution Græshoppen - regnskab
Sag nr. 16

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.2008      1.500.000 kr.
Bevilling 27.05.2008 13.700.000 kr.

Bevilling i forbindelse med vedtagelse af budget 2009

  3.800.000 kr.
Ialt

19.000.000 kr.

Forbrug/regnskab 19.380.743 kr.
Merforbrug      380.743 kr.
Merforbruget skyldes ekstra omkostninger på ialt 393.353 kr. til udskiftning af forurenet jord og fundering. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
        
 2. at merforbruget på 380.743 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Screening for fugt, skimmelvækst og PCB i 19 børneinstitutioner
Sag nr. 17

Sagens kerne

Teknologisk Institut har for Rødovre Kommune udført screening for fugt, skimmelforekomster og PCB i 19 børneinstitutioner.
Der er ikke konstateret indhold af PCB i de udtagne prøver.
Endvidere er der ikke på baggrund af de udførte undersøgelser fundet grundlag for udflytning af nogle af de undersøgte bygninger eller dele heraf.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den af Teknologisk Institut udarbejdede rapport tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 18

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pædagogiske læreplaner 2009/2010
Sag nr. 19

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om daginstitutionernes evaluering af de pædagogiske læreplaner.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for skoleområdet 2010
Sag nr. 20

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Skoleafdelingens område inklusiv Børne- og Kulturforvaltningens administrative enhed.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2010/2011
Sag nr. 21

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2010/2011.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Indskrivning til børnehaveklasse 2010/2011
Sag nr. 22

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2010/2011. Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af den 26.10.2004 med vedtagelse af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikter, antallet af børn samt ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 23

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2009 "Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med ungdomsuddannelse til alle (UTA)". Med afsæt i strategiplanen har styregruppen for kommunens UTA-indsats udarbejdet oplæg til prioritering af tiltag til fremme af 95 %-målsætningen. Indsatserne er beskrevet i forhold til budgetårene 2010 og 2011. Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at indsatserne i budgetåret 2010 godkendes,
    
 2. at det drøftes, om der skal igangsættes yderligere tiltag i 2010, samt
     
 3. at øvrige indsatser drøftes og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse for 2009 til Udviklingsrådet - om udviklingen på det sociale område og special- undervisningsområdet
Sag nr. 24

Sagens kerne

Udviklingsrådet for Region Hovedstaden skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre kommune og forelægger hermed redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
     
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK