Kultur- og Fritidsudvalget

09-02-2010

Sager 9 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013
Sag nr. 10

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har den 25.01.2010 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013. Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 10.12.2009 valgt 3 kommunalbesty- relsesmedlemmer til Folkeoplysningsudvalget. På valgmødet blev de fremmødte foreningsrepræsentanter enige indenfor de respektive valggrupper. 3 medlemmer og stedfortrædere fra Folkeoplysende foreninger "Oplysningsforbund"
Medlemmer:
1. Jan Howy Rasmussen, RKA.
2. Dan Larsen, AOF.
3. Per Biener, AOF. Personlige stedfortrædere:
Ad. 1 Boje Juhl-Petersen, RKA.
Ad. 1 Benna Nielsen, RKA.
Ad. 2 Preben Rølling, AOF.
Ad. 3 Birgitte Smedegård, AOF. 4 medlemmer og stedfortrædere fra folkeoplysende  "Idrætsforeninger" Medlemmer:
1. Jan Quaade, Orient.
2. Poul Lundberg Andreasen, Rødovre Tennisklub.
3. Torben Z. Petersen, Islev Sportsdykker Klub.
4. Birgitte Nielsen, Rødovre Statsskoles Volleyball Klub. Personlige stedfortrædere:
Ad. 1 Preben Riel, B77 Bordtennis.
Ad. 2 Michael Eriksen, Rødovre Håndboldklub.
Ad. 3 Peter J. Christensen, Islev Sportsdykker Klub.
Ad. 4 Torsten Land Daugaard, Rødovre Karate Skole. 1 medlem og stedfortræder fra folkeoplysende foreninger "Kulturelle foreninger"
Medlem:
1. Helle Skaarup, Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner. Stedfortrædere:
1. suppleant Thomas Lilliebjerg, Rødovre Lokalhistoriske Forening.
2. suppleant Jan Hylleborg, RFE-TV. 1 medlem og stedfortrædere fra folkeoplysende foreninger "Børne- og ungdomsorganisationer"
Medlem:
Evan Rungsted, FDF Grøndalslund. Stedfortrædere:
1. suppleant Stig Christiansen, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.
2. suppleant Lis Olesen, DUI - Leg og Virke 1. medlem og stedfortræder fra folkeoplysende foreninger "Lokale handicapforeninger"
Medlem:
Jan Diemer, Dansk Blindesamfund, Rødovre. Stedfortræder:
Kirsten Falster, SIND Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 27.10.2009, vil repræsentanter for Integrationsrådet, Seniorrådet og Frivillighedscentret vælge repræsentanter, som kan deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder som tilforordnede uden stemmeret. De valgte er:
Integrationsrådet: Tuncay Balaban.
suppleant: Ahmed Saad Musse. Frivillighedscentret: Tina Andersen Messaoudi.
Suppleant: (meddeles senere). Seniorrådet: Ruth Mørch.
Suppleant: Jan Hylleborg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Aftalestyring 2010 for enhederne på kultur- og fritidsområdets institutioner samt Børne- og Kulturforvaltningens forvaltningsenhed
Sag nr. 11

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagdirektøren og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunes målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Organisering af specialpædagogisk bistand til voksne
Sag nr. 12

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet redegørelse for en ændret organisering af opgaverne med specialpædagogisk bistand til voksne. Baggrunden for ændringen skal ses i forhold til den praksis, der har udviklet sig siden amternes nedlæggelse 01.01.2007. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at den fremtidige organisering godkendes,
       
  2. at omfordelingen af midlerne mellem udvalgene godkendes og mindreforbruget på 278.600 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse for 2009 til Udviklingsrådet - om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet
Sag nr. 13

Sagens kerne

Udviklingsrådet for Region Hovedstaden skal ud-arbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre kommune og forelægger hermed redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
         
  2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 14

Beslutning

Taget til efterretning.