Social- og Sundhedsudvalget

09-02-2010

Sager 11 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 12

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning. Denne oversigt vedrører perioden 21.10.2009 - 20.01.2010. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til ældreområdet fra Indenrigs- og Socialministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Sag nr. 13

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilsagn om tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Tilskuddet er givet til at gennemføre projektet "Implementering af selvevaluering med instrumentet OK-Quality som metode til forbedring af plejekvaliteten". Tilskuddet gives til Plejehjemmet Engskrænten, og udgør i alt 187.095 kr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet tilsagn om tilskud til Rødovre Kommunes andel af projektet "Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes 2, hjerte- karsygdomme og muskel-skeletsygdomme".Tilskuddet, der i alt udgør 1.145.450 kr. fordeles over årene 2010-2012 med hhv. 392.144 kr., 392.144 kr. og 361.162 kr. Tilskuddene i 2011 og 2012 vil blive indarbejdet i budgetforslagene. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller: at de nævnte bevillinger godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende henvendelse fra Specialbandager A/S
Sag nr. 14

Sagens kerne

Statsforvaltningen, Hovedstaden, har på baggrund af henvendelse fra Specialbandager A/S om frit valg af leverandør af hjælpemidler, besluttet at rejse en tilsynssag.
Statsforvaltningen ønsker at Kommunalbestyrelsen redegør for, hvorfor det tilsyneladende ikke fremgår af bevillingen af kropsbårne hjælpemidler, hvad hjælpemidlet koster.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forvaltningens forslag til udtalelse fremsendes til Statsforvaltningen

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Organisering af specialpædagogisk bistand til voksne
Sag nr. 15

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet redegørelse for en ændret organisering af opgaverne med specialpædagogisk bistand til voksne. Baggrunden for ændringen skal ses i forhold til den praksis, der har udviklet sig siden amternes nedlæggelse 01.01.2007. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den fremtidige organisering godkendes,
        
 2. at omfordelingen af midlerne mellem udvalgene godkendes og mindreforbruget på 278.600 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Børnehuset
Sag nr. 16

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2010 blev det besluttet at etablere et børnehus. Børnehuset er en forebyggende foranstaltning for ca. 8 børn mellem 6 og 12 år, og er et alternativ til anbringelse. Det nuværende Skiftesporet, beliggende i Carlsro, bliver ledigt sommeren 2010, hvorpå stedet indrettes til børnehus med forventet start 1. september 2010. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres Børnehus på Borgmester Gustav Jensens Vej 9
      
 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,976 mio. kr.
       
 3. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 0,976 mio. kr., finansieret af det i investeringsoversigten afsatte beløb på 2,382 mio. kr. til køb af Børnehus. Den resterende del af beløbet er i januar møderækken frigivet til etablering af Skiftesporet 1 og 2 på Rødovre Parkvej 403 B.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Fremtidig anvendelse af Rødovre Ungdomspension, herunder godkendelse i henhold til lov om social service § 107
Sag nr. 17

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 8. december 2009 social- og sundhedsforvaltningens indstilling om at udarbejde et forslag til fremtidig anvendelse af Rødovre Ungdomspension (RUP), herunder at afdække behov for bo- og behandlingstilbud til unge (sag nr. 103 ). Arbejdsgruppen foreslår at delvist omlægge RUPs nuværende målgruppe til også at inkludere en gruppe unge med psykiatrisk diagnose i efterbehandlingsforløb (ny målgruppe). Derudover skal RUP fortsat tilbyde pladser til unge i udredning med indadreagerende og selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser (den nuværende målgruppe). Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag om ny målgruppe godkendes
     
 2. at Rødovre Ungdomspension i henhold til lov om social service § 107 godkendes som midlertidigt botilbud for voksne
      
 3. at der godkendes en døgntakst på 2.399 kr. vedr. den psykiatriske efterbehandling og en døgntakst på 1.973 kr. vedr. den psykosociale behandling
       
 4. at der gives en negativ tillægsbevilling til driften svarende til ca. 64.000 kr. i helårsvirkning (2011-pris- og lønskøn), idet øgede udgifter i forbindelse med udvidelsen mere end modsvares af øgede takstindtægter

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Årsrapport for Rødovre socialvagt
Sag nr. 18

Sagens kerne

Pr. 1.1.2009 trådte Rødovre Kommunes socialvagt i funktion som afløser for den tidligere sociale telefonvagtordning på Vestegnen.
Årsopgørelsen viser, at der har været handlet i 75 tilfælde i løbet af 2009, og samlet har 91 børn og unge været impliceret i henvendelserne.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om den sociale boliganvisning for 2009
Sag nr. 19

Sagens kerne

Social- Sundhedsudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidigt overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg.
Boliganvisningsudvalget udarbejder årligt en orientering om det foregående års arbejde.
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2009
Sag nr. 20

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2009 fremlægges til orientering.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Etablering af misbrugscenter
Sag nr. 21

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2008 blev det besluttet at etablere et misbrugscenter i eget regi som et ambulant tilbud til stofmisbrugere i Rødovre Kommune. Forventningen var at kunne nedbringe ressourceforbruget på området med ca. 2 mio. kr. idet driften kunne gøres billigere end det, Rødovre Kommune betaler andre leverandører - primært KABS, Glostrup. Det har i mellemtiden været vanskeligt at gennemføre initiativet; dels i forhold til at finde fysiske rammer for centeret og dels i forhold til at skaffe den nødvendige lægefaglige ekspertise. Den indarbejdede besparelse har således ikke kunnet realiseres hidtil. Der foreslås nu etableret et misbrugscenter i lokaler på Højnæsvej 73,1 - det tidligere distriktspsykiatriske center. Centeret vil kunne tilbyde den ikke-medicinske behandling, det vil sige af hash- og kokainmisbrug, samt den sociale behandling af alle stofmisbrugere. Medicinsk behandling og døgnbehandling af stofmisbrugere vil fortsat skulle købes af eksterne leverandører. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til etablering af IT samt indretning og møblering af lokalerne, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb på 560.000 kr. Der ansøges endvidere om en anlægsbevilling på 560.000 kr. til etableringen. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres et misbrugscenter beliggende på Højnæsvej 73,1
      
 2. at udgifterne til driften af misbrugscenteret prioriteres i det budget, der er afsat til behandling af stofmisbrugere
      
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 560.000 kr. der finansieres af kassen
      
 4. at der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af misbrugscenteret

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Initiativer til opbremsning af udgifter på det specialiserede voksenområde
Sag nr. 22

Sagens kerne

Udvidelse af støtte- kontaktpersonordningen for sindslidende til alle ugens 7 dage 24 timer i døgnet samt intensivering af opfølgning og etablering af jobs med løntilskud til førtidspensionister. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres en døgndækket støtte- og kontaktpersonordning under Social- og Psykiatriafdelingen
      
 2. at der afsættes ekstra ressourcer i Social- og Psykiatriafdelingen til at etablere og følge op på løntilskudsjob til førtidspensionister.
      
 3. at udgifterne til disse initiativer prioriteres i budgettet til henholdsvis botilbud til sindslidende og beskyttet beskæftigelse, idet de forventes at kunne nedsætte udgiftsniveauet på disse områder

Beslutning

Godkendt

Aftalestyring for Social- og Psykiatriafdelingen
Sag nr. 23

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på social- og psykiatriområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for 2009 til Udviklingsrådet - om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet
Sag nr. 24

Sagens kerne

Udviklingsrådet for Region Hovedstaden skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre kommune og forelægger hermed redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
          
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring i Handicaprådet

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Taget til efterretning