Beskæftigelsesudvalget

09-02-2010

Sager 8 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 4. kvartal 2009
Sag nr. 9

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 4. kvartal 2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 4. kvartal 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for Rødovre Jobcenter 2010
Sag nr. 10

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på beskæftigelsesområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for Social- og Psykiatriafdelingen
Sag nr. 11

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.
Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på social- og psykiatriområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for 2009 til Udviklingsrådet - om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet
Sag nr. 12

Sagens kerne

Udviklingsrådet for Region Hovedstaden skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre kommune og forelægger hermed redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
       
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring i Handicaprådet

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Organisering af specialpædagogisk bistand til voksne
Sag nr. 13

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet redegørelse for en ændret organisering af opgaverne med specialpædagogisk bistand til voksne. Baggrunden for ændringen skal ses i forhold til den praksis, der har udviklet sig siden amternes nedlæggelse 01.01.2007. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den fremtidige organisering godkendes,
      
 2. at omfordelingen af midlerne mellem udvalgene godkendes og mindreforbruget på 278.600 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 14

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2009 "Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med ungdomsuddannelse til alle (UTA)". Med afsæt i strategiplanen har styregruppen for kommunens UTA-indsats udarbejdet oplæg til prioritering af tiltag til fremme af 95 %-målsætningen. Indsatserne er beskrevet i forhold til budgetårene 2010 og 2011. Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at indsatserne i budgetåret 2010 godkendes,
      
 2. at det drøftes, om der skal igangsættes yderligere tiltag i 2010, samt
       
 3. at øvrige indsatser drøftes og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 15

Beslutning

Intet