Børne- og Skoleudvalget

09-03-2010

Sager 28 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole - renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal samt etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang - dispostionsforslag, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 29

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag af 16.02.2010 vedrørende renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal samt etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på  709.000 kr. til renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 1.160.000 kr. til etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang efter flytning af pavillon. Der søges om en anlægsbevilling på 709.000 kr. samt om anlægsbevilling på 1.160.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager projekternes gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 709.000 kr. til renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal,
   
 5. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.160.000 kr. til etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang, og
   
 6. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte 2 projekter.

Beslutning

Anbefales (til økonomiudvalget).

Islev Skole - gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 30

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 5.800.000 kr. til etablering af basis- og grupperum i stueetagen i Islev Skoles gule bygning. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007. Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til ovennævnte projekt. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 31

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for daginstitutionsområdet 2010
Sag nr. 32

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på daginstitutionsområdet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af tilbud til 6. klasserne på tre skoler
Sag nr. 33

Sagens kerne

Med henblik på at sikre et mere ensartet pasningstilbud for eleverne på 6. klassetrin, foreslås der etableret 25 pladser i SFO II på hver af de skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler).
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres 25 pladser til 6. klasseelever i SFO II på hver af de 3 skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler),
   
 2. at serviceniveauet fastsættes ens i de nye 6. klassetilbud og de eksisterende café-væresteder,
   
 3. at udgiften finansieres ved, at forældrebetalingen for de eksisterende café-væresteder og de nye 6. klassestilbud i SFO II fastsættes til 521 kr. pr. måned fra og med den 01.08.2010, samt
   
 4. at sagen sendes til høring hos de berørte parter.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Timefordelingsplanen 2010/2011
Sag nr. 34

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan udarbejdet timefordelingsplan for skoleåret 2010/2011. Timefordelingsplanen opfylder Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fagblokke, samt Undervisningsministeriets vejledende timetal for de enkelte fag.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til vejledende timefordelingsplan 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge
Sag nr. 35

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til 'Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge' udarbejdet for organisationen Young Care i samarbejde Selsmoseskolen i Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Concert Band og Rødovre Kommunale Musikskole. Udviklingsprojektet skal løbe over 4 år og er målrettet 60 børn i alderen 8-12 år fordelt med 30 børn fra Høje-Taastrup Kommune og 30 børn fra Rødovre Kommune. Målgruppen er særligt udsatte og sårbare børn. Undervisningen afvikles i Rødovre Kommunale Musikskoles og Rødovre Concert Bands regi. Høje-Taastrup Kommune har givet tilsagn om deltagelse. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det forelagte musikprojekt godkendes,
   
 2. at finansiering af 362.000 kr. i 2010 afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fordelt ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, og
   
 3. at finansiering af de efterfølgende år indgår i budgetlægningen for 2011 ff, hvor udgiften indgår i den samlede prioritering.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 36

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle politiske udvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK