Social- og Sundhedsudvalget

09-03-2010

Sager 28 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring 2010 på ældre- og handicapområdet
Sag nr. 29

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på ældre- og handicapområdet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2009
Sag nr. 30

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 1.7.2009-31.12.2009 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2009.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fastlæggelse af særlige målgrupper på frivillighedsområdet
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lov om social service § 18, stk 2 årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, og i henhold til den reviderede udgave af frivillighedspolitikken, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2009 (sag nr. 163 ), skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og øremærke en pulje til indsatser til disse målgrupper. Forvaltningen foreslår, at følgende målgrupper/ indsatsområder udpeges:
 • Udsatte børn og unge
   
 • Unge og frivilligt arbejde
   
 • Aktiviteter inden for temaet 'mental sundhed'.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til målgrupper godkendes.

Beslutning

Godkendt

Aftalestyring 2010 for Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat og Sundhedsplejen
Sag nr. 32

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået af henholdsvis Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat og Sundhedsplejen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Den kommunale sundhedspleje 2010
Sag nr. 33

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om den kommunale sundhedspleje, herunder ændringer i svangreomsorgen i forbindelse med tidlig udskrivning fra hospitalerne efter fødsel.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen om sundhedsplejens opgaver tages til efterretning
   
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med budgetlægningen for 2011 prioriterer kr. 86.250 til indførelse af barselsbesøg på 3. og 5. dagen efter fødslen.

Beslutning

1. Taget til efterretning 2. Godkendt

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 34

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle politiske udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge
Sag nr. 35

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til 'Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge' udarbejdet for organisationen Young Care i samarbejde Selsmoseskolen i Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Concert Band og Rødovre Kommunale Musikskole. Udviklingsprojektet skal løbe over 4 år og er målrettet 60 børn i alderen 8-12 år fordelt med 30 børn fra Høje-Taastrup Kommune og 30 børn fra Rødovre Kommune. Målgruppen er særligt udsatte og sårbare børn. Undervisningen afvikles i Rødovre Kommunale Musikskoles og Rødovre Concert Bands regi. Høje-Taastrup Kommune har givet tilsagn om deltagelse. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at det forelagte musikprojekt godkendes,
   
 2. at finansiering af 362.000 kr. i 2010 afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fordelt ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, og
   
 3. at finansiering af de efterfølgende år indgår i budgetlægningen for 2011 ff, hvor udgiften indgår i den samlede prioritering.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 36

Beslutning

Intet