Økonomiudvalget

17-03-2010

Sager 50 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 50

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af Taxinævnets bestyrelse 2010-2014
Sag nr. 51

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har med brev af 08.03.2010 anmodet Rødovre Kommune om at godkende udpegningen af Taxinævnets bestyrelse 2010-2014. Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed (et såkaldt §60 selskab) og udpegningen af nævnet koordineres af KKR Hovedstaden og skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i de 27 deltagende kommuner. Af Taxinævnets vedtægter fremgår det, at nævnet består af 13 medlemmer. 3 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation
1 medlem vælges af Frederiksberg Kommune
1 medlem vælges af Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner
8 medlemmer vælges af de øvrige 22 kommuner KKR Hovedstaden har på baggrund af 22 kommuners indstilling behandlet udpegningen og indstiller følgende 8 medlemmer: Borgmester Allan Holst, Dragør Kommune (A)
Kommunalbestyrelsesmedlem Asger Larsen, Dragør Kommune (C)
Kommunalbestyrelsesmedlem Egil Møller, Egedal Kommune (O)
1. Viceborgmester Jens Jørgen Nygaard, Egedal Kommune (C)
Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune (A)
Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen, Albertslund Kommune (F)
Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Bak, Fredensborg Kommune (V)
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune (A)
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune tiltræder KKR Hovedstadens indstilling af medlemmer til Taxinævnet.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg af entrepriseform
Sag nr. 52

Sagens kerne

Der er kommet fokus på høj kvalitet i fremtidige byggerier og på muligheden for bedre at sikre at lokale håndværkere også kan få mulighed for at afgive tilbud. Det forslås derfor at udbudsformen i hvert enkelt anlægsprojekt vurderes grundigt af projektgruppen (jf. Byggestyringsreglerne) med henblik på at flest mulige opgaver udbydes i fagentrepriser. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udbudsformen i hvert enkelt anlægsprojekt vurderes grundigt af projektgruppen (jf. Byggestyringsreglerne) med udgangspunkt i at opgaven udbydes i fagentreprise.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Idékonkurrence i Rødovre Syd
Sag nr. 53

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 25.09.2007 at igangsætte en idékonkurrence i Rødovre Syd. I efteråret og vinteren 2007-2008 udarbejdede Teknisk Forvaltning i samarbejde med Fællesforvaltningen og ekstern rådgiver et udkast til konkurrenceprogram inklusiv konkurrencebetingelser. Idékonkurrence i Rødovre Syd blev i 2008 sat i bero på grund af anlægsloftet. Den oprindelige bevilling blev herefter nedskrevet til 117.571 kr. Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen fra 2007 på 1.628.000 kr. til at færdiggøre konkurrenceprogrammet og afholde konkurrencen. Siden udkastet til konkurrenceprogram blev udarbejdet, er der offentliggjort et Forslag til Kommuneplan 2010-2022, som ændrer nogle af planforudsætningerne for området. Konkurrenceprogrammet bør derfor opdateres og færdiggørelsen af konkurrenceprogrammet bør afvente den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022. Kommuneplan 2010-2022 forventes vedtaget inden sommerferien 2010. Det foreslås derfor, at et udkast til konkurrenceprogram færdiggøres med henblik på politisk godkendelse efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022, og at konkurrencen udskrives efterfølgende i efteråret 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at konkurrenceprogram for Idékonkurrence i Rødovre Syd færdiggøres med henblik på politisk godkendelse og efterfølgende udskrivelse af konkurrencen i efteråret 2010,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen fra 2007 på 1.628.000 kr. til afholdelse af konkurrencen, samt
   
 3. at der frigives et rådighedsbeløb på 1.628.000 kr. som afsat i investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94
Sag nr. 54 (TMU 22/2010)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 123 - tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 for boligområdet omkring Valhøjs Allé vest for Tårnvej, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Den 09.12.2009 nedlagde Rødovre Kommune § 14-forbud mod opstilling af op til 10 spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2006-2018, som i rammebestemmelser fastlægger at der ikke må etableres spillehaller uden for Damhus Tivoli. Lokalplanens formål er at forhindre udvidelse af antallet af spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1, og forhindre at der etableres yderligere spillehaller i det nærliggende område. Lokalplanen omfatter et større etageboligområde omkring Valhøjs Alle vest for Tårnvej, nord for Roskildevej og syd for Rødager Alle.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Lokalplan 123 vedtages, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til kommunalbestyrelsen).

Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge
Sag nr. 55 (KFU 18/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til 'Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge' udarbejdet for organisationen Young Care i samarbejde Selsmoseskolen i Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Concert Band og Rødovre Kommunale Musikskole. Udviklingsprojektet skal løbe over 4 år og er målrettet 60 børn i alderen 8-12 år fordelt med 30 børn fra Høje-Taastrup Kommune og 30 børn fra Rødovre Kommune. Målgruppen er særligt udsatte og sårbare børn. Undervisningen afvikles i Rødovre Kommunale Musikskoles og Rødovre Concert Bands regi. Høje-Taastrup Kommune har givet tilsagn om deltagelse. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det forelagte musikprojekt godkendes,
   
 2. at finansiering af 362.000 kr. i 2010 afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fordelt ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, og
   
 3. at finansiering af de efterfølgende år indgår i budgetlægningen for 2011 ff, hvor udgiften indgår i den samlede prioritering.
 
Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Skole - renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal samt etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang - dispositionsforslag, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 56 (BSU 29/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag af 16.02.2010 vedrørende renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal samt etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 709.000 kr. til renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 1.160.000 kr. til etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang efter flytning af pavillon. Der søges om en anlægsbevilling på 709.000 kr. samt om anlægsbevilling på 1.160.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager projekternes gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 709.000 kr. til renovering af cykelparkering ved gul gymnastiksal,
   
 5. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.160.000 kr. til etablering af legeplads og cykelparkering for lille årgang, og
   
 6. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte 2 projekter.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islev Skole - gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 57 (BSU 30/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 5.800.000 kr. til etablering af basis- og grupperum i stueetagen i Islev Skoles gule bygning. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007. Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til ovennævnte projekt. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af projektforslag.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af tilbud til 6. klasserne på tre skoler
Sag nr. 58 (BSU 33/2010)

Sagens kerne

Med henblik på at sikre et mere ensartet pasningstilbud for eleverne på 6. klassetrin, foreslås der etableret 25 pladser i SFO II på hver af de skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler).
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres 25 pladser til 6. klasseelever i SFO II på hver af de 3 skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler),
   
 2. at serviceniveauet fastsættes ens i de nye 6. klassetilbud og de eksisterende café-væresteder,
   
 3. at udgiften finansieres ved, at forældrebetalingen for de eksisterende café-væresteder og de nye 6. klassestilbud i SFO II fastsættes til 521 kr. pr. måned fra og med den 01.08.2010, samt
   
 4. at sagen sendes til høring hos de berørte parter.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 59 (SOSU 34/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle politiske udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes Alle fagudvalg: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bevilling til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige
Sag nr. 60 (BEU 21/2010)

Sagens kerne

Som led i regeringens særlige initiativer for unge ledige (Ungepakke 1 og 2), er unge med læse -, skrive- og regnevanskeligheder i fokus. Der er i den forbindelse oprettet en pulje, hvor jobcentre kan søge medfinansiering af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige. Rødovre Jobcenter har ansøgt og modtaget en bevilling på kr. 195.000 til medfinansiering af opkvalificerende kurser for målgruppen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den nævnte bevilling godkendes,
   
 2. at Rødovre Kommunes del af udgifterne til projektet afholdes af budgettet til beskæftigelsesindsats i 2010.
 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 til 2010
Sag nr. 61

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Der søges derfor om overførsel af 51.986.447 kr. svarende til overførsel af netto mindreindtægter på -2.453.300 kr. og netto mindreudgifter på 52.585.148 kr. Herudover indgår reguleringer for i alt 1.854.599 kr.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på -2.453.300 kr. og en udgiftsbevilling på 54.439.747 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af udvalgsvederlagene
Sag nr. 62

Sagens kerne

Ændring af vederlagsbekendtgørelsen giver mulighed for at forhøje udvalgsvederlagene til 135% af borgmestervederlaget mod den nuværende udbetaling på 105% af borgmestervederlaget.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at udvalgsvederlagene forhøjes og udbetales med i alt 135% af borgmestervederlaget fra den 1. januar 2011 og merudgiften søges indarbejdet i budget 2011.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2009 til 2010
Sag nr. 63

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsåret 2009 til budgetåret 2010. Ligeledes søges der om overførsel fra 2009 til 2010 af forskellige ikke opbrugte centrale driftsmidler.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en bevilling vedrørende de decentrale enheder fra 2009 til 2010 svarende til et nettomindreforbrug i 2009 på 21.099.988 kr.,
   
 2. at der gives en bevilling vedrørende de centrale driftskonti fra 2009 til 2010 svarende til et nettomindreforbrug i 2009 på 14.053.273 kr.,
   
 3. at der gives nettobevillinger fra 2010 til Musikskolen, Heerup Museum, Rødovregaard og Skovly.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet underskuddet på Tinderhøj Skole og Tjørneparken eftergives med 1/3 (866.095 kr. henholdsvis 463.438 kr.) til understøttelse af genopretningsplanerne. Svarende til en nettomerbevilling på 1.329.533 kr. (Til Kommunalbestyrelsen).

Økonomisk Oversigt i 2010
Sag nr. 64

Sagens kerne

Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt. For at skabe endnu bedre kvalitet i økonomistyringen er det hensigten at fokusere på områder, der i særlig grad kræver bevågenhed for, at de givne bevillinger kan overholdes, frem for en generel afrapportering af central drift.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at den beskrevne procedure for Økonomisk Oversigt i 2010 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Principper for overførsler mellem årene
Sag nr. 65

Sagens kerne

Rødovre Kommune indførte generelle muligheder for overførsler mellem årene for kommunens decentrale enheder i 1993, og siden er der kun sket mindre justeringer af overførselsreglerne. Derfor kan det være relevant med et eftersyn af reglerne med henblik på at vurdere, om der er grund til ændringer.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de decentrale enheder skal angive formålet med deres opsparing, hvis opsparingen er over 2 pct. og 100.000 kr.,
   
 2. at der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 5 pct. af næste års budget (underskud),
   
 3. at der fastsættes et loft over det årlige overskud på 5 pct. (fortsat maksimum på 10 pct. i alt).

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lånoptagelse til ekstraordinære anlægsprojekter
Sag nr. 66

Sagens kerne

Rødovre Kommune har ansøgt Indenrigs-og Socialministeriet om dispensation fra lånerammen i 2010 på hhv. 46,8 mio. kr. til renovering af veje og etablering af sundhedshus og på 1,6 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsområdet. Rødovre Kommune har fået dispensation fra lånerammen i 2010 på hhv. 46,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Økonomiudvalget tager stilling til hvorvidt, der skal optages lån og i hvilket omfang,
   
 2. at Økonomiudvalget tager stilling til hvilke projekter, der skal prioriteres indenfor det givne lånoptag.

Beslutning

Godkendt.

Aftalestyring 2010 - Økonomi- og Personaleforvaltningen
Sag nr. 67

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået i Økonomi- og Personaleforvaltningen.
 
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 2010-2014
Sag nr. 68

Sagens kerne

Rødovre Kommune er ved brev af 16. februar 2010 fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet anmodet om, at udpege 1 person til distriktsudvalg i København City. Distriktsudvalgenes funktionsperiode er 4 år og begynder 1. september 2010. Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år af gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommuner. Distriktsudvalget København City består af kommunerne Hvidovre, Tårnby, København, Dragør, Frederiksberg og Rødovre. Det er intet krav, at repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.
 
Borgmesteren indstiller, at der udpeges et nyt medlem til distriktsudvalg København City.

Beslutning

Kurt Faber Pedersen indstilles udpeget. (Til Kommunalbestyrelsen).

Digitaliseringsstrategi 2010-2013
Sag nr. 69

Sagens kerne

Med en ny digitaliseringsstrategi 2010-2013 har Rødovre Kommune lagt rammerne for de kommende 4 års arbejde med digitalisering. Samtidig præsenteres en handlingsplan for igangsætning og realisering af de første initiativer for 2010. Strategien er blevet til over et halvt år med konsulentbistand og med bred involvering af ledere og medarbejdere. I digitaliseringsstrategien er omdrejningspunktet effektiv opgaveløsning. Strategien er struktureret ud fra fem fokusområder: Service til borgerne, Sammenhæng, Investering, Styring samt Kultur.
  
Direktionen indstiller, at Digitaliseringsstrategi 2010-2013 og Handlingsplan 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 70

Beslutning

Taget til efterretning.