Kultur- og Fritidsudvalget

13-04-2010

Sager 21 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skovly - optimering af værelser og renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 22

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 2.260.000 kr. til optimering af værelserne. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat 1.405.000 kr. til renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning. Der søges om en anlægsbevilling på 120.000 kr. til projektering af optimering af værelserne samt om en anlægsbevilling på 80.000 kr. til projektering til renovering af bade- og toiletrum mv. Ansøgning om anlægsbevillingerne til projekternes gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til frigivelse til rådighedsbeløb til projektering af optimering af værelser,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 80.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af bade- og toiletrum mv., og
   
 5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte to projekter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Etablering af 2 kunstgræsbaner m.v. på Espelundens Idrætsanlæg - anlægsregnskab
Sag nr. 23

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
  
Udgifter: 
Bevilling 07.10.2008 8.000.000 kr.
Forbrug 7.104.875 kr.
Mindreforbrug   895.125 kr.
   
Indtægter:
Bevilling 07.10.2008- 1.000.000 kr.
Indtægt - 1.000.000 kr.
   
På budgettet 2009 var der afsat 8.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er medfinansiering fra Boldklubben Avarta og Dansk Bolspil Union.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 895.125 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Idrætspolitik for Rødovre Kommune - kommissorium for etablering af elite- og talentudviklingspulje.
Sag nr. 24

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i den vedtagne Idrætspolitik for Rødovre Kommune udarbejdet forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg, som skal fremkomme med forslag til etablering af en elite- og talentudviklingspulje finansieret via bidrag fra erhvervslivet og fra Rødovre Kommune. Puljen skal, jf. idrætspolitikken, understøtte såvel elite- og talentudvikling som profilering og markedsføring af den gode by.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Folkeoplysende foreningsarbejde - lovpligtig erklæring om indhentning af børneattest
Sag nr. 25

Sagens kerne

Kulturministeriet har i lov nr. 1523 af 27.12.2009 ændret Folkeoplysningsloven, således at de folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en betingelse for, at Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud eller anvise lokaler. Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 16.03.2010, og blev anbefalet godkendt.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den lovpligtige børneattest indhentes med gældende virkning fra 01.01.2010.

Beslutning

Godkendt.

Folkeoplysningsudvalget - vedtægt gældende fra 01.01.2010
Sag nr. 26

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til revision af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, således at den bringes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i mødet den 27.10.2009.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til revision af vedtægt for Folke-oplysningsudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 27

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt mellem Rødovre Kommune og Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvestyrelsen) om projektet 'En historisk vandring på Vestvolden', der skal gøre Vestvolden i Rødovre til en attraktion og et udflugtsmål. Projektet er i kontrakten opdelt i 2 delprojekter: A) de udendørs anlæg og B) Formidlingscentret, der skal planlægges og igangsættes hver for sig. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til kontrakt med Partnerskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning.