Kommunalbestyrelsen

27-04-2010

Sager 61 (ØU 78/2010) - 87 (ØU 108/2010)

Fold alle ud

Færdiggørelse af renovering af klasselokale - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 61 (ØU 78/2010)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til færdiggørelse af renovering af klasselokaler samt frigivelse af rådighedsbeløb. Anlægsprojektet lånefinansieres i henhold til dispensation for lånerammen for 2010 vedrørende kvalitetsfondsområdet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af klasselokaler, samt
   
 2. at renoveringen af klasselokaler finansieres ved låneoptagelse.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 17 (A, F, O, V) stemte for og 1 (C) stemte imod.

Finansiering af energitiltag 2010-2012 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 62 (ØU 79/2010)

Sagens kerne

På baggrund af forventede driftsbesparelser på samlet 922.000 kr. ved gennemførelse af energibesparende tiltag på 2.494.000 kr. fremsættes der forslag om at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. i 2010. De resterende anlægsudgifter på hhv. 1.124.000 kr. i 2011 og 900.000 kr. i 2012 søges indarbejdet i budget 2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 470.000 kr. der lånefinansieres med en løbetid svarende til tilbagebetalingstiden,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende tiltag,
   
 3. at anlægsudgifterne på 1.124.000 kr. i 2011 og 900.000 kr. i 2012 søges indarbejdet i budget 2011, samt
   
 4. at de tilhørende afledte driftsbesparelser, jf. sagsfremstillingen indarbejdes i budget 2011 og de efterfølgende år.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Bygningsvedligeholdelse 2009 - anlægsregnskab
Sag nr. 63 (ØU 80/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
   
Bevilling 24.02.2009 10.000.000 kr.
Overført fra driftsbudget 10.000.000 kr.
Bevilling i alt 20.000.000 kr.
Forbrug 20.300.039 kr.
Merforbrug 300.039 kr.
Merforbruget på 300.039 kr. blev i forbindelse med overførselssagen bevilget overført til budget for bygningsvedligeholdelse 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 64 (ØU 81/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt mellem Rødovre Kommune og Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvestyrelsen) om projektet 'En historisk vandring på Vestvolden', der skal gøre Vestvolden i Rødovre til en attraktion og et udflugtsmål. Projektet er i kontrakten opdelt i 2 delprojekter: A) de udendørs anlæg og B) Formidlingscentret, der skal planlægges og igangsættes hver for sig. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til kontrakt med Partnerskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst
Sag nr. 65 (ØU 82/2010)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 122 - Egegårdskvarteret øst. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 14.10.2009 til den 09.12.2009. Der er kommet seks indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget, og det indstilles at enkelte imødekommes i lokalplanen. Lokalplanen er desuden tilrettet på baggrund af nye detaljerede krav til detailhandelsbestemmelser, som er uddybet i 'Vejledning om detailhandelsplanlægning', Miljøministeriet, og som planloven foreskriver. Der er endvidere sket redaktionelle rettelser. De foreslåede ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er tale om ændringer, der er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 122 - Egegårdskvarteret øst vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opfølgning på Designmanual 2010
Sag nr. 66 (ØU 83/2010)

Sagens kerne

Supplering af designmanualen med standard for trafikstelen, ny lampe til brug for stier og ny pullert til ledelys.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye datablade godkendes som supplering af designmanualen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Movia, status
Sag nr. 67 (ØU 84/2010)

Sagens kerne

Der er arbejdet med flere besparelsesforslag og en ny betjening af Rødovre Kommune til og fra Flintholm Station. Dette forslag kan tidligst ske fra medio 2012 og der arbejdes stadig med mulighederne i Rødovre og nabokommunerne. Movias regnskab 2009 viser samtidig væsentligt lavere tal end budgetteret svarende til at Rødovre Kommune skulle få tilbagebetalt ca. 5,8 mio. kr. Dette beløb kan indgå i det almindelige driftsbudget for 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at besparelsesforslagene vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27.01.2009 sættes i bero. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Movia: Linje 161 på Bjerringbrovej
Sag nr. 68 (ØU 85/2010)

Sagens kerne

Movias direktion har meddelt, at busrute 161 omlægges i nordgående retning fra den 28.03.2010. Movia begrunder omlægningen med, at venstresvinget fra Bjerringbrovej ud på Slotsherrensvej er trafikfarligt, og at Movia har et ansvar overfor operatøren i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rødovre Kommune er ikke enig i dette, og har ikke givet deres samtykke/tilladelse til omlægningen, og Rødovre Kommune har sendt et brev til Movias bestyrelse om disse forhold, idet det er kommunen, som har ansvaret for at fastlægge det lokale serviceniveau for den kollektive trafik i kommunen og beslutningskompetencen for omlægning af busruter er Kommunalbestyrelsens.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at brevet til Movias bestyrelse tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Renovering Rødovrevej etape 6 og 7
Sag nr. 69 (ØU 86/2010)

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til Renovering af Rødovrevej, etape 4 og 5. I lånedispensationen er der afsat 16,4 mill. kr. til renovering af Rødovrevej. Der ansøges om en anlægsbevilling på 820.000 kr. til projektering af renovering af Rødovrevej. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes når projekteringen er afsluttet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovrevej etape 6 og 7 finansieres ved låneoptagelse, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 820.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 17 (A, F, O, V) stemte for og 1 (C) stemte imod.

Islevdalvej 5-8 etape - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 70 (ØU 87/2010)

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til anlæggelsen af cykelstier på Islevdalvej etape 5-8 skulle fremlægges. I lånedispensationen er der afsat 11,8 mio. kr. til cykelstier på Islevdalvej etape 5-8. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 590.000 til projektering af etaperne. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Islevdalvej etape 5-8 finansieres ved låneoptagelse, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 590.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 17 (A, F, O, V) stemte for og 1 (C) stemte imod.

Skovly - optimering af værelser og renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 71 (ØU 88/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 2.260.000 kr. til optimering af værelserne. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat 1.405.000 kr. til renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning. Der søges om en anlægsbevilling på 120.000 kr. til projektering af optimering af værelserne samt om en anlægsbevilling på 80.000 kr. til projektering til renovering af bade- og toiletrum mv. Ansøgning om anlægsbevillingerne til projekternes gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til frigivelse til rådighedsbeløb til projektering af optimering af værelser,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 80.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af bade- og toiletrum mv., og
   
 5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte to projekter.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Etablering af 2 kunstgræsbaner m.v. på Espelundens Idrætsanlæg - anlægsregnskab
Sag nr. 72 (ØU 89/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
  
Udgifter: 
Bevilling 07.10.2008 8.000.000 kr.
Forbrug 7.104.875 kr.
Mindreforbrug   895.125 kr.
   
Indtægter:
Bevilling 07.10.2008- 1.000.000 kr.
Indtægt - 1.000.000 kr.
  
På budgettet 2009 var der afsat 8.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er medfinansiering fra Boldklubben Avarta og Dansk Bolspil Union.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 895.125 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Idrætspolitik for Rødovre Kommune - kommissorium for etablering af elite- og talentudviklingspulje.
Sag nr. 73 (ØU 90/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i den vedtagne Idrætspolitik for Rødovre Kommune udarbejdet forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg, som skal fremkomme med forslag til etablering af en elite- og talentudviklingspulje finansieret via bidrag fra erhvervslivet og fra Rødovre Kommune. Puljen skal, jf. idrætspolitikken, understøtte såvel elite- og talentudvikling som profilering og markedsføring af den gode by.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg godkendes. Kultur-og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole - indskoling, lyddæmpning og renovering af karnapper mv. - ansøgning om bevilling
Sag nr. 74 (ØU 91/2010)

Sagens kerne

I indskolingen i ny fløj på Islev Skole skal der foretages lyddæmpning af fælleslokalerne. Endvidere skal de udvendige karnapper renoveres. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på ialt 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering. Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tinderhøj Skole - H-fløjen, udskiftning af facadepartier - ansøgning om bevilling
Sag nr. 75 (ØU 92/2010)

Sagens kerne

Facadepartierne i Tinderhøj Skoles H-fløj er nedslidte og skal udskiftes. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftningen. Der søges om en anlægsbevilling på 461.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftning af facadepartierne.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetage - projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 76 (ØU 93/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet marts 2010 vedrørende ombygning af lokaler i stueetagen i Øens sydfløj. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygningen. Der søges om en anlægsbevilling på 4.248.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygning af Øens stueetage.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 77 (ØU 94/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 550 af 18 juni 2009. Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mål- og indholdbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune godkendes og tilføjes som et bilag til Rødovre Kommunes skolevæsens styrelsesvedtægter. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Sundhedsaftale II: 2011 - 2014
Sag nr. 78 (ØU 95/2010)

Sagens kerne

Rødovre Kommune og Region Hovedstaden skal pr. 1. januar 2011 indgå ny sundhedsaftale. Sundhedsaftalen kommer til at bestå af to dele: En fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen, og en kommunespecifik del gældende for Rødovre Kommune. Den tværgående del kommer til at indeholde en beskrivelse af de politiske mål og rammer for aftalen. Med henblik på at få konsolideret disse mål og rammer har KKR sendt udkast til Sundhedsaftale II, det politiske oplæg, til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til høringssvar til KKR.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at udkast til sundhedsaftalens generelle del (det politiske oplæg) drøftes, samt
   
 2. at forslag til høringssvar til KKR godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Styringsmodel via fleksibel bemanding på arbejdsmarkedsområdet
Sag nr. 79 (ØU 96/2010)

Sagens kerne

Den statslige styring af aktiviteterne i landets kommunale Jobcentre er gennem en årrække blevet skærpet via økonomiske incitamenter. Redskabet er i høj grad den statslige refusion af forsørgelsesudgifterne, der kan bortfalde, hvis de formelle krav til sagsbehandlingen ikke overholdes. Endvidere tilskyndes der via refusionsprocenten til en høj grad af aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Økonomistyringen på forsørgelsesområdet får derfor fokus på at øge indtægterne i form af højere statsrefusion af overførselsudgifterne. Dette vanskeliggøres i en tid med dårlige konjunkturer, idet der opstår bemandingsproblemer i forhold til at kunne opretholde rettidighed og høj aktiveringsgrad blandt kontanthjælpsmodtagerne. På den baggrund foreslås en mere fleksibel bemanding på arbejdsmarkedsområdet; også på områder hvor de økonomiske effekter ikke er helt så åbenbare som på kontanthjælpsområdet, men hvor konjunkturerne på tilsvarende vis bringer mulighederne for at yde en kvalificeret betjening i fare.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres en fremtidig styringsmodel, hvor bemandingen på arbejdsmarkedsområdet varierer med antallet af ledige, således at sagstallet pr. sagsbehandler holdes relativt stabilt,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på kr. 3.200.000 i 2010,
   
 3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på kr. -2.300.000 i 2010,
   
 4. at den forventede økonomiske effekt i 2011ff indarbejdes i de respektive udvalgs rammebevillinger,
   
 5. at lokalerne på Tæbyvej 11 anvendes til aktiveringsindsats særligt målrettet borgere i matchkategori 2.
  
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Beretning 2009
Sag nr. 80 (ØU 97/2010)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 7 vedrørende revisionsbesøg I perioden november 2009 til marts 2010 - delberetning for regnskabsåret 2009. Delberetningen omhandler primært revision af det sociale område med statsrefusion, samt stikprøver af kommunens forretningsgange på eksempelvis lønområdet og af enkelte institutioners bilagsbehandling.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Beretning nr. 7, Delberetning for regnskabsåret 2009, tages til efterretning,
   
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens igangsatte initiativer godkendes.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2010-2013 / Stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab
Sag nr. 81 (ØU 100/2010)

Sagens kerne

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelse mellem KL og medlemskommunerne. KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.
 
Borgmesteren indstiller, at viceborgmester Jan Kongebro (A) udpeges som suppleant til KL's repræsentantskab for kommunalbestyrelsens valgperiode. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 82 (ØU 102/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Skovly - optimering af værelser og renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning, godkendelse af ekstern rådgiver mv.
Sag nr. 83 (ØU 104/2010)

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole - indskoling, lyddæmpning og renovering af karnapper mv. - godkendelse af entreprenørliste mv.
Sag nr. 84 (ØU 105/2010)

Beslutning

Godkendt.

Tinderhøj Skole - H-fløjen, udskiftning af facadepartier - godkendelse af entreprenørliste mv.
Sag nr. 85 (ØU 106/2010)

Beslutning

Godkendt.

Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetagen - godkendelse af entreprenørliste mv.
Sag nr. 86 (ØU 107/2010)

Beslutning

Godkendt. Steen Skriver Rasmussen var ikke til stede ved behandling af sagen.

Diverse
Sag nr. 87 (ØU 108/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.