Økonomiudvalget

19-05-2010

Sager 109 - 143

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 109

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilslutning af ny forbruger (5-27) til Fjernvarmen. Etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for bruger 5-27, Roskildevej 303A & 303B - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 110 (RKF 8/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.533.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 420.000 kr. til fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger (5-27) Roskildevej 303A og 303B til fjernvarmeforsyningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af regnskab for 2009 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 111 (BE 5/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for 2009 for Vestegnens Brandvæsen I/S.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at regnskab for 2009 godkendes, samt
   
 2. at overskud fra 2009 overføres til 2010 til Redningsberedskabet.
 
Beredskabskommissionen: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af budget 2011, samt budgetoverslags 2012-2014 for vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 112 (BE 6/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2011 samt budget for overslagsårene 2012-2014 for Vestegnens Brandvæsen I/S.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2011 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
   
 2. at budget for overslagsårene 2012 -2014 godkendes.
 
Beredskabskommissionen: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Brandholms Alle 1A - antenner til mobiltelefoni
Sag nr. 113 (TMU 38/2010)

Sagens kerne

Ansøgning om placering af bærerør med antenner på ejendommen Brandholms Alle 1A-C, som ligger uden for områderne til mobilantenner, der blev udpeget af Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007, sag nr. 104.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles tilladelse til opsætning af bærerør med antenner til mobiltelefoni på taget af ejendommen Brandholms Alle 1A-C. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islevbrovej 16 - antenner til mobiltelefoni
Sag nr. 114 (TMU 39/2010)

Sagens kerne

Ansøgning om placering af antennemast på Islevbrovej 16, som ligger uden for områderne til mobilantenner som blev udpeget af Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007, sag nr. 104.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles tilladelse til opsætning af antennemast til mobiltelefoni på Islevbrovej 16. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af vedtægtsændringer for afviklingsselskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S)
Sag nr. 115 (TMU 40/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af vedtægtsændringer for afviklingsselskabet af 1. december 2009, vedtægterne ændres til alene at have som formål af afvikle interessentselskabet. Rødovre Kommunes bestyrelsesmedlem skal gives mandat til at godkende vedtægtsændringerne på bestyrelsesmødet den 26.05.2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives mandat til Rødovre Kommunes bestyrelsesmedlem til at godkende vedtægtsændringerne på bestyrelsesmødet den 26.05.2010. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af erhvervsaffaldsgebyrer som følge af ændrede statslige regler
Sag nr. 116 (TMU 41/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen ændrede på sit møde den 29.09.2009 (sag nr. 149) strukturen for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. Dette var foranlediget af forventet ny lovgivning, det vil sige ny affaldsbekendtgørelse. Udregningen af gebyrerne skete på baggrund af brev fra Miljøstyrelsen af 10.07.2009 om 'Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren'. Brevet fra Miljøstyrelsen beskrev meget konkret betydningen af affaldssektorens nye organisering for gebyropkrævningen. Imidlertid har den nye affaldsbekendtgørelse med ikrafttræden 20.01.2010 ændret ved denne struktur således at de gebyrpligtige brancher og de kategorier af brancher, der er fritaget for betaling af gebyr er opgjort på en anden måde end fastlagt i regulativet. Dette betyder samtidig mindre ændringer i gebyrstørrelserne. Efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner have vedtaget nye regulativer inden 01.01.2011. Ovennævnte ændringer af erhvervsaffaldsgebyrerne forudsætter enten en ændring af erhvervsaffaldsregulativer på nuværende tidspunkt eller at reglerne for gebyropkrævning i affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser følges. Da både regulativet for husholdningsaffald og regulativet for erhvervsaffald som nævnt ovenfor skal ændres i løbet af dette efterår har Teknisk Forvaltning valgt at indstille at Rødovre Kommune venter med at ændre erhvervsaffaldsregulativet og i stedet gennemfører gebyropkrævningen efter affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at nye gebyrer for erhvervsaffald for 2010 godkendes, samt
   
 2. at brugen af affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser vedrørende gebyropkrævning for erhvervsaffald tages til efterretning.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Teknik- og Miljøudvalget understreger vigtigheden af at virksomhederne informeres om den nye ordning i forbindelse med udsendelsen af gebyropkrævningerne.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Landsby - anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 117 (TMU 42/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag for Rødovre Landsby frigivelse af rådighedsbeløb på 4.3 mio. kr. til Rødovre Landsby mv. finansieret ved låneoptagning. Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriet har givet Rødovre Kommune lånedispensation fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, herunder Rødovre Landsby som skal fremlægges. I lånedispensationen er der givet adgang til 4,3 mio. kr. til det samlede projekt vedrørende Rødovre Landsby. Fra tidligere år er overført 3 mio. kr. til Rødovre Landsby projekt.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslag for område 1, 2, 3 og 4 af 15.04.2010 godkendes,
   
 2. at ændringer i projektforslaget i forhold til Lokalplan 66 principielt godkendes og sendes i naboorientering,
   
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 4.300.000 kr. til anlæggelse af Rødovre Landsby mv. finansieret gennem låneoptagning,
   
 4. at der igangsættes en projektering af Rødovre Landsby, Heerups Plads, kirkeforplads mv. til en samlet anlægssum på 7.300.000 kr. inkl forarbejder, honorar til projektering mv., samt
   
 5. at brugerne af nyttehaverne ved Rødovregaard tilbydes en ny nyttehave ved Vestvolden og indgår som 1. prioritet.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet rådighedsbeløbet frigives. 4 stemte for og 1 (F) tog forbehold. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77 - ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 118 (TMU 43/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 8.300.000 kr. Der er den 25.02.2010 givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 7.700.000 kr. til tilpasninger af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.300.000 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejderne udbydes dels som totalentreprise, dels som fagentreprise, samt
   
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 7.700.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islev Skole - gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, godkendelse af projektforslag og ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 119 (BSU 54/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af basis- og grupperum i stueetagen i Islev Skoles gule bygning. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 5.800.000 kr. til ovennævnte projekt. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007. Der er den 23.03.2010 givet en anlægsbevilling på 160.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag. Der søges om tillæg til anlægsbevillingen på 5.640.000 kr. til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 5.800.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i licitation som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 5.640.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islev Skole, Indskoling - retablering og fornyelse af skolegård mod øst samt renovering af skolegård mod vest - godkendelse af dispositionsforslag og ansøgning om bevilling
Sag nr. 120 (BSU 55/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag af 22.04.2010 vedrørende retablering og fornyelse af skolegård mod øst, herunder fjernelse af sveller samt renovering af skolegård mod vest på grund af problemer med afvanding. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 651.000 kr. til retablering og fornyelse af skolegården med øst. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af skolegården mod vest på grund af manglende afvanding. Der søges om en anlægsbevilling på 651.000 kr. samt om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at projekterne udbydes som samlet opgave i licitation som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager projekternes gennemførelse,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 610.000 kr. til retablering og fornyelse af skolegård mod øst, og
   
 5. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af skolegård mod vest.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børnehuset Elvergården - renovering af garderobe og toiletrum samt etablering af personalefaciliteter, programforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 121 (BSU 56/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af programforslag vedrørende renovering af garderobe og toiletrum samt etablering af personalefaciliteter i Børnehuset Elvergården. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 620.000 kr. til ovennævnte. Der søges om en anlægsbevilling på 620.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 620.000 kr. til ovennævnte projekt.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner - programforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 122 (BSU 57/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af programforslag vedrørende etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.112.000 kr. incl. følgeudgifter til ovennævnte projekt. Der søges om en anlægsbevilling på 1.112.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.112.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af tilbud til 6. klasserne på tre skoler
Sag nr. 123 (BSU 59/2010)

Sagens kerne

Sagen omhandler etablering af 25 pladser i SFO II på de skoler, som ikke har café-væresteder. Sagen er en genoptagelse fra 23.03.2010, hvor Kommunalbestyrelsen vedtog at sende sagen i høring på de berørte skoler. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres 25 pladser til 6. klasseelever i SFO II på hver af de 3 skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler),
   
 2. at serviceniveauet fastsættes ens i de nye 6. klassetilbud og de eksisterende café-væresteder,
   
 3. at udgiften finansieres ved, at forældrebetalingen for de eksisterende café-væresteder og de nye 6. klassestilbud i SFO II fastsættes til 521 kr. pr. måned fra og med den 01.08.2010.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bedre Tværfaglig Indsats - Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre
Sag nr. 124 (SOSU 45/2010)

Sagens kerne

Rødovre Kommune søgte i efteråret 2008 Velfærdsministeriet om puljemidler med henblik på at implementere den model og de redskaber, som blev udviklet i 'Projekt Bedre Tværfaglig Indsats' (BTI) i 2006. I december 2008 fik Rødovre Kommune tildelt 888.300 kroner. Projektet er nu tilendebragt, og der er udviklet en model for det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge med særlige behov i Rødovre Kommune. Modellen bygger på det hidtidige samarbejde i lokaliseringen og inddrager andre aktører både i og udenfor kommunen. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre godkendes. Social-og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rammeaftale for 2011 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 125 (SOSU 46/2010)

Sagens kerne

Kommunerne skal indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidigt i Beskæftigelsesudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning. Social-og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forældede/bortfaldne krav 2009
Sag nr. 126

Sagens kerne

Afskrivning af forældede/bortfaldne krav. Kravene er afskrevet, idet kravene er bortfaldet eller forældet efter lovgivningen eller afskrevet på grund af fraflytning til udlandet, gældssanering eller som følge af dødsfald. Det er SKAT, der foretager en vurdering af skatteyderens betalingsevne. Modtager skatteyderen kontanthjælp og ikke ejer aktiver af værdi, samt er kravet bortfaldet, vil kravet blive afskrevet som uerholdeligt. Den kommunale andel af kravene udgør 1.236.573,94 kr. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at afskrivninger på 4.760.711,30 kr. tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilpasning af budget- og regnskabspublikationer
Sag nr. 127

Sagens kerne

Økonomi- og Personaleforvaltningen foreslår, at det trykte budget fremadrettet opstilles efter udvalg. Regnskabspublikationen vil på sigt endvidere blive opstillet på samme måde.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager tilpasning af budget- og regnskabspublikationer til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Regnskab 2009
Sag nr. 128

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2009 er nu færdigt og skal fremsende til revisionen. Årsregnskabet består af følgende elementer:
 • Årsregnskab 2009
   
 • Grønt regnskab 2009
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2009 afgives til revisionen,
   
 2. at grønt regnskab for 2009 tages til efterretning,
   
 3. at der overføres et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. fra 2009 til 2010 vedrørende konto 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Personalebarometer 2009
Sag nr. 129

Sagens kerne

Der er udarbejdet et Personalebarometer for 2009 som har til formål at beskrive en række områder, som siger noget om Rødovre Kommune som arbejdsplads. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Personalebarometeret for 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Andelsboligforeningen Enighed - Årsregnskab 2008
Sag nr. 130

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2008 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1, Plovstrupvej til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

AAB, afd. 43 og 44 - Årsregnskab 2008
Sag nr. 131

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2008 for AAB, afdeling 43 og 44. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for AAB, afdeling 43 og 44 til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre - Årsregnskab 2008
Sag nr. 132

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Boligselskabet AKB, Rødovre - Årsregnskab 2008
Sag nr. 133

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for boligselskabet AKB. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for boligselskabet AKB til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Funktionærernes Boligselskab - Årsregnskab 2007/2008
Sag nr. 134

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2007/2008 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2007/2008 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lejerbo, Rødovre - Årsregnskab 2008
Sag nr. 135

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Lejerbo, Rødovre. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Lejerbo, Rødovre til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afdeling 2, 5 og foreningen - Årsregnskab 2008
Sag nr. 136

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening afdeling 2 og 5. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Almennyttige Boligselskab - Årsregnskab 2007/2008
Sag nr. 137

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Rødovre Almennyttige Boligselskab. 
  
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Rødovre Almennyttige Boligselskab til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Boligselskab - Årsregnskab 2008
Sag nr. 138

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Rødovre Boligselskab og afdelinger. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Rødovre Boligselskab til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

RKE - Årsregnskab 2007/2008
Sag nr. 139

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2007/2008 for Den Almene Boligorganisation RKE. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2007/2008 for Den Almene Boligorganisation RKE til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Ældreboligselskab - Årsregnskab 2008
Sag nr. 140

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for Rødovre Ældreboligselskab. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for Rødovre Ældreboligselskab til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

De Vanføres Boligselskab, Ørbygaard - Årsregnskab 2008
Sag nr. 141

Sagens kerne

Forelæggelse af regnskab 2008 for De Vanføres Boligselskab, Ørbygaard.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager årsregnskab 2008 for De Vanføres Boligselskab, Ørbygaard, til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af valgsted
Sag nr. 142

Sagens kerne

Rødovre Kommune har 9 valgsteder, hvoraf de 8 er i kommunalt regi. Carlsrohallen er ejet af Rødovre almennyttige Boligselskab. Carlsrohallen ønskes nedlagt som valgsted og i stedet oprettes et nyt valgsted i Rødovrehallen. Årsagen er problemer med tilladelse til opsætning af valgplakater udenfor hallen, og andre praktiske hensyn.
 
Borgmesteren indstiller,
 1. at Carlsrohallen nedlægges som valgsted pr. 1. juni 2010, og
   
 2. at der i stedet oprettes et nyt valgsted i Rødovrehallen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 143

Beslutning

Taget til efterretning.