Kultur- og Fritidsudvalget

08-06-2010

Sager 31 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skovly, optimering af værelser - renovering af bad-og toiletrum, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 32

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende optimering af værelser samt renovering af bad- og toiletrum, incl. udsugning. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 2.260.000 kr. til optimering af værelserne. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 1.405.000 kr. til renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning. Der er den 27.04.2010 givet anlægsbevillinger på henholdsvis 120.000 kr. og 80.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag vedrørende ovennævnte bevillinger. Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 2.140.000 kr. vedrørende optimering af værelser samt om tillæg til anlægsbevilling på 1.325.000 kr. vedrørende renovering af bad- og toiletrum. Herefter udgør den samlede bevilling til optimering af værelser 2.260.000 kr. og 1.405.000 kr. til renovering af bad- og toiletrum.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 2.140.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til optimering af værelser, og
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.325.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af bade- og toiletrum mv.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den Selvejende Institution Foreningshuset - rekonstruktionsplan
Sag nr. 33

Sagens kerne

Der forelægges forslag til rekonstruktionsplan for Den Selvejende Institutions Foreningshuset, Højnæsvej 63. Der er ved hjælp fra arbejdsgruppen godkendt en ny vedtægt og etableret ny bestyrelse, som er valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Det har været arbejdsgruppens målsætning, at den i Folkeoplysningsudvalgets afsatte ramme for det årlige driftstilskud, ikke påvirker Rødovre Kommunes drift fremover.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at der ydes den Selvejende Institution, Foreningshuset et samlet lån på 6.623.000 kr.
     
 2. at lånet er rente- og afdragsfrit,
   
 3. at det ydede lån sikres med pant i ejendomme, som 1. prioritet,
   
 4. at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 6.623.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient - ansøgning om permanent tilladelse til at benytte Islevbadet.
Sag nr. 34

Sagens kerne

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orients svømmeafdeling ansøger i brev af 01.05.2010 om en permanent tilladelse til at benytte Islevbadet ekstraordinært på tirsdage og onsdage i tidsrummet kl. 16.45-19.15 i lighed med de tilladelser, som blev givet af Kultur- og Fritidsudvalget for sæsonen 2008/2009 og 2009/2010. I ansøgningen redegør Orients svømmeafdeling for et positivt feedback på ordningen, som har betydet, at ekstra 100 børn har modtaget svømmeundervisning m.v.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en permanent tilladelse.

Beslutning

Godkendt.

Vedtægter for Heerup Museum.
Sag nr. 35

Sagens kerne

Bestyrelsen for Heerup Museum fremsender i brev af 25.03.2010 forslag til ændring af den p.t. gældende vedtægt. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ændringsforslag, som indeholder de af bestyrelsen for Heerup Museum fremsatte ønsker. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til ny vedtægt godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kommuneplan 2010-2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 36

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
 1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
   
 2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning.