Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2010

Sager 50 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 50

Beslutning

Taget til efterretning

Erklæring om indhentelse af børneattester på det frivillige sociale område
Sag nr. 51

Sagens kerne

Som konsekvens af en ændring af folkeoplysningsloven, skal alle folkeoplysende foreninger i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler indsende en erklæring om, at de indhenter børneattester. Dette gælder ifølge lovgivningen ikke de frivillige sociale foreninger, men forvaltningen anbefaler, at dette også kommer til at gælde de frivillige sociale foreninger i Rødovre Kommune, der har med børn under 15 år at gøre, og som modtager støtte efter servicelovens § 18, stk. 2. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de frivillige sociale foreninger, der har kontakt med børn under 15 år, indsender en erklæring om indhentelse af børneattest i forbindelse med § 18-ansøgning.

Beslutning

Godkendt

Statistisk opfølgning på dele af sundhedsaftalen
Sag nr. 52

Sagens kerne

For løbende at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdes løbende en statistisk ledelsesinformation som opfølgning på sundhedsaftalerne. Ledelsesinformationen viser i tal udviklingen på områderne genoptræningsplaner, 0-dagsindlæggelser, genindlæggelser og færdigbehandlede sengedage. Ledelsesinformationen for året 2009 foreligger nu. Tallene viser blandt andet, at stadig flere borgere gennemfører deres genoptræning på kommunens træningscenter frem for på hospitalerne. De øvrige tal viser også en positiv udviking i forhold til tallene for 2008.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2010
Sag nr. 53

Sagens kerne

På budget 2010 er der afsat 427.766 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud i efteråret 2010. Fordeling for 2. halvår af 2010 fremlægges til behandling.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2009
Sag nr. 54

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at regnskabet for året 2009 godkendes, idet der tages forbehold for posten 'tilgodehavende vedrørende feriepenge', der er optaget i regnskabet som et finansielt aktiv.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommuneplan 2010 -2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 55

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Borgmesteren har i brev af 12.04.2010 anmodet Miljøministeren om at revurdere Miljøcenter Roskildes indsigelse vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten. Rødovre Kommune har ikke modtaget tilbagemelding fra Miljøministeren og har derfor besluttet at vedtage Kommuneplan 2010-2022, hvor det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten er fastholdt. Kommuneplan 2010-2022 fremlægges derfor til endelig vedtagelse, idet det forudsættes, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning om at indsigelsen vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten trækkes tilbage. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
  1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
     
  2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget) Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelse af område 7F.04 ønskes reduceret.

Diverse
Sag nr. 56

Beslutning

Intet