Beskæftigelsesudvalget

08-06-2010

Sager 36 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2009
Sag nr. 37

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig resultatrevision, som skal sendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen, før den godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesudvalget behandlede Resultatrevisionen på møde den 13. april 2010 (sag nr. 25), hvorefter den blev sendt til høring. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed resultatrevision 2009 til endelig godkendelse.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udpegning af medlemmer og suppleanter til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Rødovre Kommune for perioden 1. juni 2010-31. maj 2014
Sag nr. 38

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal, som følge af Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, udpege medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Udpegningerne sker efter indstilling fra de deltagende organisationer mv.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at indstillingen af medlemmer til det Lokale Beskæftigelsesråd godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommuneplan 2010-2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 39

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Borgmesteren har i brev af 12.04.2010 anmodet Miljøministeren om at revurdere Miljøcenter Roskildes indsigelse vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten. Rødovre Kommune har ikke modtaget tilbagemelding fra Miljøministeren og har derfor besluttet at vedtage Kommuneplan 2010-2022, hvor det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten er fastholdt. Kommuneplan 2010-2022 fremlægges derfor til endelig vedtagelse, idet det forudsættes, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning om at indsigelsen vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten trækkes tilbage. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
  1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
     
  2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget) Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelse af område 7F.04 ønskes reduceret.

Diverse
Sag nr. 40

Beslutning

Intet