Kommunalbestyrelsen

22-06-2010

Sager 125 (ØU 151/2010) - 152 (ØU 182/2010)

Fold alle ud

Tilslutning af ny forbruger (5-21) til fjernvarmen. Etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for bruger 5-21, Roskildevej 327 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 125 (ØU 151/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.533.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 370.000 kr. til fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger (5-21) Roskildevej 327 til fjernvarmeforsyningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilslutning af ny forbruger (3-90) til fjernvarmen. Etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for bruger 3-90, Kirkesvinget 3 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 126 (ØU 152/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.533.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. til fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger (3-90) Kirkesvinget 3 til fjernvarmeforsyningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilslutning af ny forbruger (3-91) til fjernvarmen. Etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for bruger 3-91, Rødovrevej 260 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 127 (ØU 153/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.533.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger (3-91) Rødovrevej 260 til fjernvarmeforsyningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kommuneplan 2010-2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 128 (ØU 154/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Borgmesteren har i brev af 12.04.2010 anmodet Miljøministeren om at revurdere Miljøcenter Roskildes indsigelse vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten. Rødovre Kommune har ikke modtaget tilbagemelding fra Miljøministeren og har derfor besluttet at vedtage Kommuneplan 2010-2022, hvor det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten er fastholdt. Kommuneplan 2010-2022 fremlægges derfor til endelig vedtagelse, idet det forudsættes, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning om at indsigelsen vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten trækkes tilbage. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'. Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.
 
Direktionen indstiller,
 1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
   
 2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelse af område 7F.04 ønskes reduceret. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales med 4 stemmer for (A+V). 1 medlem (F) stemmer imod, idet rammen for bebyggelsen af området 7F.04 ønskes reduceret. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelsen af område 7F.04 ønskes reduceret. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelsen af område 7F.04 ønskes reduceret. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt under forudsætning af, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning. 4 stemte for og 1 (F) stemte imod.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Sagen udsat.

Forlængelse af kontrakter for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald
Sag nr. 129 (ØU 155/2010)

Sagens kerne

Kontrakterne for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald trådte i kraft den 01.01.2007 og løber frem til den 31.12.2011. I kontrakterne er der en option på forlængelse af kontrakterne med op til 2 år på uændrede vilkår. Såfremt at Rødovre Kommune vælger at benytte optionen på forlængelse af kontrakterne skal dette være meddelt renovatørerne senest den 01.08.2010. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Rødovre Kommune bør benytte sig af optionen omkring forlængelse af kontrakterne for indsamling af dagrenovation, samt storskrald og haveaffald med i første omgang et år. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at forlænge kontrakterne for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald med 1 år i henhold til den option der er gældende i de nuværende kontrakter. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Agenda 21-plan 2010/2011
Sag nr. 130 (ØU 156/2010)

Sagens kerne

'Agenda 21-plan 2010/2011' fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2009/2010 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2010/2011.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 'Agenda 21-plan 2010/2011' godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Nordre Ringvej, nedsættelse af hastighedsgrænse fra 80 km/t til 70 km/t
Sag nr. 131 (ØU 157/2010)

Sagens kerne

For at sikre et mere ensartet forløb mellem kommunerne på Nordre Ringvej, ønsker Teknisk Forvaltning, at sænke den tilladte hastighedsgrænse fra 80 km/t, som er gældende i dag, til 70 km/t på den del af Nordre Ringvej som er beliggende i Rødovre Kommune. Glostrup og Herlev Kommuner har gennemført hastighedsnedsættelsen fra 80 km/t til 70 km/t. Ændringen af vejens hastighedsklasse er dog ikke blot et spørgsmål om en politisk beslutning, da Rødovre Kommune ikke kan gennemføre ændringen uden godkendelse fra Københavns Vestegns Politi.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at der tages beslutning om, at ændre den tilladte hastighedsgrænse på Nordre Ringvej fra 80 km/t som er gældende i dag, til 70 km/t indenfor Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vejnavnskift fra Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25A og 25B
Sag nr. 132 (ØU 158/2010)

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 13.04.2010, sag nr. 30, besluttet at forslag til vejnavneændring fra Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25A og 25B blev sendt i partshøring. Gennem partshøringen er der ikke indkommet indsigelser imod ændringen. Ved vedtagelse af vejnavneændringen sørger Teknisk Forvaltning for, at opdatere diverse registrer, og informere eksterne parter som eksempelvis Post Danmark, samt at orientere de berørte parter pr. brev. For at sikre en hensigtsmæssig overgangsperiode foreslås det, at vejnavneændringen først træder i kraft pr. 01.08.2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vejnavneændringen vedtages således, at Fundervej 38 ændres til Pilemosevej 25A og Fundervej 33 ændres til Pilemosevej 25B, samt
   
 2. at Pilemosevej 25-27 ændres til henholdsvis Pilemosevej 27A og 27B.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skovly, optimering af værelser - renovering af bad- og toiletrum, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 133 (ØU 159/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende optimering af værelser samt renovering af bad- og toiletrum, incl. udsugning. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 2.260.000 kr. til optimering af værelserne. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 1.405.000 kr. til renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning. Der er den 27.04.2010 givet anlægsbevillinger på henholdsvis 120.000 kr. og 80.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag vedrørende ovennævnte bevillinger. Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 2.140.000 kr. vedrørende optimering af værelser samt om tillæg til anlægsbevilling på 1.325.000 kr. vedrørende renovering af bad- og toiletrum. Herefter udgør den samlede bevilling til optimering af værelser 2.260.000 kr. og 1.405.000 kr. til renovering af bad- og toiletrum.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 2.140.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til optimering af værelser, og
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.325.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af bade- og toiletrum mv.
  
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Den Selvejende Institution Foreningshuset - rekonstruktionsplan
Sag nr. 134 (ØU 160/2010)

Sagens kerne

Der forelægges forslag til rekonstruktionsplan for Den Selvejende Institution Foreningshuset, Højnæsvej 63. Der er ved hjælp fra arbejdsgruppen godkendt en ny vedtægt og etableret ny bestyrelse, som er valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Det har været arbejdsgruppens målsætning, at den i Folkeoplysningsudvalgets afsatte ramme for det årlige driftstilskud, ikke påvirker Rødovre Kommunes drift fremover. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at der ydes den Selvejende Institution, Foreningshuset et samlet lån på 6.623.000 kr.
   
 2. at lånet er rente- og afdragsfrit,
   
 3. at det ydede lån sikres med pant i ejendomme, som 1. prioritet,
   
 4. at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 6.623.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vedtægter for Heerup Museum
Sag nr. 135 (ØU 161/2010)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Heerup Museum fremsender i brev af 25.03.2010 forslag til ændring af den p.t. gældende vedtægt. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ændringsforslag, som indeholder de af bestyrelsen for Heerup Museum fremsatte ønsker. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til ny vedtægt godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - renovering af tartanbelægning, atletikbanen - ansøgning om bevilling
Sag nr. 136 (ØU 162/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 266.000 kr. til renovering af tartanbelægningen på atletikbanen. Der søges om en anlægsbevilling på 266.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise med indhentning af underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 266.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skolen ved Milestedet - nyt slidlag i skolegård, ansøgning om bevilling
Sag nr. 137 (ØU 163/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 250.000 kr. til fornyelse af belægninger i skolegården på Skolen ved Milestedet. Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise med indhentning af underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skolen ved Milestedet - udskiftning af vinduesparti mod Roskildevej, ansøgning om bevilling
Sag nr. 138 (ØU 164/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 518.000 kr. til udskiftning af vinduesparti mod Roskildevej. Der søges om en anlægsbevilling på 518.000 kr. til gennemførelse af udskiftningen.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 518.000 kr. til ovennævnte projekt.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødbo - Godkendelse af lån til finansiering af boligarealerne
Sag nr. 139 (ØU 166/2010)

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune i forbindelse med optagelse af byggekredit og blivende finansiering af Rødbo, haft finansieringen i EU-udbud.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at acceptere Kommunekredits tilbud på en variabelt forrentet byggekredit og efterfølgende et 30-årigt rentetilpasningslån med kvartårlige terminer i Kommunekredit på 89.570.400 kr.,
   
 2. at der i budget 2011 afsættes et beløb til optagelse af lån på 89.570.400 kr., samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelse på 89.570.400 kr.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2009
Sag nr. 140 (ØU 167/2010)

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at regnskabet for året 2009 godkendes, idet der tages forbehold for posten 'tilgodehavende vedrørende feriepenge', der er optaget i regnskabet som et finansielt aktiv.
 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2009
Sag nr. 141 (ØU 168/2010)

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig resultatrevision, som skal sendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen, før den godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesudvalget behandlede Resultatrevisionen på møde den 13. april 2010 (sag nr. 25), hvorefter den blev sendt til høring. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed resultatrevision 2009 til endelig godkendelse.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2009 godkendes. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af medlemmer og suppleanter til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Rødovre Kommune for perioden 1. juni 2010-31. maj 2014
Sag nr. 142 (ØU 169/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal, som følge af Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, udpege medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Udpegningerne sker efter indstilling fra de deltagende organisationer mv.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at indstillingen af medlemmer til det Lokale Beskæftigelsesråd godkendes. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kvalitetskontrakter
Sag nr. 143 (ØU 170/2010)

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt til politisk vedtagelse senest 1. juli 2010. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der fremlægges et udkast til politisk behandling efter sommerferien. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Digital kommuneplan
Sag nr. 144 (ØU 171/2010)

Sagens kerne

I investeringsoversigten for 2010 er afsat 250.000 kr. til digitalisering af kommuneplanen. En digitalisering af kommuneplanen betyder blandt andet, at kommuneplanens information integreres i hjemmesidens struktur. Desuden får Rødovre Kommunes borgere en nem adgang til egne data. For kommuneplanen vil det typisk være data knyttet til matrikler og distrikter. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at der frigives rådighedsbeløb på 250.000 kr. til arbejdet med digital kommuneplan. Beløbet finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten 2010. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anskaffelse af ESDH 2010. Ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 145 (ØU 172/2010)

Sagens kerne

Der søges om frigivelse af beløb 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med anskaffelse af nyt ESDH-system. Beløbet var oprindeligt afsat i 2009, men er på økonomiudvalgets møde den 17. marts 2010 (sag nr. 61) overført til 2010. Beløbet skal anvendes til rådgivning forud for anskaffelse af nyt ESDH-system til afløser for det nuværende Cirius-system. Der er i budget 2010 afsat en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til anskaffelsen.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til rådgivning finansieret af tilsvarende beløb afsat i investeringsoversigt 2010. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 146 (ØU 173/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse fra DAB om indkomne tilbud
Sag nr. 147

Beslutning

Taget til efterretning.

Skovly, optimering af værelser - renovering af bad- og toiletrum, økonomioversigt samt godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 148 (ØU 177/2010)

Beslutning

Steen Skriver Rasmussen deltog ikke ved behandlingen af dette pkt. Godkendt.

Valhøj Skole - renovering af tartanbelægning, atletikbane - økonomioversigt samt godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 149 (ØU 178/2010)

Beslutning

Godkendt.

Skolen ved Milestedet - nyt slidlag i skolegård, økonomioversigt samt godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 150 (ØU 179/2010)

Beslutning

Godkendt.

Skolen ved Milestedet - udskiftning af vinduer mod Roskildevej, økonomioversigt samt godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 151 (ØU 180/2010)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 152 (ØU 182/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.