Børne- og Skoleudvalget

17-08-2010

Sager 80 - 87

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 80

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tandplejen - digitalisering af røntgenudstyr, ansøgning om bevilling
Sag nr. 81

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat ialt 925.000 kr. til fortsættelse af projektet vedrørende udskiftning af tandlægeudstyr samt til digitalisering af røntgenudstyr. Der søges om en anlægsbevilling på 580.000 kr. til digitalisering af røntgenudstyr i Tandplejen. Der er i 2005, 2006 og 2007 bevilget henholdsvis 566.000 kr., 1.435.000 kr. og 1.037.000 kr. til udskiftning af tandklinik-udstyr og -inventar. Udgiften til udskiftning af det resterende tandlægeudstyr søges afholdt inden for ovennævnte tidligere frigivne bevilling. Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 3.618.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. til digitalisering af røntgenudstyr i Tandplejen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Valhøj Skole - udskiftning af belægning i skolegård, ansøgning om bevilling
Sag nr. 82

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 715.000 kr. til udskiftning af belægningen i skolegården på Valhøj Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 715.000 kr. til gennemførelse af projektet.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 715.000 kr.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 83

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændret sprogvurdering som følge af lov om afbureaukratisering
Sag nr. 84

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som åbner muligheder for at revurdere kommunens praksis i forbindelse med sprogvurderinger. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår i den forbindelse en ændret indsats, som i særlig grad fokuserer på de børn, som har behov for ekstra sprogstimulering.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at kommunens praksis i forbindelse med sprogvurderinger ændres, således at der fremover gennemføres sprogvurderinger af mindst halvdelen af de 3-årige børn, og
   
 2. at de børn, som viser behov for en særlig sproglig stimulering, genvurderes når de er 3½ år.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at punkt 1 ændres til '...fremover gennemføres sprogvurderinger af de 3-årige børn efter behov'.

Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 85

Sagens kerne

Folketinget har i juni 2010 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som danner grundlaget for frokostordninger i kommunens daginstitutioner. Loven har virkning fra den 1. januar 2011, og senest fra den 1. august 2011 skal alle børn have tilbud om et frokostmåltid i kommunens daginstitutioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune opretholder den hidtidige frokostordning som en del af dagtilbudsydelsen for kommunens vuggestuebørn,
   
 2. at der ikke ydes kommunalt tilskud til frokostordninger for kommunens børnehavebørn,
   
 3. at kommunens skovgrupper ikke er omfattet af reglerne om et sundt frokosttilbud,
   
 4. at forvaltningen udarbejder retningslinier for fravalg af kommunale fleksible frokostordninger,
   
 5. at retningslinierne indarbejdes i de kommunale institutioners styrelsesvedtægter og på sigt indarbejdes i aftalerne med de selvejende institutioner,
   
 6. at Kommunalbestyrelsen fastsætter et maksimumbeløb for eventuelle forældrearrangerede frokostordninger svarende til udgiften for kommunale fleksible frokostordninger,
   
 7. at forældrene i de forældrearrangerede frokostordninger pålægges selv at påtage sig administrationen af ordningerne, og
   
 8. at forældrebestyrelserne anmodes om at fremkomme med en foreløbig tilkendegivelse af, hvorvidt institutionerne umiddelbart ønsker at fravælge frokostordningerne eller ej.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2011 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 86

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2011, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2010.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 87

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK