Kultur- og Fritidsudvalget

17-08-2010

Sager 41 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vestbad - ansøgning om ekstraordinær anlægsbevilling til diverse udbedringer
Sag nr. 42

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad har i skrivelse af 02.07.2010 ansøgt om ekstraordinær anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til maling af bassiner, udskiftning af klortank og renovering af forsyningsledninger mv. Udgiften fordeles ligeligt mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune med 1.500.000 kr. til hver kommune.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning om ekstraordinær anlægsbevilling indgår i budgetdrøftelserne for 2011.

Beslutning

Ahmed Dhaqane møder kl. 14:20. Anbefales (til Økonomiudvalget).

Fredningsforslag - Rødovre Bibliotek
Sag nr. 43

Sagens kerne

Rødovre Kommune modtog den 10.05.2010 et brev fra Kulturarvsstyrelsen vedrørende fredning af Rødovre Bibliotek. Det særlige Bygningssyn besluttede på sit møde den 15.04.2010 at indstille, at Rødovre Bibliotek bliver fredet. Indstillingen er nu sendt i høring og Rødovre Kommune har mulighed for, at udtale sig om fredningsforslaget inden den 16.08.2010. Da fristen for at fremsende høringssvar er den 16.08.2010 vil Teknisk Forvaltning fremsende høringssvaret inden fristens udløb. I høringssvaret påpeges det, at brevet fremsendes med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Rødovre Bibliotek sammen med dets nærmeste omgivelser har en helt særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, og bygningen er derfor også udpeget som bevaringsværdig i vores kommuneatlas. Rødovre Kommune ønsker også fremover at forvalte ansvaret for at bevare og værne om de arkitektoniske værdier, der er i kommunen, og ønsker således ikke Biblioteket og dets nære omgivelser omfattet af en fredning.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune.
Sag nr. 44

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til nedsættelse og sammensætning af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til en ny kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune. Der henvises i den forbindelse til direktionens strategi- og udviklingsplan 2010-2012 samt til kapitel 1 i forslag til kommuneplan 2010-2022. Den p.t. gældende kultur- og fritidspolitik er fra 1997.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at arbejdet igangsættes, og at forslag til arbejdsgruppe godkendes.

Beslutning

Anbefales, idet arbejdsgruppen udvides med en repræsentant fra F.I.R. (Til Økonomiudvalget).

Vestbad - regnskab 2009
Sag nr. 45

Sagens kerne

Bestyrelsen for det fælleskommunale samarbejde Vestbad fremsender årsregnskab 2009 til godkendelse, jf. bestyrelsesmøde den 11.06.2010. Tiltrædelses- og revisionsprotokollat af 08.06.2010 fra BDO Kommunernes Revision er vedlagt.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 46

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2011, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2010.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kulturelt Kraftcenter - programoplæg
Sag nr. 47

Sagens kerne

Forelæggelse af illustreret programoplæg for udvidelse af Kulturhus Viften med Musikskole mv. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde udarbejdet illustreret programoplæg indeholdende 3 modeller vedrørende forslag til etablering af Kulturelt Kraftcenter. Der er den 26.01.2010 givet anlægsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af programoplægget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede illustrerede programoplæg med 3 modeller drøftes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning.