Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2010

Sager 58 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94
Sag nr. 59

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6, samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 har været fremlagt i offentlig høring fra den 21.04.2010 til den 15.06.2010. Rødovre Kommune modtog i høringsperioden kun en bemærkning - En borger udtrykte tilfredshed med lokalplanen, idet vedkommende ikke synes, der skal være flere spillehaller i lokalplanens område. Den 09.12.2009 nedlagde Rødovre Kommune § 14-forbud mod opstilling af op til 10 spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2006-2018, som i rammebestemmelser fastlægger at der ikke må etableres spillehaller uden for Damhus Tivoli. Lokalplanens formål er at forhindre udvidelse af antallet af spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1, og forhindre at der etableres yderligere spillehaller i det nærliggende område. Lokalplanen omfatter et større etageboligområde omkring Valhøjs Alle vest for Tårnvej, nord for Roskildevej og syd for Rødager Alle. Lokalplan 123 foreslås vedtaget endeligt uden ændringer.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6, samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opfølgning på Designmanual 2010
Sag nr. 60

Sagens kerne

Supplering af Designmanual for byrum med retningslinjer for placering af Rødovrestelen, standard for signalanlæg, belysningsarmaturer og master til brug ved større parkeringsanlæg samt tilføjelse af farven RAL 6009 (tannengrün) til brug på bl.a. Rødovrebænken.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye produktblade godkendes som supplering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse for kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Sag nr. 61

Sagens kerne

Folketinget vedtog i maj 2006 lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Rødovre Kommune blev certificeret i 2009. Kvalitetsstyringsloven stiller krav om årlig offentliggørelse af kommunernes indsats og resultater som følge af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at redegørelsen for Rødovre Kommunes indsats og resultater godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Spildevandscenter Avedøre - budget 2011
Sag nr. 62

Sagens kerne

Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S har den 09.04.2010 godkendt forslag til budgettet for 2011. I henhold til vedtægten sender Spildevandscenter Avedøre forslaget til interessentkommunernes kommentering.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Budget 2011 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering Rødovrevej etape 6 og 7
Sag nr. 63

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet skitseforslag med tilhørende notat, for en trafiksanering af Rødovrevej etape 6 og 7. Stilen fra de tidligere renoverede strækninger på Rødovrevej er videreført.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseprojektet godkendes, og der arbejdes videre med projektet i detailprojekteringen,
   
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 15,58 mio.kr. der finansieres via lånedispensation, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 15,58 mio.kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til renovering af Rødovrevej etape 6 og 7.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget), således at skitseprojektet godkendes med tilføjelse af midterheller ud for Elstedvej og Lisbjergvej, samt signalanlæg ud for Fortvej.

Albertslundruten, pilotprojekt med højklasset cykelpendlerrute
Sag nr. 64

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 08.12.2009 (sag nr. 104, 4d) nævnt, at Rødovre Kommune har modtaget tilsagn om 30 % støtte fra Vejdirektoratet til pilotprojektet 'Albertslundruten', som er den første højklasset cykelpendlerrute på tværs af hovedstadsområdet. I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI arbejdet videre med dispositionsforslaget vedr. tiltagene i Rødovre Kommune. Dette er nu udmundet i et færdigt dispositionsforslag, som på et overordnet plan viser og beskriver, hvordan de større tiltag i Rødovre Kommune tænkes udført. De større tiltag er vedlagt som bilag med en nærmere beskrivelse og en projekttegning. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at det samlede dispositionsforslag til cykelpendlerruten 'Albertslundruten' godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Cykelsti på Islevdalvej
Sag nr. 65

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået Rambøll til at udarbejde skitseforslag med tilhørende notat for etablering af cykelsti på den resterende del af Islevdalvej.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseprojektet fra Rambøll til cykelstier på Islevdalvej, tegning 1-3, godkendes, 
   
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,21 mio.kr. der finansieres via lånedispensation, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 11,21 mio.kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til etablering af cykelstier på Islevdalvej.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lysmålinger
Sag nr. 66 (TMU 98/2009)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 98 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03.11.2009. Teknisk Forvaltning har den 07.10.2009 foretaget lysmålinger i forbindelse med opsætning af ny vejbelysning. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en oversigt over målingerne, som sammenligner lysniveauet fra de tidligere lysmaster, med Rødovremasten. Lysmålingerne viser, at lysniveauet er højere ved Rødovremasterne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Fredningsforslag for Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken og Grøndalsparken i Københavns Kommune
Sag nr. 67

Sagens kerne

Fredningsnævnet for København har fremsendt udkast til fredningsbestemmelser inkl. kortbilag for Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, og Krogebjergparken til godkendelse.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til fredningsbestemmelser fremsendt af Fredningsnævnet for København godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Taxinævnet Budget 2011 og 2010, samt regnskab 2009
Sag nr. 68

Sagens kerne

Budget 2011, budget 2010 og regnskab 2009 for Taxinævnet fremlægges til orientering. Taxinævnet har på sit møde den 06.06.2010 godkendt budgettet for 2011 og fordelingen af udgifterne på medlemskommunerne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at budget 2011, budget 2010 og regnskab 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Digitalisering af byggesagsarkiv - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 69

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag om digitalisering af byggesagsarkiv. Byggesagsarkivet er i dag i papirform og bliver opbevaret i et arkiv i Teknisk Drifts-bygningen på Tæbyvej 77. Der er ca. 200 hyldemeter. Derudover er der ca. 8 hyldemeter med nedrevne bygninger i fjernarkiv. Indscanningen skal udføres af et privat firma. Der indhentes pt. tilbud. Selve indscanningen vil tage ca. et år. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til digitalisering af byggesagsarkivet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til digitalisering af byggesagsarkiv.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2011 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 70

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2011, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25.08.2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 71

Beslutning

Taget til efterretning.