Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2010

Sager 57 - 64

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 58

Sagens kerne

Denne oversigt vedrører perioden 21.04.2010-20.07.2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2009
Sag nr. 010 (sag nr. 39)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2009 gennemført tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet tilsynsrapporterne og den samlede redegørelse på sit møde den 13. april 2010 (sag nr. 39). Rapporterne har efterfølgende været i høring hos plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, Seniorrådet samt Handicaprådet. Der er ved den lejlighed indkommet tre høringssvar.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at tilsynsrapportene inklusiv høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Klagerådets årsberetning for 2009
Sag nr. 60

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2009. Klagerådet har i 2009 afholdt to møder, hvor der er behandlet tre klager.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget)

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Egebjerg Købmandsgård A/S
Sag nr. 61

Sagens kerne

Egebjerg Købmandsgård A/S har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter fritvalgsordningen. Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Egebjerg Købmandsgård A/S godkendes som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter godkendelsesmodellen
     
  2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 1. oktober 2010.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009, Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden
Sag nr. 62

Sagens kerne

Med kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 betaler kommunerne, via den kommunale medfinansiering, en del af udgiften for behandlinger udført på hospital eller inden for sygesikringsområdet. Kommunerne i Region Hovedstaden har dannet en ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden, hvis formål overordnet er at diskutere og udveksle erfaringer indenfor den kommunale (med)finansiering. Nærværende benchmarking af den kommunale (med)finansiering på sundhedsområdet tager primært udgangspunkt i aktiviteten for 2009. Herudover ses på udviklingen i aktiviteten fra 2007 til 2009. 
 
Social- og Sundhedforvaltningen indstiller, at benchmarking rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Budgetforslag 2011 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 63

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2011, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 64

Beslutning

Forslag til mødeplan taget til efterretning