Økonomiudvalget

25-08-2010

Sager 183 - 214

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 183

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Budgetforslag 2011 - budgetoverslagsår 2012-2014
Sag nr. 184

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 17. februar 2010 Generelle retningslinier og tidsplan for udarbejdelsen af budgetoplæg 2011 - overslagsår 2012-2014. Af disse retningslinier fremgår det, at administrationen fremlægger et budgetoplæg til Økonomiudvalget i juni-møde-rækken, i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Budgetforslaget fremlægges hermed.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Budgetforslag 2011 (2012-2014) fremsendes til 1. behandling.

Beslutning

Budgetforslag 2011 med overslagsårene 2012-2014 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2010.

Kommuneplan 2010-2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 185

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har på vegne af Miljøministeren indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
 1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
   
 2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Indstilles godkendt. Mindretalsudtalelse fra SF: Rammen for bebyggelse på planområdet 7F04 'Storekær ved Avedøre Havnevej' ønskes reduceret væsentligt. Både den maksimale bebyggelsesprocent (900%) og det maksimale etageantal (25 etager) ønskes reduceret. (Til Kommunalbestyrelsen.)

Idékonkurrence i Rødovre Syd
Sag nr. 186

Sagens kerne

Godkendelse af konkurrenceprogram og tidsplan for en åben idékonkurrence i Rødovre Syd.
 
Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at konkurrenceprogrammet godkendes, samt
   
 2. at tidsplan godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilslutning af ny bruger (5-28) til fjernvarmeforsyningen. Etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for bruger 5-28, Roskildevej 325 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 187 (RKF 16/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.533.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 130.000 kr. til etablering af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 130.000 kr. til fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger (5-28) Roskildevej 325 til fjernvarmeforsyningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Endelig vedtagelse af Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94
Sag nr. 188 (TMU 59/2010)

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6, samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 har været fremlagt i offentlig høring fra den 21.04.2010 til den 15.06.2010. Rødovre Kommune modtog i høringsperioden kun en bemærkning - En borger udtrykte tilfredshed med lokalplanen, idet vedkommende ikke synes, der skal være flere spillehaller i lokalplanens område. Den 09.12.2009 nedlagde Rødovre Kommune § 14-forbud mod opstilling af op til 10 spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2006-2018, som i rammebestemmelser fastlægger at der ikke må etableres spillehaller uden for Damhus Tivoli. Lokalplanens formål er at forhindre udvidelse af antallet af spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1, og forhindre at der etableres yderligere spillehaller i det nærliggende område. Lokalplanen omfatter et større etageboligområde omkring Valhøjs Alle vest for Tårnvej, nord for Roskildevej og syd for Rødager Alle. Lokalplan 123 foreslås vedtaget endeligt uden ændringer.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6, samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 vedtages endeligt. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opfølgning på Designmanual 2010
Sag nr. 189 (TMU 60/2010)

Sagens kerne

Supplering af Designmanual for byrum med retningslinjer for placering af Rødovrestelen, standard for signalanlæg, belysningsarmaturer og master til brug ved større parkeringsanlæg samt tilføjelse af farven RAL 6009 (tannengrün) til brug på bl.a. Rødovrebænken. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye produktblade godkendes som supplering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Spildevandscenter Avedøre - budget 2011
Sag nr. 190 (TMU 62/2010)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S har den 09.04.2010 godkendt forslag til budgettet for 2011. I henhold til vedtægten sender Spildevandscenter Avedøre forslaget til interessentkommunernes kommentering.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Budget 2011 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Renovering Rødovrevej etape 6 og 7
Sag nr. 191 (TMU 63/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet skitseforslag med tilhørende notat, for en trafiksanering af Rødovrevej etape 6 og 7. Stilen fra de tidligere renoverede strækninger på Rødovrevej er videreført.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseprojektet godkendes, og der arbejdes videre med projektet i detailprojekteringen,
   
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 15,58 mio.kr. der finansieres via lånedispensation, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 15,58 mio.kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til renovering af Rødovrevej etape 6 og 7.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales, således at skitseprojektet godkendes med tilføjelse af midterheller ud for Elstedvej og Lisbjergvej, samt signalanlæg ud for Fortvej.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Albertslundruten, pilotprojekt med højklasset cykelpendlerrute
Sag nr. 192 (TMU 64/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 08.12.2009 (sag nr. 104, 4d) nævnt, at Rødovre Kommune har modtaget tilsagn om 30 % støtte fra Vejdirektoratet til pilotprojektet 'Albertslundruten', som er den første højklasset cykelpendlerrute på tværs af hovedstadsområdet. I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI arbejdet videre med dispositionsforslaget vedr. tiltagene i Rødovre Kommune. Dette er nu udmundet i et færdigt dispositionsforslag, som på et overordnet plan viser og beskriver, hvordan de større tiltag i Rødovre Kommune tænkes udført. De større tiltag er vedlagt som bilag med en nærmere beskrivelse og en projekttegning. Teknisk Forvaltning indstiller, at det samlede dispositionsforslag til cykelpendlerruten 'Albertslundruten' godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Cykelsti på Islevdalvej
Sag nr. 193 (TMU 65/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået Rambøll til at udarbejde skitseforslag med tilhørende notat for etablering af cykelsti på den resterende del af Islevdalvej.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseprojektet fra Rambøll til cykelstier på Islevdalvej, tegning 1-3, godkendes,
    
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,21 mio.kr. der finansieres via lånedispensation, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 11,21 mio.kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til etablering af cykelstier på Islevdalvej.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lysmålinger
Sag nr. 194 (TMU 66/2010)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 98 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03.11.2009. Teknisk Forvaltning har den 07.10.2009 foretaget lysmålinger i forbindelse med opsætning af ny vejbelysning. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en oversigt over målingerne, som sammenligner lysniveauet fra de tidligere lysmaster, med Rødovremasten. Lysmålingerne viser, at lysniveauet er højere ved Rødovremasterne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at oversigten tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fredningsforslag for Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken og Grøndalsparken i Københavns Kommune
Sag nr. 195 (TMU 67/2010)

Sagens kerne

Fredningsnævnet for København har fremsendt udkast til fredningsbestemmelser inkl. kortbilag for Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, og Krogebjergparken til godkendelse.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til fredningsbestemmelser fremsendt af Fredningsnævnet for København godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Taxinævnet Budget 2011 og 2010, samt regnskab 2009
Sag nr. 196 (TMU 68/2010)

Sagens kerne

Budget 2011, budget 2010 og regnskab 2009 for Taxinævnet fremlægges til orientering. Taxinævnet har på sit møde den 06.06.2010 godkendt budgettet for 2011 og fordelingen af udgifterne på medlemskommunerne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at budget 2011, budget 2010 og regnskab 2009 tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Digitalisering af byggesagsarkiv - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 197 (TMU 69/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag om digitalisering af byggesagsarkiv. Byggesagsarkivet er i dag i papirform og bliver opbevaret i et arkiv i Teknisk Drifts-bygningen på Tæbyvej 77. Der er ca. 200 hyldemeter. Derudover er der ca. 8 hyldemeter med nedrevne bygninger i fjernarkiv. Indscanningen skal udføres af et privat firma. Der indhentes pt. tilbud. Selve indscanningen vil tage ca. et år. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til digitalisering af byggesagsarkivet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til digitalisering af byggesagsarkiv.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vestbad - ansøgning om ekstraordinær anlægsbevilling til diverse udbedringer
Sag nr. 198 (KFU 42/2010)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad har i skrivelse af 02.07.2010 ansøgt om ekstraordinær anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til maling af bassiner, udskiftning af klortank og renovering af forsyningsledninger mv. Udgiften fordeles ligeligt mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune med 1.500.000 kr. til hver kommune.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning om ekstraordinær anlægsbevilling indgår i budgetdrøftelserne for 2011. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fredningsforslag - Rødovre Bibliotek
Sag nr. 199 (KFU 43/2010)

Sagens kerne

Rødovre Kommune modtog den 10.05.2010 et brev fra Kulturarvsstyrelsen vedrørende fredning af Rødovre Bibliotek. Det særlige Bygningssyn besluttede på sit møde den 15.04.2010 at indstille, at Rødovre Bibliotek bliver fredet. Indstillingen er nu sendt i høring og Rødovre Kommune har mulighed for, at udtale sig om fredningsforslaget inden den 16.08.2010. Da fristen for at fremsende høringssvar er den 16.08.2010 vil Teknisk Forvaltning fremsende høringssvaret inden fristens udløb. I høringssvaret påpeges det, at brevet fremsendes med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Rødovre Bibliotek sammen med dets nærmeste omgivelser har en helt særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, og bygningen er derfor også udpeget som bevaringsværdig i vores kommuneatlas. Rødovre Kommune ønsker også fremover at forvalte ansvaret for at bevare og værne om de arkitektoniske værdier, der er i kommunen, og ønsker således ikke Biblioteket og dets nære omgivelser omfattet af en fredning.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 200 (KFU 44/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til nedsættelse og sammensætning af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til en ny kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune. Der henvises i den forbindelse til direktionens strategi- og udviklingsplan 2010-2012 samt til kapitel 1 i forslag til kommuneplan 2010-2022. Den p.t. gældende kultur- og fritidspolitik er fra 1997.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at arbejdet igangsættes, og at forslag til arbejdsgruppe godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales, idet arbejdsgruppen udvides med en repræsentant fra F.I.R.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vestbad - regnskab 2009
Sag nr. 201 (KFU 45/2010)

Sagens kerne

Bestyrelsen for det fælleskommunale samarbejde Vestbad fremsender årsregnskab 2009 til godkendelse, jf. bestyrelsesmøde den 11.06.2010. Tiltrædelses- og revisionsprotokollat af 08.06.2010 fra BDO Kommunernes Revision er vedlagt. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2009 godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Kulturelt Kraftcenter - programoplæg
Sag nr. 202 (KFU 47/2010)

Sagens kerne

Forelæggelse af illustreret programoplæg for udvidelse af Kulturhus Viften med Musikskole mv. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde udarbejdet illustreret programoplæg indeholdende 3 modeller vedrørende forslag til etablering af Kulturelt Kraftcenter. Der er den 26.01.2010 givet anlægsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af programoplægget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede illustrerede programoplæg med 3 modeller drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tandplejen - digitalisering af røntgenudstyr, ansøgning om bevilling
Sag nr. 203 (BSU 81/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat ialt 925.000 kr. til fortsættelse af projektet vedrørende udskiftning af tandlægeudstyr samt til digitalisering af røntgenudstyr. Der søges om en anlægsbevilling på 580.000 kr. til digitalisering af røntgenudstyr i Tandplejen. Der er i 2005, 2006 og 2007 bevilget henholdsvis 566.000 kr., 1.435.000 kr. og 1.037.000 kr. til udskiftning af tandklinik-udstyr og -inventar. Udgiften til udskiftning af det resterende tandlægeudstyr søges afholdt inden for ovennævnte tidligere frigivne bevilling. Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 3.618.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 580.000 kr. til digitalisering af røntgenudstyr i Tandplejen. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valhøj Skole - udskiftning af belægning i skolegård, ansøgning om bevilling
Sag nr. 204 (BSU 82/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 715.000 kr. til udskiftning af belægningen i skolegården på Valhøj Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 715.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 715.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 205 (BSU 85/2010)

Sagens kerne

Folketinget har i juni 2010 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som danner grundlaget for frokostordninger i kommunens daginstitutioner. Loven har virkning fra den 1. januar 2011, og senest fra den 1. august 2011 skal alle børn have tilbud om et frokostmåltid i kommunens daginstitutioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune opretholder den hidtidige frokostordning som en del af dagtilbudsydelsen for kommunens vuggestuebørn,
   
 2. at der ikke ydes kommunalt tilskud til frokostordninger for kommunens børnehavebørn,
   
 3. at kommunens skovgrupper ikke er omfattet af reglerne om et sundt frokosttilbud,
   
 4. at forvaltningen udarbejder retningslinier for fravalg af kommunale fleksible frokostordninger,
   
 5. at retningslinierne indarbejdes i de kommunale institutioners styrelsesvedtægter og på sigt indarbejdes i aftalerne med de selvejende institutioner,
   
 6. at Kommunalbestyrelsen fastsætter et maksimumbeløb for eventuelle forældrearrangerede frokostordninger svarende til udgiften for kommunale fleksible frokostordninger,
   
 7. at forældrene i de forældrearrangerede frokostordninger pålægges selv at påtage sig administrationen af ordningerne, og
   
 8. at forældrebestyrelserne anmodes om at fremkomme med en foreløbig tilkendegivelse af, hvorvidt institutionerne umiddelbart ønsker at fravælge frokostordningerne eller ej.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Klagerådets årsberetning for 2009
Sag nr. 206 (SOSU 60/2010)

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2009. Klagerådet har i 2009 afholdt to møder, hvor der er behandlet tre klager.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget: indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Egebjerg Købmandsgård A/S
Sag nr. 207 (SOSU 61/2010)

Sagens kerne

Egebjerg Købmandsgård A/S har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter fritvalgsordningen. Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Egebjerg Købmandsgård A/S godkendes som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter godkendelsesmodellen.
   
 2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 1. oktober 2010.
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fremrykket indsats for unge og ny chance
Sag nr. 208 (BEU 42/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med Folketingets Ungepakke for ledige gennemføres to kampagner:
 • En fremrykket indsats, hvor unge 18 -19-årige modtager samtaler og aktiveringstilbud tidligere ('Straksindsats')
   
 • En ny chance til unge, der har modtaget offentlig forsørgelse mere end 12 måneder, hvor redskabet er virksomhedspraktik og løntilskud ('Ny chance til unge').
 
Kampagnerne løber i ca. halvandet år frem til den 31. december 2011. Der ydes en statslig økonomisk bonus til Rødovre Kommune, såfremt de opstillede mål, som beskrevet i sagsfremstillingen, indfries. Indtægterne opgøres endeligt efter kampagnernes afslutning og tages i begge tilfælde til indtægt på konto 6.45.53. I forhold til 'Straksindsatsen' sker anvisningen af tilskud først ved kampagnens afslutning den 31. december 2011. Der gives en indtægtsbevilling i 2010 og 2011 til kampagnen 'Ny chance til unge'. 
 
social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning
   
 2. at de nævnte bevillinger godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udmøntning af afbureaukratiseringspulje i budget 2010
Sag nr. 209

Sagens kerne

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 omfatter statslige initiativer, der skal frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 0,5 mia. kr. i 2010. Rødovre Kommunes andel heraf udgør 3,3 mio. kr., der er indlagt i budget 2010 ff. som en pulje til senere udmøntning.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der foretages en budgetneutral omplacering af udgiftsbevilling fra Børne- og Skoleudvalget på 1.029.999 kr., fra Kultur- og Fritidsudvalget på 137.001 kr., fra Social- og Sundhedsudvalget på 900.121 kr. til Økonomiudvalget på 2.066.121 kr.

Beslutning

Sagen taget af.

Styringsdialog med boligorganisationerne
Sag nr. 210

Sagens kerne

Der er ændret på lovgivningen om den almene sektors styring, så den i fremtiden i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2010. På den baggrund har der været nedsat en tværgående arbejdsgruppe mellem Fællesrepræsentationen og Fællesforvaltningen, som er kommet med forslag til den fremtidige tilrettelæggelse af styringsdialogen med boligorganisationerne i kommunen. Forslaget er nærmere beskrevet i mødesagsfremstillingen. Styringsdialogen vil blive gennemført første gang i efteråret 2010. Kommunalbestyrelsen vil hvert år blive orienteret om resultaterne af de afholdte styringsdialog møder.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den beskrevne model for styringsdialog.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Delegation af kompetencen til at gennemgå og tage almene boligselskabers årsregnskaber til efterretning
Sag nr. 211

Sagens kerne

I henhold til driftsbekendtgørelsens § 71 skal almene boligorganisationer senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb indsende årsregnskab til kommunen med henblik på forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Pligten omfatter både de boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen, og de boligorganisationer, som har afdelinger i kommunen. Når Fællesforvaltningen har vurderet regnskab, revisorerklæring m.v. har det været praksis hvert år at forelægge hver enkelt boligorganisations regnskab for kommunalbestyrelsen til efterretning. Det foreslås, at delegere denne kompetence til Fællesforvaltningen. Som beskrevet i den foregående sag er der pr. 1. januar 2010 gennemført en ændring af styringsmodellen for den almene sektor. Årsregnskab og økonomiske nøgletal vil indgå som et væsentligt punkt i dialogmøderne, og kommunalbestyrelsen vil hvert år blive orienteret om resultaterne af den samlede styringsdialog.
  
Fællesforvaltningen indstiller, at kompetencen til at gennemgå og tage de almene boligselskabers årsregnskaber til efterretning delegeres til Fællesforvaltningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Profileringsstrategi - udarbejdelse af analyser
Sag nr. 212

Sagens kerne

Der skal udarbejdes en profileringsstrategi for Rødovre Kommune. Profileringsstrategien er en sammenhængende strategi for, hvad Rødovre skal profilere sig på i fremtiden. Inden selve profileringsstrategien kan formuleres, skal der iværksættes to analyser, som skal afdække Rødovres stærke sider som et attraktivt sted at bo. På budget 2010 er der afsat 1 mio.kr. til profileringsinitiativer, hvoraf der i første omgang bruges ca. 60.000 kr. på analyserne.
 
Direktionen indstiller, at beskrivelsen af det kommende arbejde med profileringsstrategien tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til politisk mødeplan for 2011
Sag nr. 213

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder for året 2011. Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har afgang kl. 18.30.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at forslag til politisk mødeplan for 2011 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 214

Beslutning

Taget til efterretning.