Børne- og Skoleudvalget

14-09-2010

Sager 91 - 97

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 91

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tandklinikker Hendriksholm og Tinderhøj skoler, renovering - ansøgning om bevilling
Sag nr. 92

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 760.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger og istandsættelse af skoletandklinikkerne på Hendriksholm og Tinderhøj skoler. Der søges om en anlægsbevilling på 760.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 760.000 kr. til renovering af de to skoletandklinikker.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Børnehaven Mælkevejen, nedrivning og opførelse af ny institution - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 93

Sagens kerne

Teknologisk Institut har undersøgt Mælkevejen for skimmelsvamp, og undersøgelserne viser, at institutionen er angrebet af skimmelsvamp i vidt omfang. Der søges om anlægsbevilling på 11.600.000 kr. til genhusning, nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny institution. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 11.600.000 kr., der finansieres af kassen. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
   
 2. at der opstilles pavillon på grunden til genhusning,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt og ingeniørrådgiver,
   
 4. at rådgiver vælges efter annonceringsfristens udløb medio oktober 2010,
   
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 11.600.000 kr., der finansieres af kassen, og
   
 6. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 94

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anmodning om tilknytning af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til skolebestyrelserne
Sag nr. 95

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole, Islev Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Nyager Skole, Valhøj Skole og Skovmoseskolen anmoder om udpegning af Kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger tilforordnede til skolebestyrelserne for perioden 01.08.2010-31.12.2013, hvor Kommunalbestyrelsesperioden udløber.

Beslutning

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen udpeger: 'Skovmoseskolen: Bente Hylleborg, Rødovre Skole: Claus Gisselmann Olsen, Valhøj Skole: Flemming Østergaard Hansen, Hendriksholm Skole: Annie Arnoldsen Petersen, Islev Skole: Torben Petersen, Tinderhøj Skole: Bente Hylleborg, Nyager Skole: Torben Petersen' til skolebestyrelserne. (Til Økonomiudvalget).

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 96

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. 
 
Direktionen indstiller, at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales med de på mødet aftalte ændringer f.s.v.a. 'sprogvurdering af børn i alderen 3,0-6,0 år' og 'linjefagsuddannede lærere'. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 97

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK