Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2010

Sager 74 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 75

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.
 
Direktionen indstiller, at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vandsamarbejde Sjælland - nye vedtægter
Sag nr. 76

Sagens kerne

Udkast til nye vedtægter for Vandsamarbejde Sjælland A/S og ny aktionæroverenskomst (nu ejeraftale) blev behandlet og betinget tiltrådt på aktionærmødet og generalforsamlingen 27.04.2010. Det blev samtidig aftalt, at kommunalbestyrelserne efterfølgende skulle have mulighed for at godkende vedtægter og ejeraftale. Forslagene til ændringer af vedtægterne og ejeraftalen har til formål at tilpasse disse til den nye selskabslov. Herudover ønsker man også at forenkle beslutningsprocessen i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, og at opdatere vedtægterne ud fra de erfaringer, man har gjort sig siden selskabets stiftelse.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslaget til nye vedtægter og ny ejeraftale for Vandsamarbejde Sjælland godkendes, samt
   
 2. at der gives fuldmagt til, at de nye vedtægter kan godkendes på en generalforsamling, som afholdes af en advokat, uden at ejerne selv er til stede.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014
Sag nr. 77

Sagens kerne

Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13.06.2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner. Rødovre Kommune er omfattet af bekendtgørelsen, idet kommunen er en del af et samlet byområde med mere end 250.000 indbyggere. Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er en samlet plan for støj i Rødovre fra både statslige og kommunale veje samt fra statens jernbane. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, 2009-2014.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning
Sag nr. 78

Sagens kerne

Som følge af den nye affaldsbekendtgørelse af den 13.01.2010 skal kommunerne udarbejde nye affaldsregulativer baseret på nationalt gældende standardregulativer, hvor strukturen og dele af bestemmelserne er lagt fast fra central side. De to standarder for henholdsvis regulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald er anbragt som bilag til affaldsbekendtgørelsen. De centralt fastlagte bestemmelser og formuleringen af disse kan kommunerne derfor ikke ændre ved, og det ligger på denne måde udenfor Kommunalbestyrelsens kompetence at tage stilling til disse bestemmelser. I vedlagte forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald er de pågældende bestemmelser angivet med markeret skrift. I forslaget til det nye Regulativ for Husholdningsaffald er affaldsordningerne fra det gældende regulativ stort set bibeholdt som de er i dag. Dog er der en forenkling af bestemmelsen omkring placering af beholdere, samt tilføjet et afsnit omkring bygge- og anlægsaffald, som tidligere har været reguleret i Regulativet for Erhvervsaffald. I forslaget til det nye Regulativ for Erhvervsaffald er der sket ændringer på følgende områder som følger reglerne i affaldsbekendtgørelsen: Anmeldelse af affald, registrering af transportører, emballering af klinisk risikoaffald, ny ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald, anvisning af kreosotbehandlet træ samt karakterisering af affald til deponi. I overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen sendes forslagene til nye regulativer i 4 ugers høring i uge 40-43. Ordensreglementet for genbrugsstation har hidtil været et bilag til regulativerne. Fremover vil ordensreglementet fungere som et selvstændigt ordensreglement. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes og sendes i høring, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og sendes i høring.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Orientering om oversvømmelser i Rødovre Kommune som følge af ekstrem regn lørdag den 14.08.2010
Sag nr. 79

Sagens kerne

Lørdag den 14.08.2010 ramte et ekstremt regnvejr store dele af Nordsjælland og forårsagede oversvømmelser mange steder. Rødovre Kommune har modtaget cirka 30 anmeldelser om oversvømmelser, og Falck har været kaldt ud til cirka 25 vandskader i Rødovre Kommune i forbindelse med det ekstreme regnvejr. I sagsfremstillingen redegøres der for, hvad Teknisk Forvaltning og Rødovre Forsyning gør her og nu for at mindske risikoen for og konsekvenserne af oversvømmelser ved kraftige regnskyl, samt hvad der kan gøres på længere sigt.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vejpuljen 2010, omprioritering af midler
Sag nr. 80

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning fik på Kommunalbestyrelsens møde den 22.12.2009 (sag nr. 216) bevilget 5.000.000 kr. i en 'Vejpulje'. Herigennem er der afsat 100.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne for busprioritering ved Rødovre Centrum, Tårnvej, Damhus Boulevard og Rødovre Station. Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af forventede besparelser på busdriften, at prioriteringen ikke er lige så aktuel, og det derfor er mere hensigtsmæssigt at foretage undersøgelsen i forbindelse med sammenbindingen mellem Rådhuspladsen og Rødovre Centrum. Det foreslås derfor ,at de 100.000 kr. omprioriteres til følgende projekter i prioriteret rækkefølge:
 • Omstilling af signalanlæg langs Slotsherrensvej således, at buslinje 161 kan komme til at køre ad den planlagte rute.
   
 • Udskiftning af eksisterende bomme på fortovsarealer til mere handicap- og brugervenlige bomme iht. designmanualen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at den foreslåede omprioritering godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Cykelstrategi, Københavns Befæstning
Sag nr. 81

Sagens kerne

Godkendelse af en Cykelstrategi for hele Københavns Befæstning i form af 2 cykelruter, der forbinder befæstningens enkelte anlæg gennem 9 kommuner.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Cykelstrategi, Københavns Befæstning godkendes som vision for en sammenhængende cykelrute befæstningen rundt, samt
   
 2. at Rødovre Kommune i samarbejde med nabokommunerne vil arbejde på at synliggøre visionen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 82

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK