Social- og Sundhedsudvalget

14-09-2010

Sager 65 - 72

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af kvalitetsstandarder i hjemmeplejen 2010 - herunder fastsættelse af priser
Sag nr. 66

Sagens kerne

Kommunen skal revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp en gang om året. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder 2009 benyttes uændret i 2010
   
 2. at de nye priser godkendes med virkning fra den 1. juli 2010

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Overtagelse af handlekommune forpligtigelsen på det specialiserede voksenområde
Sag nr. 67

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget ændringer i såvel Serviceloven som Lov om retssikkerhed og administration vedrørende sammenhængen mellem opholds- og handlekommune for voksne borgere, der er anbragt på institution. Formålet med ændringerne er at skabe bedre sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovgivningen medfører administrative merudgifter for de kommuner, der som Rødovre køber flere pladser til voksne handicappede, end vi sælger. Til gengæld forventes der - især på længere sigt - at kunne opnås besparelser som følge af den tættere sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk ansvar.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune overtager handleforpligtelsen for alle rødovreborgere anbragt i udenbys botilbud,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 325.000 kr. til Økonomiudvalget med henblik på at ansætte en medarbejder til området 30 timer ugentligt, og
   
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 325.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget som følge af forventede mindreudgifter til opholds- og dagtilbudsudgifter på voksenhandicapområdet

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2010
Sag nr. 68

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.01.2010-30.06.2010 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.06.2010.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Høring over forslag til fødeplan
Sag nr. 69

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget forslag til fødeplan for Region Hovedstaden til høring. Udkast til høringssvar forelægges hermed til godkendelse,
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Benchmarking af udgifterne på ældreområdet
Sag nr. 70

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 29. april 2008 (sag nr. 115) afrapporteringen vedrørende budgetresolution 1 og 2 for budget 2008. Afrapporteringen omfattede blandt andet en benchmarking af udgifterne på ældreområdet i Rødovre Kommune, samt en række anbefalinger til forbedret styringsinformation, udgiftsdæmpende initiativer m.v.. Økonomi- og Personaleforvaltningen har opdateret rapporten for så vidt angår den benchmarking, der blev foretaget i rapporten, med henblik på at vurdere effekten af de initiativer, der siden har været på området.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at benchmarkingrapporten tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 71

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. 
 
Direktionen indstiller, at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 72

Beslutning

Intet