Beskæftigelsesudvalget

14-09-2010

Sager 45 - 52

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 45

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2. kvartal 2010
Sag nr. 46

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2010. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2. kvartal 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 47

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse. Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til beskæftigelsesplan 2011 på mødet den 11. maj 2010 (sag nr. 29). Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter godkendes.
  2. at der udarbejdes en gennemførelsesplan til beskæftigelsesplanen, der forelægges Beskæftigelsesudvalget i november 2010.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Orientering om aktivering af forsikrede ledige
Sag nr. 48

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter orienterer om aktivering af forsikrede ledige, herunder samarbejdet med DUCAS. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om IT vanskeligheder i Jobcentrene
Sag nr. 49

Sagens kerne

Orientering om IT-understøtning af den kommunale beskæftigelsesindsats og de mulige konsekvenser af, at IT-systemerne til styring og administration af indsatsen for de forsikrede ledige stadig ikke fungerer driftsikkert. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 50

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Direktionen indstiller,

at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Tilsyn med Rødovre Kommunes administration af reglerne om rådighed for 4. kvartal 2009
Sag nr. 51

Sagens kerne

Arbejdsdirektoratet fører årligt tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne. Resultatet af tilsynet i 2010, på baggrund af en stikprøvekontrol for hændelser i fjerde kvartal 2009, skal behandles på møde i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer nærmere om tilsynet og redegør for de initiativer, der tages for fremover at administrere korrekt.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

  1. at orienteringen tages til efterretning
  2. at de beskrevne initiativer godkendes.

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 52

Beslutning

Intet