Kommunalbestyrelsen

28-09-2010

Sager 189 (ØU 224/2010) - 214 (ØU 253/2010)

Fold alle ud

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - årsrapport 2009
Sag nr. 189 (ØU 224/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport 2009 for RKF. RKF´s Årsrapport 2009 Årsregnskabet er aflagt efter Årsregnskabsloven under hensyntagentagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Dette betyder, at økonomien er baseret på "hvile i sig selv" princippet. I 2009 var omsætningen 74.817.180 kr. Resultatet i henhold til Årsregnskabsloven er 0 kr. Resultatet i henhold til Varmeforsyningsloven er et overskud (overdækning) på 2.777.498 kr. Overdækningen for 2009 modregnes i resultatet for 2008, som var en underdækning på 564.211 kr. Den resulterende overdækning for 2009 til indregning i 2010-regnskabet bliver dermed 2.213.287 kr. Budget og takster for 2010 skal dermed fastlægges med udgangspunkt i et underskud (underdækning) på 2.213.287 kr., således at den resulterende over- / underdækning for 2010 bliver 0 kr. Økonomien i årsrapporten er opstillet og revideret af statsautoriseret revisiorsfirma.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Årsrapport 2009 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning godkendes.
  Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning - Budget 2010-2014 og takst 2011
Sag nr. 190 (ØU 225/2010)

Sagens kerne

Fastsættelse af takst for afregning af fjernvarmeforbrugere i 2011. Grundlaget for takstfastsættelsen er:
 • Fjernvarmetaksten søges holdt i ro.
   
 • Overskud på driften hensættes til finansiering af nyanlæg i erhvervsområderne.
   
 • Fordelingen af omkostninger mellem fast og variabel takst gøres så kostægte som muligt.
Resultatet af takstberegningerne er, at den variable afgift holdes uændret, mens den faste afgift sænkes på grund af, dels usikkerhed om igangsætning af udbygningen, og dels på baggrund af en vurdering af, at hensættelsen nu har en rimelig størrelse. Enkelte af de øvrige takster reguleres 3-6% og afrundes. Se Takstblad 2011 i vedlagte notat.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Takstblad 2011 godkendes,
   
 2. at budget 2010 revideres ved hensættelse af 9,76 mio. kr. øremærket til finansiering af forventet konvertering af erhvervsområdet mellem Nyholms Alle og Korsdalsvej, samt
   
 3. at der i budget 2011 hensættes 3,30 mio. kr. øremærket til finansiering af forventet konvertering af erhvervsområdet mellem Nyholms Alle og Korsdalsvej.
   
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vandsamarbejde Sjælland - nye vedtægter
Sag nr. 191 (ØU 226/2010)

Sagens kerne

Udkast til nye vedtægter for Vandsamarbejde Sjælland A/S og ny aktionæroverenskomst (nu ejeraftale) blev behandlet og betinget tiltrådt på aktionærmødet og generalforsamlingen 27.04.2010. Det blev samtidig aftalt, at kommunalbestyrelserne efterfølgende skulle have mulighed for at godkende vedtægter og ejeraftale. Forslagene til ændringer af vedtægterne og ejeraftalen har til formål at tilpasse disse til den nye selskabslov. Herudover ønsker man også at forenkle beslutningsprocessen i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, og at opdatere vedtægterne ud fra de erfaringer, man har gjort sig siden selskabets stiftelse.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslaget til nye vedtægter og ny ejeraftale for Vandsamarbejde Sjælland godkendes, samt
   
 2. at der gives fuldmagt til, at de nye vedtægter kan godkendes på en generalforsamling, som afholdes af en advokat, uden at ejerne selv er til stede.
   
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014
Sag nr. 192 (ØU 227/2010)

Sagens kerne

Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13.06.2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner. Rødovre Kommune er omfattet af bekendtgørelsen, idet kommunen er en del af et samlet byområde med mere end 250.000 indbyggere. Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er en samlet plan for støj i Rødovre fra både statslige og kommunale veje samt fra statens jernbane. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, 2009-2014.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning
Sag nr. 193 (ØU 228/2010)

Sagens kerne

Som følge af den nye affaldsbekendtgørelse af den 13.01.2010 skal kommunerne udarbejde nye affaldsregulativer baseret på nationalt gældende standardregulativer, hvor strukturen og dele af bestemmelserne er lagt fast fra central side. De to standarder for henholdsvis regulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald er anbragt som bilag til affaldsbekendtgørelsen. De centralt fastlagte bestemmelser og formuleringen af disse kan kommunerne derfor ikke ændre ved, og det ligger på denne måde udenfor Kommunalbestyrelsens kompetence at tage stilling til disse bestemmelser. I vedlagte forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald er de pågældende bestemmelser angivet med markeret skrift. I forslaget til det nye Regulativ for Husholdningsaffald er affaldsordningerne fra det gældende regulativ stort set bibeholdt som de er i dag. Dog er der en forenkling af bestemmelsen omkring placering af beholdere, samt tilføjet et afsnit omkring bygge- og anlægsaffald, som tidligere har været reguleret i Regulativet for Erhvervsaffald. I forslaget til det nye Regulativ for Erhvervsaffald er der sket ændringer på følgende områder som følger reglerne i affaldsbekendtgørelsen: Anmeldelse af affald, registrering af transportører, emballering af klinisk risikoaffald, ny ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald, anvisning af kreosotbehandlet træ samt karakterisering af affald til deponi. I overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen sendes forslagene til nye regulativer i 4 ugers høring i uge 40 - 43. Ordensreglementet for genbrugsstation har hidtil været et bilag til regulativerne. Fremover vil ordensreglementet fungere som et selvstændigt ordensreglement.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes og sendes i høring, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes og sendes i høring.
   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vejpuljen 2010, omprioritering af midler
Sag nr. 194 (ØU 229/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning fik på Kommunalbestyrelsens møde den 22.12.2009 (sag nr. 216) bevilget 5.000.000 kr. i en "Vejpulje". Herigennem er der afsat 100.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne for busprioritering ved Rødovre Centrum, Tårnvej, Damhus Boulevard og Rødovre Station. Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af forventede besparelser på busdriften, at prioriteringen ikke er lige så aktuel, og at det derfor er mere hensigtsmæssigt at foretage undersøgelsen i forbindelse med sammenbindingen mellem Rådhuspladsen og Rødovre Centrum. Det foreslås derfor, at de 100.000 kr. omprioriteres til følgende projekter i prioriteret rækkefølge: Omstilling af signalanlæg langs Slotsherrensvej således, at buslinje 161 kan komme til at køre ad den planlagte rute. Udskiftning af eksisterende bomme på fortovsarealer til mere handicap- og brugervenlige bomme iht. designmanualen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at den foreslåede omprioritering godkendes.
  Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Cykelstrategi, Københavns Befæstning
Sag nr. 195 (ØU 230/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af en Cykelstrategi for hele Københavns Befæstning i form af 2 cykelruter, der forbinder befæstningens enkelte anlæg gennem 9 kommuner.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Cykelstrategi, Københavns Befæstning godkendes som vision for en sammenhængende cykelrute befæstningen rundt, samt
   
 2. at Rødovre Kommune i samarbejde med nabokommunerne vil arbejde på at synliggøre visionen.
   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vestbad, ud- og ombygning - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 196 (ØU 231/2010)

Sagens kerne

Anlægsbevillingen til ud- og ombygning af Vestbad er nedskrevet med 4.761.000 kr., der er overført til investeringsoversigten i budgetforslag 2011. Der skulle retteligt have været afsat 4.224.000 kr. i budgetforslag 2011, idet difference på 537.000 kr. er henhørende under 2010 til gennemførelse af resterende arbejder. Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen/rådighedsbeløb i 2010 på 537.000 kr. til gennemførelse af resterende arbejder.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det afsatte beløb i budgetforslag 2011 nedskrives med 537.000 kr. til 4.224.000 kr. med en regulering af indtægt fra Brøndby Kommune til 2.112.000 kr., og
   
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 537.000 kr. finansieret af kassen i 2010, og
   
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 537.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af resterende arbejder.
   
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Tandklinikker Hendriksholm og Tinderhøj skoler, renovering - ansøgning om bevilling
Sag nr. 197 (ØU 232/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 760.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger og istandsættelse af skoletandklinikkerne på Hendriksholm og Tinderhøj skoler. Der søges om en anlægsbevilling på 760.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 760.000 kr. til renovering af de to skoletandklinikker.
   
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstilllingen

Beslutning

Godkendt.

Børnehaven Mælkevejen, nedrivning og opførelse af ny institution - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 198 (ØU 233/2010)

Sagens kerne

Teknologisk Institut har undersøgt Mælkevejen for skimmelsvamp, og undersøgelserne viser, at institutionen er angrebet af skimmelsvamp i vidt omfang. Der søges om anlægsbevilling på 11.600.000 kr. til genhusning, nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny institution. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 11.600.000 kr., der finansieres af kassen. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
   
 2. at der opstilles pavillon på grunden til genhusning,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern arkitekt og ingeniørrådgiver,
   
 4. at rådgiver vælges efter annonceringsfristens udløb medio oktober 2010,
   
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 11.600.000 kr., der finansieres af kassen, og
   
 6. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af projektforslag.
   
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Anmodning om tilknytning af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til skolebestyrelserne
Sag nr. 199 (ØU 234/2010)

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole, Islev Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Nyager Skole, Valhøj Skole og Skovmoseskolen anmoder om udpegning af Kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger tilforordnede til skolebestyrelserne for perioden 01.08.2010 - 31.12.2013, hvor Kommunalbestyrelsesperioden udløber.
  Børne- og Skoleudvalget:
Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen udpeger: 'Skovmoseskolen: Bente Hylleborg, Rødovre Skole: Claus Gisselmann Olsen, Valhøj Skole: Flemming Østergaard Hansen, Hendriksholm Skole: Annie Arnoldsen Petersen, Islev Skole: Torben Petersen, Tinderhøj Skole: Bente Hylleborg, Nyager Skole: Torben Petersen' til skolebestyrelserne. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Tilsyn med Rødovre Kommunes administration af reglerne om rådighed for 4. kvartal 2009
Sag nr. 200 (ØU 235/2010)

Sagens kerne

Arbejdsdirektoratet fører årligt tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne. Resultatet af tilsynet i 2010, på baggrund af en stikprøvekontrol for hændelser i fjerde kvartal 2009, skal behandles på møde i Kommunalbestyrelsen. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer nærmere om tilsynet og redegør for de initiativer, der tages for fremover at administrere korrekt.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning
   
 2. at de beskrevne initiativer godkendes.
   
Beskæftigelsesudvalget:
Indstilles taget til efterretning. Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Revision af kvalitetsstandarder i hjemmeplejen 2010 - herunder fastsættelse af priser
Sag nr. 201 (ØU 236/2010)

Sagens kerne

Kommunen skal revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp en gang om året.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder 2009 benyttes uændret i 2010, samt
   
 2. at de nye priser godkendes med virkning fra den 1. juli 2010.
   
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Overtagelse af handlekommune forpligtigelsen på det specialiserede voksenområde.
Sag nr. 202 (ØU 237/2010)

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget ændringer i såvel Serviceloven som Lov om retssikkerhed og administration vedrørende sammenhængen mellem opholds- og handlekommune for voksne borgere, der er anbragt på institution. Formålet med ændringerne er at skabe bedre sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovgivningen medfører administrative merudgifter for de kommuner, der som Rødovre køber flere pladser til voksne handicappede, end vi sælger. Til gengæld forventes der - især på længere sigt - at kunne opnås besparelser som følge af den tættere sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk ansvar.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune overtager handleforpligtelsen for alle rødovreborgere anbragt i udenbys botilbud,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 325.000 kr. til Økonomiudvalget med henblik på at ansætte en medarbejder til området 30 timer ugentligt, og
   
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 325.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget som følge af forventede mindreudgifter til opholds- og dagtilbudsudgifter på voksenhandicapområdet
   
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Høring over forslag til fødeplan
Sag nr. 203 (ØU 238/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget forslag til fødeplan for Region Hovedstaden til høring. Udkast til høringssvar forelægges hermed til godkendelse,
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes
  Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Benchmarking af udgifterne på ældreområdet
Sag nr. 204 (ØU 239/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 29. april 2008 (sag nr. 115) afrapporteringen vedrørende budgetresolution 1 og 2 for budget 2008. Afrapporteringen omfattede blandt andet en benchmarking af udgifterne på ældreområdet i Rødovre Kommune, samt en række anbefalinger til forbedret styringsinformation, udgiftsdæmpende initiativer m.v.. Økonomi- og Personaleforvaltningen har opdateret rapporten for så vidt angår den benchmarking, der blev foretaget i rapporten, med henblik på at vurdere effekten af de initiativer, der siden har været på området.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at benchmarkingrapporten tages til efterretning
  Social- og Sundhedsudvalget:
Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget:
Indstilles taget til efterretning.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 205 (ØU 240/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse. Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til beskæftigelsesplan 2011 på mødet den 11. maj 2010 (sag nr. 29). Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelses-region Hovedstaden & Sjælland.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter godkendes.
   
 2. at der udarbejdes en gennemførelsesplan til beskæftigelsesplanen, der forelægges Beskæftigelsesudvalget i november 2010.
   
Beskæftigelsesudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Effektiviseringsstrategi
Sag nr. 206 (ØU 241/2010)

Sagens kerne

Effektivisering er allerede i dag højt på dagsordenen i Rødovre Kommune. Men det betyder ikke, at mulighederne for forbedring er udtømte. Innovation og effektivisering vil altid være en del af arbejdet i Rødovre - og det bliver ikke mindre relevant fremover. Formålet med effektiviseringsstrategien er at understøtte dette arbejde, så vi gennem effektivisering sikrer råderum for nye initiativer, ligesom vi i videst mulig omfang undgår besparelser og servicereduktioner. Strategien angiver principperne, proces og metoder for vores fælles arbejde med effektivisering. Den systematiserer arbejdet, understøtter kommunens ledere og medarbejdere i arbejdet med den løbende effektivisering og sikrer en bred organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af arbejdet.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Effektiviseringsstrategien, inkl. Direktionens målsætning for arbejdet, godkendes.
  Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 207 (ØU 242/2010)

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.
 
Direktionen indstiller, at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.
  Alle fagudvalg:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Fagudvalgenes anbefalinger indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Årsregnskab 2009 - Revisionsberetning
Sag nr. 208 (ØU 243/2010)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 8 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2009.
 
Økonomi - og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at beretningen tages til efterretning,
   
 2. at direktionens svar til revisionens bemærkninger godkendes, samt
   
 3. at regnskab 2009 godkendes.
   
Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Boligorganisationen RKE - vedtægtsændringer
Sag nr. 209 (ØU 244/2010)

Sagens kerne

Repræsentantskabet for RKE har i sit møde den 18. marts 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Ændringerne fremgår af mødesagsfremstillingen.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen til efterretning.
  Økonomiudvalget:
Indstilles taget til efterretning.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

PAB, Udlejningsregler for afdeling 2, Brunevang, og afdeling 5, Hvidovrevej
Sag nr. 210 (ØU 245/2010)

Sagens kerne

PAB har anmodet Rødovre Kommune om at godkende, at fortrinsretten for husstande med 1 eller flere børn til 3-rums boliger over 90 m2 og 4-rums boliger opretholdes i afdeling 2 og 5. I de to afdelinger er tilsammen 14 boliger omfattet af fortrinsretten. Beslutning om at bevare fortrinsretten for husstande med 1 eller flere børn til 3-rums boliger over 90 m2 og 4-rums boliger er truffet på organisationsbestyrelsesmøde den 12. marts 2010. Baggrunden for boligorganisationens henvendelse er, at der med virkning fra 1. juni 2010 er trådt nye regler i kraft, hvorefter fortrinsretten for husstande med 1 eller flere børn til boliger med 3 eller flere beboelsesrum skal aftales med kommunen. Tidligere fremgik retten direkte af udlejningsbekendtgørelsen. Rødovre Kommune forventer i forbindelse med styringsdialogen i 2011 med boligorganisationerne at drøfte og indgå en ny udlejningsaftale. Ved genforhandling af udlejningsaftalen vil spørgsmålet om ovennævnte fortrinsret for boligsøgende på både den interne og eksterne venteliste indgå. Det foreslås, at kommunen indgår midlertidig aftale med PAB om fortrinsret efter udlejningsbekendtgørelsens § 4. Aftalen kan eventuelt forlænges, når den overordnede udlejningsaftale er genforhandlet i 2011.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen indgår tidsbegrænset aftale frem til 31. december 2011 med PAB om fortrinsret for husstande med 1 eller flere børn til 3-rums boliger over 90 m2 og 4 rums boliger i afdeling 2, Brunevang og afdeling 5, Hvidovrevej.
    Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 211 (ØU 247/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Tandklinikker Hendriksholm og Tinderhøj skoler, renovering - økonomioversigt samt godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 212 (ØU 250/2010)

Beslutning

Steen Skriver Rasmussen deltog ikke ved behandlingen af dette punkt. Godkendt.

Køb af ejendommen matr. nr. 7mx, Rødovre By, Rødovre beliggende Egegårdsvej 77 - Ombygning - Drift af Sundhedscenter
Sag nr. 213 (ØU 251/2010)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 214 (ØU 253/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.