Teknik- og Miljøudvalget

05-10-2010

Sager 85 - 91

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 85

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 86

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Landsplanredegørelse 2009
Sag nr. 87

Sagens kerne

Den 03.09.2010 offentliggjorde Miljøministeriet Landsplanredegørelse 2010. Landsplanredegørelse 2010 blev den 08.07.2009 fremlagt i offentlig høring under titlen "Forslag til Landsplanredegørelse 2009". Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at indsende et høringssvar til "Forslag til Landsplanredegørelse 2009". 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Landsplanredegørelse 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af forsøgsindsamlingerne af papir og bioaffald
Sag nr. 88

Sagens kerne

I februar 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre to forsøgsordninger på affaldsområdet. Disse var en husstandsindsamling af henholdsvis bioaffald og papir. Forsøgene blev igangsat i juni 2009 og har omfattet 667 husstande. Forsøgene er nu blevet evalueret. Evalueringen har vist en meget stor tilfredshed med forsøgene blandt de deltagende husstande. Dette gælder både indsamlingen af bioaffald og papir. Endvidere har evalueringen vist en miljømæssig fordel ved indsamlingen. Forsøget med indsamling af papir har desuden vist, at en husstandsindsamling, hvor papiret skal lægges i en beholder, kan øge mængden af indsamlet papir med 50 % i forhold til de eksisterende ordninger. Med udgangspunkt i forsøgene er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør igangsættes en undersøgelse af, hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre kan foregå. Undersøgelsen vil ligge til grund for et nyt udbud af indsamlingen af affald.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at evalueringen af forsøgsindsamlingerne af bioaffald og papir tages til efterretning,
   
 2. at der gennemføres en undersøgelse af hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre Kommune kan foregå, efter retningslinierne i den vedtagne affaldsplan, samt
   
 3. at undersøgelsen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2011.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget), idet det præciseres at den fremtidige undersøgelse af indsamlingsordningen skal dokumentere de økonomiske, miljømæssige og serviceniveaumæssige konsekvenser, jf. den vedtagne affaldsplan.

Vinterberedskab 2010-2011
Sag nr. 89

Sagens kerne

Vinterberedskabet er uændret i forhold til foregående år. Beredskabet er inddelt i et lavt og et normalt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til vinterberedskab for 2010-2011 godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Resultat af licitation Islevdalvej og Rødovrevej
Sag nr. 90

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2010 blev skitseprojektet til cykelstier på Islevdalvej og Trafiksanering af Rødovrevej etape 6 & 7 forelagt. Skitseprojektet blev godkendt med de rettelser, som Teknik- og Miljøudvalget havde. Teknisk Forvaltning har efterfølgende fået udarbejdet projektmateriale til tilbudsgivning på disse projekter. Projekteringen blev færdig den 10.09.2010, og er sendt i udbud til 5 entreprenører. Tilbud er modtaget den 27.09.2010. Resultatet af licitationen bliver forelagt på udvalgsmødet. Kontrakt er indgået med de billigste entreprenører den 30.09.2010. For begge projekter gælder, at udgifterne til de samlede arbejder er mindre end de afsatte midler.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet på Islevdalvej udvides til også at omfatte udskiftning af rundkoniske belysningsmaster til Rødovremaster, samt
   
 2. at længden af etape 6 på Rødovrevej udvides mod syd, idet skitseprojektet for udvidelsen på Rødovrevej fremlægges til politisk godkendelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 91

Beslutning

Taget til efterretning.