Økonomiudvalget

13-10-2010

Sager 256 - 267

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 256

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Landsplanredegørelse 2009
Sag nr. 257 (TMU 87/2010)

Sagens kerne

Den 03.09.2010 offentliggjorde Miljøministeriet Landsplanredegørelse 2010. Landsplanredegørelse 2010 blev den 08.07.2009 fremlagt i offentlig høring under titlen "Forslag til Landsplanredegørelse 2009". Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at indsende et høringssvar til "Forslag til Landsplanredegørelse 2009". 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Landsplanredegørelse 2010 tages til efterretning.
  Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Evaluering af forsøgsindsamlingerne af papir og bioaffald
Sag nr. 258 (TMU 88/2010)

Sagens kerne

I februar 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre to forsøgsordninger på affaldsområdet. Disse var en husstandsindsamling af henholdsvis bioaffald og papir. Forsøgene blev igangsat i juni 2009 og har omfattet 667 husstande. Forsøgene er nu blevet evalueret. Evalueringen har vist en meget stor tilfredshed med forsøgene blandt de deltagende husstande. Dette gælder både indsamlingen af bioaffald og papir. Endvidere har evalueringen vist en miljømæssig fordel ved indsamlingen. Forsøget med indsamling af papir har desuden vist, at en husstandsindsamling, hvor papiret skal lægges i en beholder, kan øge mængden af indsamlet papir med 50 % i forhold til de eksisterende ordninger. Med udgangspunkt i forsøgene er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør igangsættes en undersøgelse af, hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre kan foregå. Undersøgelsen vil ligge til grund for et nyt udbud af indsamlingen af affald.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at evalueringen af forsøgsindsamlingerne af bioaffald og papir tages til efterretning,
   
 2. at der gennemføres en undersøgelse af hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre Kommune kan foregå, efter retningslinierne i den vedtagne affaldsplan, samt
   
 3. at undersøgelsen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2011.

   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales, idet det præciseres at den fremtidige undersøgelse af indsamlingsordningen skal dokumentere de økonomiske, miljømæssige og serviceniveaumæssige konsekvenser, jf. den vedtagne affaldsplan.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Resultat af licitation Islevdalvej og Rødovrevej
Sag nr. 259 (TMU 90/2010)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2010 blev skitseprojektet til cykelstier på Islevdalvej og Trafiksanering af Rødovrevej etape 6 & 7 forelagt. Skitseprojektet blev godkendt med de rettelser, som Teknik- og Miljøudvalget havde. Teknisk Forvaltning har efterfølgende fået udarbejdet projektmateriale til tilbudsgivning på disse projekter. Projekteringen blev færdig den 10.09.2010, og er sendt i udbud til 5 entreprenører. Tilbud er modtaget den 27.09.2010. Resultatet af licitationen bliver forelagt på udvalgsmødet. Kontrakt er indgået med de billigste entreprenører den 30.09.2010. For begge projekter gælder, at udgifterne til de samlede arbejder er mindre end de afsatte midler.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet på Islevdalvej udvides til også at omfatte udskiftning af rundkoniske belysningsmaster til Rødovremaster, samt
   
 2. at længden af etape 6 på Rødovrevej udvides mod syd, idet skitseprojektet for udvidelsen på Rødovrevej fremlægges til politisk godkendelse.

   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nyager Skole - etablering af ny hovedindgang samt renovering af billedkunstlokale, godkendelse af projektforslag og ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 260 (BSU 102/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af ny hovedindgang mellem Nyager Skoles hovedfløj og klassefløjene ud mod Ejbyvej og den nye parkeringsplads. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 1.548.000 kr. til ovennævnte projekt, incl. renovering af billedkunstlokale. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2007. Der søges om anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til gennemførelse af projektet.
  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
   
  at der gives en anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

   
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse - Ældreboliger Broparken 2011
Sag nr. 261

Sagens kerne

Godkendelse af DAB's fremsendte budgetudkast for perioden 1.1.2011-31.12.2011. Budgetforslaget viser, at huslejen for 2011 fastholdes på samme niveau som huslejen for 2010, hvilket vil sige 782 kr. pr. m2.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 782 kr. pr. m2 i 2011 for Ældreboligerne Broparken.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Huslejefastsættelse - Ældrecenter Broparken 2011
Sag nr. 262

Sagens kerne

Godkendelse af DAB's fremsendte budget for perioden 1.1.2011 - 31.12.2011. Budgettet viser en gennemsnitlig stigning på 5,78 % i forhold til budgettet for 2010. Konkret betyder det, at m2 prisen stiger fra de nuværende 1.235 kr. pr. m2 til 1.307 kr. pr. m2.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 1.307 kr. pr. m2 for 2011 i Ældrecenter Broparken.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Samarbejdsprojekt vedrørende uhensigtsmæssige genindlæggelser
Sag nr. 263 (SOSU 76/2010)

Sagens kerne

Der gennemføres i øjeblikket en tværkommunal, tværsektoriel journaludveksling med henblik på at identificere mulige årsager til uhensigtsmæssige genindlæggelser på medicinsk afd. O på Herlev hospital. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.

   
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 264 (BEU 57/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.
  Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Risikostyringsregnskab for 2009
Sag nr. 265

Sagens kerne

Juridisk Afdeling og Vagtkorpset fremlægger risikostyringsregnskab for 2009.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at Risikostyringsregnskabet for 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

RAB, Afdeling Carlsro, Ommærkning af to 1-rumsboliger til en 2-rums bolig - Tårnvej 219, 1 - lejl. 17 og 19
Sag nr. 266

Sagens kerne

Ved brev af 14. juni 2010 har DAB på vegne af RAB, afdeling Carlsro, ansøgt om godkendelse til, at to 1-rums boliger i Langhuset sammenlægges og ommærkes til en 2-rums bolig. Der anmodes om sammenlægning, fordi de to boliger har fælles indgang, toilet, bad og køkken, og det efter DAB´s vurdering af den grund vil blive et problem at udleje boligerne. Der er 15 1-rums boliger i Langhuset, og de to lejemål, som søges sammenlagt og ommærket, er de eneste, som er indrettet med fælles indgang, køkken og bad.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender ommærkning af to 1-rums boliger til en 2-rums bolig.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 267

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK