Kultur- og Fritidsudvalget

16-11-2010

Sager 58 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Idrætspolitik - elite- og talentudviklingspulje
Sag nr. 59

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 24 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.04.2010. Arbejdsgruppen har med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium drøftet de p.t. finansielle muligheder for skabelsen af en talent- og udviklingspulje. Arbejdsgruppens konklusion er, at der p.t. ikke er finansiel mulighed for at opfylde de forudsætninger, som er indeholdt i kommissoriet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at arbejdet p.t. stilles i bero, samt
     
  2. at arbejdet jf. det fastlagte kommissorium genoptages, når de finansielle forudsætninger vurderes at være til stede.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kulturaftale - Region Hovedstaden
Sag nr. 60

Sagens kerne

En arbejdsgruppe vedrørende etablering af en kulturaftale for Region Hovedstaden fremsender i e-mail af 19.10.2010 aftaledokument for 'Samarbejdsaftale for etablering af Kulturaftale i hovedstadsområdet 2011'. Deltagelse i den et-årige aftale for 2011 forpligter ikke den enkelte kommune fremadrettet. Udgiften ved deltagelse i det et-årige projekt beløber sig til 30.000 kr. til dækning af udgifter til sekretariatsbistand m.v. Sekretariatet foreslås etableret i Ballerup Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet, men at den foreslåede samarbejdsaftale etableres i regi af Kommunekontaktrådet - KKR-Hovedstaden, hvorved der kan sikres en politisk og administrativ forankring af de overordnede kultur- og fritidspolitiske tiltag i regionen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet om kulturaftale for Region Hovedstaden, forudsat at det videre arbejde politisk og organisatorisk forankres i regi af Kommunekontaktrådet, KKR-Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 61

Beslutning

Taget til efterretning.