Teknik- og Miljøudvalget

16-11-2010

Sager 92 - 100

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 92

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Landsby - dispensation fra Lokalplan 66
Sag nr. 93

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25.05.2010 (sag nr. 98) principielt at godkende et projektforslag for Rødovre Landsby. Projektforslaget krævede dispensation fra kortbilag 2, 3 og 5 i Lokalplan 66, det blev derfor samtidig besluttet, at der forud for en dispensation skulle gennemføres en naboorientering. Dispensationsansøgningen og projektforslaget har været udsendt i naboorientering fra den 20.07.2010 til den 13.08.2010. Grundet usikkerhed hos de hørte omkring projektets omfang på baggrund af det udsendte materiale og usikkerhed omkring udpegning af høringsberettigede blev der gennemført en ny naboorientering fra den 13.09.2010 til den 23.09.2010. Rødovre Kommune modtog tre indsigelser i den første naboorientering. Disse har alle indgået i behandlingen af dispensationsansøgningen efter den anden naboorientering. Indsigelserne omhandlede tre forhold; høringsberettigede, forlængelse af Vejlbyvej til Damhusengen og etablering af parkeringspladser i 'Birkelunden' ved Rødovregaard.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives dispensation fra kortbilag 2, 3 og 5 i Lokalplan 66.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Næsbyvej 20 - dispensation fra bebyggelsesgraden
Sag nr. 94

Sagens kerne

Danotherm Electric A/S har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 60 m2 som huludfyldning på 1. sal til kontorformål. Byggeriet kræver dispensation fra Byplanvedtægt 18, som giver mulighed for en udnyttelsesgrad på 50 % og en rummelighed på 2m3/m2. Det ansøgte byggeri får en uforandret udnyttelsesgrad på 44 %, men en rummelighed på 2,4 m3/m2. Der er tidligere givet byggetilladelse ud fra en max. rummelighed på 3 m3/m2, jf. daværende kommuneplan.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 18 til en rummelighed på 2,4 m3/m2 med en helhedsvurdering som begrundelse.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Kurveknækkeraftale
Sag nr. 95

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 2.500.000 kr. på energitiltag i kommunens ejendomme foreslås det at Rødovre Kommune indgår en Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser. Teknisk Forvaltning forslår et mål på 2 % reducering af både el- og varmeforbruget i 2013.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune indgår en Kurve-knækkeraftale med Center for Energibesparelser.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Klimahandlingsplan 2011-2013
Sag nr. 96

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 24.06.2009 (sag nr. 110) en klimapolitik for Rødovre Kommune. For at leve op til målsætningerne i klimapolitikken skal der løbende igangsættes initiativer. Klimahandlingsplan 2011-2013 er udarbejdet med henblik på at realisere målsætningerne i klimapolitikken. Klimahandlingsplanen beskriver de initiativer som kommunen igangsætter for at reducere CO2-udledningen og tilpasse vores samfund til det ændrede klima. Som en del af grundlaget for at kunne prioritere indsatsen i klimahandlingsplanen er der i 2010 gennemført en CO2-kortlægning for Rødovre Kommune som henholdsvis geografisk område og som virksomhed. Kortlægningerne er udarbejdet for 2009.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Klimahandlingsplan 2011-2013 vedtages, samt
     
  2. at CO2-kortlægning 2009 for henholdsvis Rødovre Kommune som geografisk område og Rødovre Kommune som virksomhed tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lynettefællesskabet I/S - vedtægtændringer
Sag nr. 97

Sagens kerne

Forslag til nye vedtægter for Lynettefællesskabet I/S blev behandlet og godkendt enstemmigt på bestyrelsesmødet den 29.09.2010. Lynettefællesskabet har med brev af 29.09.2010 anmodet Rødovre Kommune om at tilkendegive, hvorvidt kommunen kan tiltræde forslaget til vedtægtsændringer. Forslaget til ændringer af vedtægterne har især til formål at tilpasse vedtægterne til vandsektorloven og sørge for, at vedtægterne giver mulighed for at behandle spildevand og slam m.m. fra andre forsyningsselskaber.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til vedtægtsændringer for Lynettefællesskabet I/S tiltrædes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kriterier for fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr 2010
Sag nr. 98

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i anledning af udsendelse af opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer for 2010 modtaget over 700 henvendelser fra virksomheder i Rødovre Kommune, som mener at de er berettiget til at få fritagelse for betaling af gebyret. I Teknisk Forvaltning er opstillet en række kriterier for meddelelse af fritagelse. Disse kriterier er i hovedsagen opstillet på basis af retningslinier fra Miljøstyrelsen, der har udarbejdet reglerne for opkrævning, og på basis af de retningslinier der anvendes i de øvrige 18 kommuner i I/S Vestforbrænding. Der lægges fra kommunernes side op til, at der kun meddeles fritagelse, hvis der er tungtvejende grunde hertil.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Forvaltnings kriterier for meddelelse af fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2011 - 2015.
Sag nr. 99

Sagens kerne

Godkendelse af 'Udkast til Pleje og Anlægsplan for Vestvolden 2011-2015'. I forhold til den tidligere Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2005-2010 er der tale om mindre justeringer som følge af ændret lovgivning ligesom tankerne omkring en revitalisering af Københavns befæstning er indarbejdet. Dette gælder eksempelvis et formidlingscenter i Ejbybroanlægget inkl. adgang fra Jyllingevej og med parkeringsmuligheder.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2011-2015 godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 100

Beslutning

Taget til efterretning.