Social- og Sundhedsudvalget

16-11-2010

Sager 80 - 86

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 80

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 81

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning. Denne oversigt vedrører perioden 21.07.2010-20.10.2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Opførelse af Rødbo - regnskab indtil byggelån blev åbnet
Sag nr. 82

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2007 (sag nr.189) - blev godkendt en midlertidig anlægsbevilling på 8 mio. kr. til opførelse af Rødbo. Bevillingen blev givet, da der skulle afholdes udgifter, indtil byggelånet blev åbnet i forbindelse med godkendelse af Skema B. Dette er nu sket, og udlægget kr. 16.674.823,19 er tilbagebetalt til Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 8 mio. kr.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Orientering om frit valgsordning på tekniske hjælpemidler og boligindretning
Sag nr. 83

Sagens kerne

Som følge af lovændring den 1. oktober 2010, er der nu adgang til frit valg af hjælpemidler og boligændringer. Borgeren kan nu, når der foreligger en bevilling, vælge at få leveret hjælpemidlet eller få foretaget boligændringen hos en anden leverandør, end den kommunen har indgået en aftale med. Udgiften for Rødovre Kommune kan højst være det beløb, Rødovre Kommune kan indkøbe det bevilgede hjælpemiddel til eller udføre boligændringen for. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Godkendelse af udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance
Sag nr. 84

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har, på baggrund af loven om Borgerstyret Personlig Asissistance (BPA), udarbejdet forslag til udmåling af tilskud til brugerstyret personlig assistance.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udmålingen af tilskud til borgerstyret personlig assistance godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Rødovre Frivillingcenter - Tilbagebetaling af driftsmidler
Sag nr. 85

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev der i lighed med tidligere år indarbejdet en nettobevilling (517.000 kr.) til den videre drift af Rødovre Frivilligcenter. Budgettet blev lagt under forudsætning af, at eventuelle udefrakommende fondsmidler eller lignende kunne modregnes i budget-rammen. Budgettet skal dække løn til frivilligkoordinator, kontorhold, IT m.m. Socialministeriet har afsat en pulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Rødovre Frivilligcenter har søgt denne pulje og har for 2010 fået bevilget 350.000 kr. Et af kriterierne for tildeling af midlerne er, at Rødovre kommune skal bidrage med mindst det samme beløb som Statens tilskud (350.000 kr.). På baggrund af ovenstående tildeling af puljemidler skal Forvaltningen anbefale, at Rødovre Frivilligcenter indbetaler 150.000 kr. til Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 150.000 kr. Beløbet tilgår kassen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 86

Beslutning

Intet