Kommunalbestyrelsen

30-11-2010

Sager 231 (ØU 273/2010) - 258 (ØU 301/2010)

Fold alle ud

Byplankonkurrence Islev - Rødovre Nord
Sag nr. 231 (ØU 273/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af deltagelse i idékonkurrencen Europan. I investeringsoversigten 2010 er der afsat 1.000.000 kr. til byplankonkurrence i Rødovre Nord. Der ansøges om en anlægsbevilling på 630.000 kr. til deltagelse i idékonkurrencen Europan.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune deltager i idékonkurrencen Europan med konkurrenceområde i Rødovre Nord, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 630.000 kr. til deltagelse i idékonkurrencen Europan.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Revision af byggestyringsregler
Sag nr. 232 (ØU 274/2010)

Sagens kerne

Opdaterede Byggestyringsregler for Rødovre Kommune af november 2010. Reglerne er opdateret i forhold til de af Kommunalbestyrelsen i juni 2001 godkendte regler.
 
Direktionen indstiller,
 1. at forslag til opdaterede Byggestyringsregler godkendes, samt
   
 2. at reglerne træder i kraft pr. 01.12.2010.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Revision af takststruktur i RKF
Sag nr. 233 (ØU 275/2010)

Sagens kerne

Fastsættelse af nye betingelser for tilslutning af individuelle boliger (villaer og lejligheder) til fjernvarmen. Grundlaget for fastsættelse af de nye betingelser er, at en bolig i et lokalt boligområde, alt andet lige, bør have sammenlignelige varmeudgifter, uanset om den er tilsluttet direkte til fjernvarmen, eller den er forsynet via en fælles blokcentral for pågældende boligområde. Nogle af de eksisterende forbrugere hos Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning kan endvidere have interesse i at overgå fra kollektiv afregning af fjernvarmen i en blokcentral til individuel afregning i et direkte kundeforhold. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning foreslår 2 valgfri muligheder for, at dette kan lade sig gøre, afhængig af om det interne fordelingsnet udskiftes, og RKF efterfølgende overtager drift og vedligeholdelse. For at kunne gøre denne vurdering så kostægte som muligt, søger RKF at introducere en flertrinstarif for den faste afgift, således, at der gives rabat afhængig af, hvor stor forbrugeren er. Endelig søger RKF af administrative årsager at gå fra månedsvis varmeopkrævning til kvartalsvis.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at nye tilslutningsbetingelser for individuelle boliger godkendes,
   
 2. at retningslinier for overgang fra kollektiv afregning af et boligområdes fjernvarmeforbrug ved en blokcentral til individuel afregning i bolig godkendes,
   
 3. at beregningsgrundlag for fast afgift ændres til en flertrinstarif med 4 trin og %-rabat afhængig af forbruget godkendes, samt
   
 4. at den nuværende månedsvise opkrævning af forbrugernes betaling for aconto varme ændres fra månedsvis til kvartalsvis opkrævning.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kurveknækkeraftale
Sag nr. 234 (ØU 276/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 2.500.000 kr. på energitiltag i kommunens ejendomme foreslås det at Rødovre Kommune indgår en Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser. Teknisk Forvaltning forslår et mål på 2 % reducering af både el- og varmeforbruget i 2013.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune indgår en Kurve-knækkeraftale med Center for Energibesparelser. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Klimahandlingsplan 2011-2013
Sag nr. 235 (ØU 277/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 24.06.2009 (sag nr. 110) en klimapolitik for Rødovre Kommune. For at leve op til målsætningerne i klimapolitikken skal der løbende igangsættes initiativer. Klimahandlingsplan 2011-2013 er udarbejdet med henblik på at realisere målsætningerne i klimapolitikken. Klimahandlingsplanen beskriver de initiativer som kommunen igangsætter for at reducere CO2-udledningen og tilpasse vores samfund til det ændrede klima. Som en del af grundlaget for at kunne prioritere indsatsen i klimahandlingsplanen er der i 2010 gennemført en CO2-kortlægning for Rødovre Kommune som henholdsvis geografisk område og som virksomhed. Kortlægningerne er udarbejdet for 2009.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Klimahandlingsplan 2011-2013 vedtages, samt
   
 2. at CO2-kortlægning 2009 for henholdsvis Rødovre Kommune som geografisk område og Rødovre Kommune som virksomhed tages til efterretning.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Lynettefællesskabet I/S - vedtægtsændringer
Sag nr. 236 (ØU 278/2010)

Sagens kerne

Forslag til nye vedtægter for Lynettefællesskabet I/S blev behandlet og godkendt enstemmigt på bestyrelsesmødet den 29.09.2010. Lynettefællesskabet har med brev af 29.09.2010 anmodet Rødovre Kommune om at tilkendegive, hvorvidt kommunen kan tiltræde forslaget til vedtægtsændringer. Forslaget til ændringer af vedtægterne har især til formål at tilpasse vedtægterne til vandsektorloven og sørge for, at vedtægterne giver mulighed for at behandle spildevand og slam m.m. fra andre forsyningsselskaber.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til vedtægtsændringer for Lynettefællesskabet I/S tiltrædes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kriterier for fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr 2010
Sag nr. 237 (ØU 279/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i anledning af udsendelse af opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer for 2010 modtaget over 700 henvendelser fra virksomheder i Rødovre Kommune, som mener at de er berettiget til at få fritagelse for betaling af gebyret. I Teknisk Forvaltning er opstillet en række kriterier for meddelelse af fritagelse. Disse kriterier er i hovedsagen opstillet på basis af retningslinier fra Miljøstyrelsen, der har udarbejdet reglerne for opkrævning, og på basis af de retningslinier der anvendes i de øvrige 18 kommuner i I/S Vestforbrænding. Der lægges fra kommunernes side op til, at der kun meddeles fritagelse, hvis der er tungtvejende grunde hertil.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Forvaltnings kriterier for meddelelse af fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2011 - 2015
Sag nr. 238 (ØU 280/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af 'Udkast til Pleje og Anlægsplan for Vestvolden 2011-2015'. I forhold til den tidligere Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2005-2010 er der tale om mindre justeringer som følge af ændret lovgivning ligesom tankerne omkring en revitalisering af Københavns befæstning er indarbejdet. Dette gælder eksempelvis et formidlingscenter i Ejbybroanlægget inkl. adgang fra Jyllingevej og med parkeringsmuligheder. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2011-2015 godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Idrætspolitik - elite- og talentudviklingspulje
Sag nr. 239 (ØU 281/2010)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 24 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.04.2010. Arbejdsgruppen har med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium drøftet de p.t. finansielle muligheder for skabelsen af en talent- og udviklingspulje. Arbejdsgruppens konklusion er, at der p.t. ikke er finansiel mulighed for at opfylde de forudsætninger, som er indeholdt i kommissoriet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at arbejdet p.t. stilles i bero, samt 
   
 2. at arbejdet jf. det fastlagte kommissorium genoptages, når de finansielle forudsætninger vurderes at være til stede.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 

Klik her for at se sagsfremstilllingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kulturaftale - Region Hovedstaden
Sag nr. 240 (ØU 282/2010)

Sagens kerne

En arbejdsgruppe vedrørende etablering af en kulturaftale for Region Hovedstaden fremsender i e-mail af 19.10.2010 aftaledokument for 'Samarbejdsaftale for etablering af Kulturaftale i hovedstadsområdet 2011'. Deltagelse i den et-årige aftale for 2011 forpligter ikke den enkelte kommune fremadrettet. Udgiften ved deltagelse i det et-årige projekt beløber sig til 30.000 kr. til dækning af udgifter til sekretariatsbistand m.v. Sekretariatet foreslås etableret i Ballerup Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet, men at den foreslåede samarbejdsaftale etableres i regi af Kommunekontaktrådet - KKR-Hovedstaden, hvorved der kan sikres en politisk og administrativ forankring af de overordnede kultur- og fritidspolitiske tiltag i regionen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune indgår i samarbejdet om kulturaftale for Region Hovedstaden, forudsat at det videre arbejde politisk og organisatorisk forankres i regi af Kommunekontaktrådet, KKR-Hovedstaden. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Køb af ejendommen Rødager Allé 123 til brug for børneinstitution - regnskab
Sag nr. 241 (ØU 283/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for køb af Menighedshuset, Rødager Allé 123 til brug for indretning til børneinstitutionen Regnbuen.
Bevilling 29.01.20084.700.000 kr.
Købesum incl. omkostninger 4.730.687 kr.

Merforbrug

30.687 kr.

 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 30.687 kr. finansieres af kassen.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 242 (ØU 284/2010)

Sagens kerne

Ved en ændring af Dagtilbudsloven er det besluttet, at kommunens børnehavebørn skal tilbydes en frokostordning i 2011. Ordningen er fuldt ud forældrefinansieret. I følge loven har institutionernes forældrebestyrelser mulighed for at fravælge tilbuddet om en fleksibel frokostordning. Kommunalbestyrelsen har tidligere den 31. august 2010 behandlet en sag om fleksibel frokostordning i kommunens daginstitutioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at frokostordninger tilbydes til børnehavebørn fra 1. august 2011,
   
 2. at forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid fastsættes til ca. 600 kr. pr. måned eksklusiv moms (11 måneders betaling),
   
 3. at de foreslåede retningslinier for fravalg af kommunale fleksible frokostordninger godkendes og fremsendes til forældrebestyrelserne,
   
 4. at de foreslåede retningsliner indarbejdes i henholdsvis styrelsesvedtægter og driftsoverenskomster,
   
 5. at de af Børne- og Kulturforvaltningen foreslåede retningslinier for forældrearrangerede frokostordninger godkendes,
   
 6. at maksimumsprisen for forældrearrangerede frokostordninger følger prisen for den kommunale frokostordning, og
   
 7. at kommunens visitationsregler til dagtilbud ændres, således at det fremgår, at kommunen opfylder sin pasningsgaranti, når barnet tilbydes en alderssvarende plads, uanset om den tilbudte institution har fravalgt frokostordning eller ej.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udvikling af strukturen på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen
Sag nr. 243 (ØU 285/2010)

Sagens kerne

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 17.08.2010 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle fremkomme med forslag til en ændret struktur på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen,
 
a) der i højere grad tilgodeser børnenes mulighed for etablering og fastholdelse af kammeratskaber,
 
b) der sikrer en mere optimal udnyttelse af den samlede lokalemasse, samt
 
c) der kan sikre samme kvalitet til en lavere udgift.
 
Udvalget fremlægger her sine konklusioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de to specialpædagogiske fritidshjem Espevangen og Skovmosen sammenlægges pr. 01.08.2011 til ét fritidshjem,
   
 2. at der etableres lokalefællesskab mellem Skovmoseskolen og det sammenlagte fritidshjem,
   
 3. at der etableres en forpligtende samarbejdsstruktur mellem Skovmoseskolen og fritidshjemmet vedrørende fælles administrative forhold som for eksempel befordring af elever og visitationer, og som sikrer en optimal udnyttelse af lokalemassen,
   
 4. at effektiviseringsgevinsten på årligt 500.000 kr. indregnes ved for budgetlægningen for 2012 ff., og at takstberegningen tilpasses hermed,
   
 5. at effektiviseringsgevinsten for 2011 på i alt 208.300 kr. anvendes som delvis finansiering til etablering af en elevator på Espevangen, samt
   
 6. at forslaget sendes i høring i de tre nuværende bestyrelser og genoptages på januarmøderækken 2011.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 2 personlige suppleanter til Børn- og Ungeudvalget pr. 1. januar 2011
Sag nr. 244 (ØU 286/2010)

Sagens kerne

Grundet ændring af Lov om Social Service (Barnets Reform) skal der pr. 1. januar 2011 vælges 2 medlemmer samt personlige suppleanter i stedet for hidtidige 3 medlemmer til Børn- og Ungeudvalget. Valget sker blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Pt. er Grethe Kujack (formand), Michel Berg (næstformand) og Claus G. Olsen valgt. Annie A. Petersen er suppleant for Grethe Kujack, Bente Hylleborg for Michel Berg og Niels Spittau for Claus G. Olsen. Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der vælges 2 medlemmer samt 2 personlige suppleanter blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Børn- og Ungeudvalget pr. 1. januar 2011. Økonomiudvalget Grethe Kujack og Michel Berg indstilles udpeget som medlemmer. Annie A. Petersen indstilles udpeget som suppleant for Grethe Kujack og Bente Hylleborg indstilles udpeget som suppleant for Michel Berg.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning til puljen til bekæmpelse af langtidsledighed
Sag nr. 245 (ØU 287/2010)

Sagens kerne

I forlængelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed, er oprettet en økonomisk pulje på kr. 20 mio., der administreres af beskæftigelsesregionerne. Rødovre Jobcenter har ansøgt om kr. 462.000 til udvikling af nyt jobsøgningskoncept og gennemførelse deraf, i perioden november 2010 til maj 2011. Det ansøgte beløb dækker lønudgifter til projektet.
  
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at ansøgningen tages til efterretning, og at det bevilgede beløb tages til indtægt på konto 5.98, der omhandler Jobcentret beskæftigelsesmidler Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af Rødbo - regnskab indtil byggelån blev åbnet
Sag nr. 246 (ØU 288/2010)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2007 (sag nr.189) - blev godkendt en midlertidig anlægsbevilling på 8 mio. kr. til opførelse af Rødbo. Bevillingen blev givet, da der skulle afholdes udgifter, indtil byggelånet blev åbnet i forbindelse med godkendelse af Skema B. Dette er nu sket, og udlægget kr. 16.674.823,19 er tilbagebetalt til Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 8 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance
Sag nr. 247 (ØU 289/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har, på baggrund af loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), udarbejdet forslag til udmåling af tilskud til brugerstyret personlig assistance. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udmålingen af tilskud til borgerstyret personlig assistance godkendes. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Frivilligcenter - Tilbagebetaling af driftsmidler
Sag nr. 248 (ØU 290/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev der i lighed med tidligere år indarbejdet en nettobevilling (517.000 kr.) til den videre drift af Rødovre Frivilligcenter. Budgettet blev lagt under forudsætning af, at eventuelle udefrakommende fondsmidler eller lignende kunne modregnes i budget-rammen. Budgettet skal dække løn til frivilligkoordinator, kontorhold, IT m.m. Socialministeriet har afsat en pulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Rødovre Frivilligcenter har søgt denne pulje og har for 2010 fået bevilget 350.000 kr. Et af kriterierne for tildeling af midlerne er, at Rødovre kommune skal bidrage med mindst det samme beløb som Statens tilskud (350.000 kr.). På baggrund af ovenstående tildeling af puljemidler skal Forvaltningen anbefale, at Rødovre Frivilligcenter indbetaler 150.000 kr. til Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 150.000 kr. Beløbet tilgår kassen. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

3/4-årsregnskabet 2010 - ansøgning om tillægsbevillinger
Sag nr. 249 (ØU 291/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen for 2010 har Direktionen i lighed med tidligere år, gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti. I denne sag søges tillægsbevillinger på de områder, hvor der forventes afvigelser i forhold til budget 2010, der ikke kan dækkes af forventede mindreforbrug på andre. Der søges samlet om 25.123.098 kr. i tillægsbevilling. Opdelt på bevillingsniveau udgør tillægsbevillingerne pr. udvalg:
 
Indtægtsbevilling:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget-4.991.600
Kultur- og Fritidsudvalget0
Social- og Sundhedsudvalget3.361.668
Beskæftigelsesudvalget-1.749.600
Økonomiudvalget6.747.986
I alt

3.368.454

Note: + = mindreindtægt og - = merindtægt
 
Udgiftsbevilling:
Teknik- og Miljøudvalget-1.390.800
Børne- og Skoleudvalget4.858.189
Kultur- og Fritidsudvalget-936.247
Social- og Sundhedsudvalget14.613.214
Beskæftigelsesudvalget10.815.600
Økonomiudvalget-6.205.312
I alt

21.754.644

Note: + = merudgift og - = mindreudgift
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives indtægtsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på -4.991.600 kr., Social- og Sundhedsudvalget på 3.361.668 kr., Beskæftigelsesudvalget på -1.749.600 kr. og Økonomiudvalget på 6.747.986 kr.
   
 2. at der gives udgiftsbevillinger til Teknik- og Miljøudvalget på -1.390.800 kr., Børne- og Skoleudvalget på -4.858.189 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -936.247 kr., Social- og Sundhedsudvalget på 14.613.214 kr., Beskæftigelsesudvalget på 10.815.600 kr. og Økonomiudvalget på -6.205.312 kr.
   
 3. at tillægsbevillingerne på 25.123.098 kr. finansieres af kassen.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Arbejdernes Boligselskab, Rødovre - Vedtægtsændring
Sag nr. 250 (ØU 292/2010)

Sagens kerne

Repræsentantskabet for Arbejdernes Boligselskab, Rødovre, har i sit møde den 29. juni 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen for Arbejdernes Boligselskab, Rødovre, til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Lejerbo, Rødovre - Vedtægtsændringer
Sag nr. 251 (ØU 293/2010)

Sagens kerne

Repræsentantskabet for Lejerbo, Rødovre, har i sit møde den 16. juni 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Ændringerne fremgår af mødesagsfremstillingen. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen for Lejerbo, Rødovre, til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Almennyttige Boligselskab - Vedtægtsændring
Sag nr. 252 (ØU 294/2010)

Sagens kerne

Repræsentantskabet for Rødovre almennyttige Boligselskab har i sit møde den 24. marts 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Ændringerne fremgår af mødesagsfremstillingen.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen for Rødovre almennyttige Boligselskab til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

RAB, afdeling Ved Rådhuset, Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med facaderenovering og opsætning af altaner
Sag nr. 253 (ØU 295/2010)

Sagens kerne

DAB har på vegne af RAB, afdeling Ved Rådhuset, bedt kommunen godkende lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med facaderenovering og etablering af altaner på 1. sal. Projektets samlede udgift er beregnet til 14.850.000 kr. og finansieres med 2.850.000 kr. fra egen trækningsret og 30-årigt realkreditlån på 12.000.000 kr. Lejestigningen fordeles pr. m2, hvorved stuelejemålene pålægges samme lejestigning om 1. salslejemålene. Lejen stiger som følge af forbedringen fra 803 kr. pr. m2 til 897 kr. pr. m2 svarende til 11,5 %. Kommunen har modtaget klage fra mindretal i afdelingen bestående af lejerne i afdelingens stuelejemål. Mindretallet gør gældende, at fordelingen af lejestigningen er forkert, da stuelejemålenes leje stiger til trods for, at stuelejemålene forringes pga. skyggevirkning fra altanerne. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med facaderenovering og etablering af altaner i afdeling Ved Rådhuset. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet Anne-Marie Linneboe (F) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Kim Drejer Nielsen og Bente Hylleborg erklærede sig inhabile og var ikke til stede ved behandlingen af sagen. Godkendt, idet 13 (A, 2 fra F, O og V) stemte for og 1 (F - Anne-Marie Linneboe) stemte imod.

Diverse
Sag nr. 254 (ØU 296/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Takster 2011 for vand og spildevand
Sag nr. 255 (ØU 298/2010)

Beslutning

Godkendt.

Salg af Rødovrevej 354 - anlægsregnskab
Sag nr. 256 (ØU 299/2010)

Beslutning

Godkendt.

Forsikringsudbud 2010
Sag nr. 257 (ØU 300/2010)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 258 (ØU 301/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.