Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

Sager 103 - 111

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 103

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dispensation fra Lokalplan 109
Sag nr. 104

Sagens kerne

Lokalplan 109 for en boligbebyggelse ved hjørnet af Islevbrovej og Brunevang giver mulighed for et konkret byggeprojekt. KAB ønsker at anvende arealet til et andet byggeprojekt og der vil i den anledning blive behov for nogle mindre dispensationer fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 109, §7 til anden bebyggelsesplan med 7 byggefelter med mindre indbyrdes afstande med en helhedsvurdering som begrundelse, samt
   
 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 109, § 8 til anden udformning og andet materialevalg med en helhedsvurdering som begrundelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning
Sag nr. 105

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 28.09.2010 (sag nr. 193) godkendt udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald og udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald. Tidsplanen for de to regulativer tog sigte på endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 og ikrafttræden den 01.01.2011. Den 25.10.2010 sendte Miljøstyrelsen et udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring. Udkastet indeholder tvungne ændringer i de kommunale affaldsregulativer, som ikke kan nå at blive indarbejdet i regulativerne. Miljøstyrelsen har derfor med brev af 05.11.2010 forlænget fristen for ikrafttræden af nye regulativer til den 01.07.2011. Det anbefales, at udskyde endelig vedtagelse af regulativer til 01.07.2011. De ændringer, der følger af ændringerne i affaldsbekendtgørelsen vil være indarbejdet i udkast til nye regulativer.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at endelig vedtagelse af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald udsættes til 01.07.2011 i henhold til brev fra Miljøstyrelsen af 05.11.2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Orientering om trafik- og hastighedsudviklingen på de primære trafikveje 2009-2010
Sag nr. 106

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har siden 2009 løbende modtaget data om trafikintensiteten og hastighederne på de primære trafikveje. Dataerne stammer fra de tællesstationer og fartdisplays der blev opsat ifm. nedsættelsen af den tilladte hastighed fra 70 km/t til 60 km/t på de primære trafikveje i 2009. Teknisk Forvaltning har ud fra dataerne fra 2009-2010 udarbejdet oversigter over udviklingen i trafikken og hastighederne ved tællestationerne. Oversigterne viser en tendens til, at der bliver kørt med en generelt højere hastighed langs de primære trafikveje i Rødovre Kommune. På den baggrund vil Teknisk Forvaltning fremsende de udarbejdede oversigter til Københavns Vestegns Politi, som supplement til de oversigtsskemaer der allerede fremsendes, og samtidig anmode om en øget intensitet af ATK-målinger langs Rødovre Kommunes veje. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at resultaterne tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islevtoften I og Islev-Huse grundejerforening, ansøgning om etablering af bump
Sag nr. 107

Sagens kerne

Islevtoften I og Islev-Huse grundejerforening har ved ansøgning af 16.09.2010 ansøgt Rødovre Kommune om tilladelse til etablering af vejbump på 'Bagstierne' som er adgangsveje til foreningens boliger. I forlængelse af grundejerforeningernes ansøgning om etablering af bump har Teknisk Forvaltning drøftet sagen med Københavns Vestegns Politi. Der er intet vejteknisk til hindre for, at grundejerforeningerne opnår Rødovre Kommunes tilladelse til etableringen. Københavns Vestegns Politi har afgivet deres samtykke til etableringen såfremt bumpene etableres efter de krav der er angivet i svarudkastet til tilladelsen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles godkendelse til etablering af bump på 'Bagstierne' jf. grundejerforeningernes ansøgning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Modernisering af busstoppesteder
Sag nr. 108

Sagens kerne

Fire busstoppesteder ved Rødovre Centrum bliver moderniseret med displays der viser nedtælling til forventet afgangstider på busserne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 109

Sagens kerne

Godkendelse af en konkretisering af de udendørs leverancer i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en attraktion i verdensklasse. Leverancerne omfatter asfaltering og belysning af voldgaden, en ny sti fra parkeringspladsen ved Korsdalsvej til voldgaden, genopførelse af Batteritogsmagasinet samt tiltag, der skal gøre Vestvolden til et enestående udendørs motionsrum. Frigivelse af rådighedsbeløb på 1.720 mio. kr. af det afsatte beløb på 2.5 mio. kr. til Vestvoldsprojektet i budget 2010 .
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at De udendørs leverancer som beskrevet i notatet 'Københavns befæstning, De udendørs anlæg, Beskrivelse af leverancer' af 19.11.2010 godkendes,
   
 2. at økonomisk overslag til realisering af de udendørs anlæg som beskrevet i notatet 'Københavns Befæstning, De udendørs anlæg, Oversigt over økonomi' af 19.11.2010 godkendes som udgangspunkt for realisering af projekterne, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.720.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Varmeplan Rødovre 2010
Sag nr. 110

Sagens kerne

Danmark står overfor store udfordringer i bestræbelserne på opfyldelse aktuelle klimamålsætninger. Klima og Energiministeren har derfor tidligere henvendt sig til Rødovre Kommune med en opfordring til at fremme udarbejdelsen af projektforslag med henblik på konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet Energistyrelsen beskriver mulighed for positive gevinster ved konvertering - specielt for Rødovre Kommune og andre kommuner i Hovedstadsregionen. For dels at kunne se de enkelte projektforslag i en større sammenhæng i kommunen, dels at vurdere hvilke opvarmningsformer, der bør prioriteres i fremtiden, har kommunen valgt at lade udarbejde en ny varmeplan. Varmeplanen forligger nu. Den beskriver reelt et valg imellem følgende opvarmningsformer: Fjernvarme, naturgas og varmepumper. Solvarme vil være et supplement til de 3 opvarmningsformer.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at vedlagte varmeplan 2010 for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 111

Beslutning

Taget til efterretning.