Social- og Sundhedsudvalget

07-12-2010

Sager 89 - 96

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 89

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsyn med døgntilbud og Hjemmeplejen
Sag nr. 90

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget lovforslag om regelforenkling og afbureaukratisering af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Barnets Reform. På baggrund af lovændringerne har Social- og Sundhedsforvaltningen revideret retningslinierne for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de reviderede retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt

Valg til SeniorRådet 2011
Sag nr. 91

Sagens kerne

I henhold til SeniorRådets vedtægter, afholdes der valg til Rådet hver andet år. I 2011 skal der vælges 7 medlemmer. Ved udløb af tidsfristen for opstilling af kandidater til SeniorRådet var der indkommet 7 kandidater, der ønskede at opstille til Seniorrådet. I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kan Kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende SeniorRåd beslutte at aflyse afstemningen. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at valget til SeniorRådet aflyses

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Staus på ældrepolitikken
Sag nr. 92

Sagens kerne

I januar 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Ældrepolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på ældrepolitikken, hvor det beskrives, hvordan ældrepolitikken har haft betydning for udviklingen på ældreområdet, og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af ældrepolitikken.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på Ældrepolitikken tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om Barnets reform pr. 1.1.2011
Sag nr. 93

Sagens kerne

Barnets Reform træder i kraft den 1. januar 2011. Børne- og familiechef Joan Nielsen giver på mødet en mundtlig orientering om de væsentligste ændringer i loven.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at, den mundtlige orientering tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Sundhedsaftale 2011 - 2014 - Endelig aftale
Sag nr. 94

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til endelig Sundhedsaftale, der skal være gældende for perioden 2011 til 2014. Sundhedsaftalen består af en fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen og en tillægsaftale, der alene gælder for Rødovre Kommune. Sundhedsaftalen skal sendes til høring hos SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet inden endelig godkendelse til januar 2011.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Sundhedsaftale 2011-2014 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune drøftes
     
  2. at forslag til Sundhedsaftale 2011-2014 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune sendes til høring hos SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet inden endelig politisk behandling i møderækken i januar 2011.

Beslutning

Godkendt

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Forår 2011
Sag nr. 95

Sagens kerne

På budget 2011 er der afsat 909.100 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud. Fordeling for 1. halvår af 2011 fremlægges til behandling.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 96

Beslutning

Intet