Økonomiudvalget

15-12-2010

Sager 302 - 318

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 302

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af låneramme på 86 mio. kr. i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 303

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 370 den 15.09.2010 godkendt en foreløbig låneramme for 2010-2012 på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter. Jævnfør Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at I/S Vestforbrændings indstilling godkendes, i henhold til:
 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter,
   
 2. at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtigelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk. 2 og 3, samt
   
 3. at formand og direktør, jfr. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætning herunder valg af renteforhold samt valuta.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning
Sag nr. 304 (TMU 105/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 28.09.2010 (sag nr. 193) godkendt udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald og udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald. Tidsplanen for de to regulativer tog sigte på endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 og ikrafttræden den 01.01.2011. Den 25.10.2010 sendte Miljøstyrelsen et udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring. Udkastet indeholder tvungne ændringer i de kommunale affaldsregulativer, som ikke kan nå at blive indarbejdet i regulativerne. Miljøstyrelsen har derfor med brev af 05.11.2010 forlænget fristen for ikrafttræden af nye regulativer til den 01.07.2011. Det anbefales, at udskyde endelig vedtagelse af regulativer til 01.07.2011. De ændringer, der følger af ændringerne i affaldsbekendtgørelsen vil være indarbejdet i udkast til nye regulativer. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at endelig vedtagelse af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald udsættes til 01.07.2011 i henhold til brev fra Miljøstyrelsen af 05.11.2010. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Orientering om trafik- og hastighedsudviklingen på de primære trafikveje 2009-2010
Sag nr. 305 (TMU 106/2010)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har siden 2009 løbende modtaget dataer om trafikintensiteten og hastighederne på de primære trafikveje. Dataerne stammer fra de tællestationer og fartdisplays der blev opsat ifm. nedsættelsen af den tilladte hastighed fra 70 km/t til 60 km/t på de primære trafikveje i 2009. Teknisk Forvaltning har ud fra dataerne fra 2009-2010 udarbejdet oversigter over udviklingen i trafikken og hastighederne ved tællestationerne. Oversigterne viser en tendens til, at der bliver kørt med en generelt højere hastighed langs de primære trafikveje i Rødovre Kommune. På den baggrund vil Teknisk Forvaltning fremsende de udarbejdede oversigter til Københavns Vestegns Politi, som supplement til de oversigtsskemaer der allerede fremsendes, og samtidig anmode om en øget intensitet af ATK-målinger langs Rødovre Kommunes veje. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at resultaterne tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 306 (TMU 109/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af en konkretisering af de udendørs leverancer i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en attraktion i verdensklasse. Leverancerne omfatter asfaltering og belysning af voldgaden, en ny sti fra parkeringspladsen ved Korsdalsvej til voldgaden, genopførelse af Batteritogsmagasinet samt tiltag, der skal gøre Vestvolden til et enestående udendørs motionsrum. Frigivelse af rådighedsbeløb på 1.720 mio. kr. af det afsatte beløb på 2.5 mio. kr. til Vestvoldsprojektet i budget 2010 .
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at De udendørs leverancer som beskrevet i notatet 'Københavns befæstning, De udendørs anlæg, Beskrivelse af leverancer' af 19.11.2010 godkendes,
   
 2. at økonomisk overslag til realisering af de udendørs anlæg som beskrevet i notatet 'Københavns Befæstning, De udendørs anlæg, Oversigt over økonomi' af 19.11.2010 godkendes som udgangspunkt for realisering af projekterne, samt
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.720.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Varmeplan Rødovre 2010
Sag nr. 307 (TMU 110/2010)

Sagens kerne

Danmark står overfor store udfordringer i bestræbelserne på opfyldelse aktuelle klimamålsætninger. Klima og Energiministeren har derfor tidligere henvendt sig til Rødovre Kommune med en opfordring til at fremme udarbejdelsen af projektforslag med henblik på konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet Energistyrelsen beskriver mulighed for positive gevinster ved konvertering - specielt for Rødovre Kommune og andre kommuner i Hovedstadsregionen. For dels at kunne se de enkelte projektforslag i en større sammenhæng i kommunen, dels at vurdere hvilke opvarmningsformer, der bør prioriteres i fremtiden, har kommunen valgt at lade udarbejde en ny varmeplan. Varmeplanen forligger nu. Den beskriver reelt et valg imellem følgende opvarmningsformer: Fjernvarme, naturgas og varmepumper. Solvarme vil være et supplement til de 3 opvarmningsformer.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at vedlagte varmeplan 2010 for Rødovre Kommune godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børneinstitutionen Mælkevejen, opførelse af ny institution - projektforslag, ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 308 (BSU 118/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 29.11.2010 til opførelse af ny institution til Børneinstitutionen Mælkevejen i stedet for eksisterende bygning, der nedrives. Godkendelse af at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation til entreprenører, der producerer modulbyggeri med rumstore elementer. Der er i møderækken i september 2010 givet en anlægsbevilling på 11.600.000 kr. til genhusning, nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny institution. Endvidere blev der i møderækken i september 2010 frigivet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag og nedrivning af eksisterende børnehave. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 10.100.000 kr. Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 11.600.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at en eventuelt nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 10.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsløb, hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 11.600.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Kvalitetsrapport 2009/2010 - Folkeskolerne
Sag nr. 309 (BSU 120/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handleplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2009/2010. Kvalitetsrapporten fremlægges for Kommunalbestyrelsen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2009/2010 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen. Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 310 (BSU 121/2010)

Sagens kerne

Som opfølgning på Kommuneplan 2010-2022 samt Direktionens fokusområde for aftalestyringen 2010 'Kvalitet i kerneopgaverne ved inddragelse af brugerne', anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes en brugerundersøgelse blandt forældre og elever af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune. Formålet med brugerundersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af brugerundersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i skolerne og SFO'erne, opleves.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektbeskrivelse og tidsplan for brugerundersøgelse blandt forældre og elever af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune godkendes,
   
 2. at spørgeskemaerne sendes i høring i skolebestyrelserne, og
   
 3. at hver skolebestyrelse kan supplere spørgeskemaerne med op til fem lokale spørgsmål for skolen og op til fem lokale spørgsmål for SFO'en.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vestbad - renovering af facadesøjler, udskiftning af lofter mv. samt diverse udbedringer - ansøgning om anlægsbevilling 2011
Sag nr. 311 (KFU 66/2010)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på samlet 1.728.600 kr. til udskiftning af lofter med belysning, renovering af facadesøjler og nedtagning af rutsjebane mv. Der søges om et tillæg til anlægsbevillingen på i alt 383.400 kr. Bruttoudgiften vil således udgøre i alt 4.224.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune finansierer halvdelen. Bestyrelsen for Vestbad har i sit møde den 26.11.2010 anbefalet det udarbejdede dispositionsforslag.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det udarbejdede dispositionsforslag, der er anbefalet af bestyrelsen for Vestbad, godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning varetager projekternes gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Vestbad,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.728.600 kr. afsat i investeringsoversigten i budget 2011,
   
 4. at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 383.400 kr. i budget 2011, der finansieres af kassebeholdningen,
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 383.400 kr. i budget 2011 til frigivelse af rådighedsbeløb, og
   
 6. at midler til udskiftning af lofter med belysning indgår i budgetdrøftelserne for 2012.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: ad 1), ad 2) og ad 3): Anbefales. Det anbefales, at lofter med belysning udskiftes i 2011 i stedet for opsætning af net, og at der gives en bevilling på merudgiften på netto 1.285.000 kr. Bruttoudgiften vil herefter udgøre 6.794.000 kr., svarende til 3.397.000 kr. netto til hver kommune. ad 4) og ad 5) anbefales derfor ændret til: ad 4)
at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 1.668.400 kr. i budget 2011, der finansieres af kassebeholdningen, og ad 5)
at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.668.400 kr. i budget 2011 til frigivelse af rådighedsbeløb. ad 6)
Udgår. Kim Hammer (O) og Kim Drejer (C) tager forbehold for ad 4), ad 5) og ad 6).

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaling indstilles godkendt, idet 3 (A) stemte for og 1 (O) tog forbehold for pkt. 4, 5 og 6. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg til SeniorRådet 2011
Sag nr. 312 (SOSU 91/2010)

Sagens kerne

I henhold til SeniorRådets vedtægter, afholdes der valg til Rådet hver andet år. I 2011 skal der vælges 7 medlemmer. Ved udløb af tidsfristen for opstilling af kandidater til SeniorRådet var der indkommet 7 kandidater, der ønskede at opstille til Seniorrådet. I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kan Kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende SeniorRåd beslutte at aflyse afstemningen. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at valget til SeniorRådet aflyses. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, revision af Integrationsrådets forretningsorden samt forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning
Sag nr. 313 (BEU 67/2010)

Sagens kerne

2008/2009 gennemførte Social- og Sundhedsforvaltningen en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. På baggrund af evalueringen har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en ny procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, et forslag til revision af Integrationsrådets forretningsorden samt et forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning. Den 5. oktober 2010 (sag nr. 56) godkendte Beskæftigelsesudvalget ovenstående forslag med indstilling om, at forslagene skulle i høring i Integrationsrådet og efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Integrationsrådet har nu haft forslagene i høring og de endelige forslag forelægges hermed. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til procedure for udpegning til Integrationsrådet godkendes,
   
 2. at revision af Integrationsrådets forretningsorden godkendes samt
   
 3. at forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsrådet og Forvaltningen godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Dispensation fra Lokalplan 109
Sag nr. 314 (TMU 104/2010)

Sagens kerne

Lokalplan 109 for en boligbebyggelse ved hjørnet af Islevbrovej og Brunevang giver mulighed for et konkret byggeprojekt. KAB ønsker at anvende arealet til et andet byggeprojekt og der vil i den anledning blive behov for nogle mindre dispensationer fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 109, § 7 til anden bebyggelsesplan med 7 byggefelter med mindre indbyrdes afstande med en helhedsvurdering som begrundelse, samt
   
 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 109, § 8 til anden udformning og andet materialevalg med en helhedsvurdering som begrundelse.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

RKE og AKB, Projektbeskrivelse og skema A, almene familieboliger Brunevang 101 - 155
Sag nr. 315

Sagens kerne

KAB har som forretningsfører for boligselskaberne RKE og AKB i brev af 24. november 2010 med bilag anmodet om Kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af skema A-ansøgning vedrørende opførelse af 84 almene familieboliger på ejendommen Brunevang 101-155 (Danmarksgrunden). Byggeriet er en del af et nyt koncept for alment byggeri kaldet Almenbolig+. Almenbolig+ er baseret på en stor grad af beboermedvirken i den daglige drift, idet det overlades til den enkelte beboer at stå for indvendig og delvis udvendig vedligeholdelse, samt renholdelse og snerydning af veje og stier - i lighed med private boligejere. Herudover skal beboerne stå for en stor del af beboerdemokratiets forvaltning. På denne måde holdes huslejen på et niveau op til 30 % under andet nyt alment boligbyggeri. Der vil blive oprettet to nye boligafdelinger, og de 84 familieboliger fordeles med 42 boliger i hver afdeling. Bebyggelsens samlede etageareal er på ca. 8.480 m2. Bebyggelsen er i 3 etager og grupperer sig som i alt 7 blokke af varierende længde. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 166.459.200 kr. Udgifterne fordeler sig afrundet til t.kr. som følger:
 
Grundudgifter 32.482.000 kr.
Håndværkerudgifter 112.952.000 kr.
Omkostninger 18.200.000 kr.
Gebyrer 2.826.000 kr.
Anskaffelsessum i alt166.460.000 kr.
 
Boligernes anlægssum finansieres med 7 % kommunal grundkapital 11.652.200 kr., der frigives ved skema A-godkendelse, 2 % beboerindskud 3.329.200 kr. og 91 % realkreditlån 151.478.600 kr. Den endelige anlægssum fastlægges i forbindelse med godkendelsen af skema B. Huslejen for boligerne er anslået til 831 kr. pr. m2 pr. år, således at huslejen eksklusive forbrugsudgifter udgør: Bolig på 85 m2 = 5.886 kr. Bolig på 90 m2 = 6.233 kr. Bolig på 104 m2 = 7.202 kr. Bolig på 125 m2 = 8.656 kr. 
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen godkender skema A vedrørende opførelse af 84 almene familieboliger på Brunevang 101-155.
   
 2. at tilsagnet meddeles på de almindelige betingelser, som fremgår af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1288 af 11. december 2009 §§ 31 - 35.
   
 3. at kommunalbestyrelsen godkender en estimeret årlig husleje på kr. 831 pr. m2 ekskl. forbrug,
   
 4. at der i 2011 afsættes rådighedsbeløb på 11.652.200 kr. der finansieres af kassen
   
 5. at der gives en anlægsbevilling på 11.652.200 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til indbetaling af grundkapitallån.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udbudsstrategi for Rødovre Kommune 2010-2013
Sag nr. 316

Sagens kerne

Den foreliggende udbudsstrategi for 2010-13 omfatter udbud af kommunale driftsopgaver. Strategien beskriver de overordnede målsætninger for udbud og konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, samt de initiativer, der planlægges gennemført i strategiperioden. I henhold til kommunestyrelseslovens §62b, skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. 
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at udbudsstrategien for udbud af kommunale driftsopgaver 2010-2013 godkendes,
   
 2. at forvaltningen i løbet af 2011 vender tilbage med en vurdering af effektiviseringsgevinsten ved at konkurrenceudsætte en række administrative opgaver.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Restancer til Rødovre Kommune 2010
Sag nr. 317

Sagens kerne

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at få en årlig status vedrørende restancer til Rødovre Kommune. Denne fremlægges hermed.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at den aktuelle opgørelse over restancer tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 318

Beslutning

Taget til efterretning.