Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

På mødet blev omdelt artikel af 19. december 2010 fra Politiken, 'Pas på den knaldrøde græshoppe'. Taget til efterretning.

Opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 2

Sagens kerne

Med henblik på opfyldelse af pasningsgarantien fremsættes forslag om opførelse af en ny daginstitution til 80 enheder med et samlet bruttoareal på ca. 680 m2, placeret på grunden ved Orients klubhus på Vårfluevej 15. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb til projektering på 1.500.000 kr., der finansieres af kassen. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projekteringen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen, forestår arkitekt-, byggestyrings- og tilsynsopgaven,
   
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. der finansieres af kassen, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af ny daginstitution.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Svar fra forældrebestyrelserne i forbindelse med indførelse af fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 4

Sagens kerne

Ved en ændring af Dagtilbudsloven er det besluttet, at kommunens børnehavebørn skal tilbydes en frokostordning i 2011. Ifølge loven har institutionernes forældrebestyrelser mulighed for at fravælge tilbuddet. Daginstitutionernes bestyrelser har nu taget stilling til, hvorvidt de ønsker en frokostordning fra 01.08.2011 eller ej. 19 institutioner har besluttet at fravælge tilbuddet, heraf har 1 institution meddelt, at man ønsker at etablere en forældrearrangeret frokostordning. 2 institutioner har ønsket at etablere en frokostordning. I begge institutioner er der mulighed for egenproduktion.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Udvikling af strukturen på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen
Sag nr. 5

Sagens kerne

Sagen er en genoptagelse af sag fra Kommunalbestyrelsens møde 30.11.2010, hvor det besluttedes at sende sagen i høring hos de berørte parter. Sagen blev herefter sendt i høring i bestyrelserne og MED-udvalgene for de 3 specialinstitutioner, samt i BUPL, FOA og HK. Der er kommet høringssvar fra de 3 institutioners MED-udvalg og bestyrelser samt BUPL. Bestyrelser og MED-udvalg ser generelt positivt på sammenlægningen, og høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den oprindelige indstilling. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de to specialpædagogiske fritidshjem Espevangen og Skovmosen sammenlægges pr. 01.08.2011 til ét fritidshjem,
   
 2. at der etableres lokalefællesskab mellem Skovmoseskolen og det sammenlagte fritidshjem,
   
 3. at der etableres en forpligtende samarbejdsstruktur mellem Skovmoseskolen og fritidshjemmet vedrørende fælles administrative forhold som for eksempel befordring af elever og visitationer, og som sikrer en optimal udnyttelse af lokalemassen,
   
 4. at effektiviseringsgevinsten på årligt 500.000 kr. indregnes ved budgetlægningen for 2012 ff., og at takstberegningen tilpasses hermed,
   
 5. at effektiviseringsgevinsten for 2011 på i alt 208.300 kr. anvendes som delvis finansiering til etablering af en elevator på specialinstitutionen i Espevangen, og
   
 6. at en eventuel manglende finansiering til elevatoren indregnes i taksten for 2012.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 6

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. Sagen forelægges i samtlige fagudvalg.
 
Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning, og
   
 2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 7

Sagens kerne

Den 25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010. Sagen forelægges i samtlige fagudvalg. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK