Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 2

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. Sagen forelægges i samtlige fagudvalg. 
 
Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning, og
     
  2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 3

Sagens kerne

25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - Vedtægtsændring
Sag nr. 4

Sagens kerne

På sit møde den 19.11.2010 vedtog Spildevandscenter Avedøres bestyrelse at anmode interessentkommunerne om at godkende en vedtægtsændring, der tillader selskabet at udnytte slamforbrændingsanlæggets kapacitet fuldt ud. Ændringer af vedtægten for Spildevandscenteret kræver alle interessentkommuners samtykke.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til vedtægtsændring for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - godkendelse af låneramme
Sag nr. 5

Sagens kerne

På sit møde den 19.11.2010 vedtog Spildevandscenter Avedøres bestyrelse at anmode interessentkommunerne om at godkende optagelse af lån op til en ramme på 50 mio. kr. Optagelse af lån kræver i henhold til vedtægtens § 13 vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at den foreslåede låneramme på 50 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Støjhandlingplan 2009-2014
Sag nr. 6

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.09.2010 (sag nr. 192) Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 og besluttede at udsende den i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 har været i offentlig høring fra 06.10.2010 til 30.11.2010. I høringsperioden indkom 4 høringssvar, hvoraf 1 høringssvar giver anledning til forslag om ændringer i støjhandlingsplanen. Ændringerne består i præciseringer af teksten. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. De indkomne bemærkninger besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014'.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Støjhandlingsplan 2009-2014 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
     
  2. at Støjhandlingsplan 2009-2014 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Landsby
Sag nr. 7

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et referencenotat, sammen med illustrationsplan januar 2011 for Rødovre Landsby. Notatet og belægningsplan skal lægge til grund for udarbejde af udbudsmateriale som rådgiveren efterfølgende skal udarbejde.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at illustrationsplan af januar 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Taget til efterretning.