Social- og Sundhedsudvalget

11-01-2011

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 2

Sagens kerne

25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010. Sagen forelægges i samtlige udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Status Rødovre Ungdomspension efter ændring af målgruppen
Sag nr. 3

Sagens kerne

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 8. december 2009 (sag nr. 103) blev den vigende belægningsprocent på den selvejende døgninstitution Rødovre Ungdomspension drøftet. Social- og Sundhedsudvalget ønskede forelagt en afdækning af behovet for bo- og behandlingstilbud til unge. Afdækningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2010 (sag nr. 34), og det blev besluttet at videreføre institutionen med et nyoprettet særligt behandlingstilbud til 4-5 unge, med psykiatrisk diagnose. Da Social- og Sundhedsudvalget ønskede at følge udviklingen tæt fremlægges hermed status for udviklingen af Rødovre Ungdomspension. Status december 2010 viser, at der gennem året har været 15 nyindskrevne unge. Belægningsprocenten er steget fra ca. 70 % for 2009 til knap 90% for 2010. De nye pladser bliver efterspurgt og har været brugt til målgruppen i hele perioden. Derudover har i alt 8 kommuner haft unge anbragt i årets løb. Det vurderes, at omstillingen således har haft den ønskede effekt.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status for døgninstitutionen Rødovre Ungdomspension 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sundhedsaftale 2011 - 2014 - Endelig aftale
Sag nr. 4

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til endelig Sundhedsaftale, der skal være gældende for perioden 2011 til 2014. Sundhedsaftalen består af en fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen og en tillægsaftale, der alene gælder for Rødovre Kommune. Sundhedsaftalen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2010 (sag nr. 94), hvor det blev besluttet, at sende den til høring. Der er indkommet høringssvar fra SeniorRådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2011-2014 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune godkendes og fremsendes til Sundhedsstyrelsen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 5

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. Sagen forelægges i samtlige udvalg. 
 
Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning, og
     
  2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 6

Beslutning

Møder med SeniorRådet: 12. april 2011, kl. 18.30 16. august 2011, kl. 18.30 15. november 2011, kl. 18.30