Kommunalbestyrelsen

25-01-2011

Sager 1 (ØU 2/2011) - 14 (ØU 15/2011)

Fold alle ud

Arkitektonisk kvalitet - forarbejde til Arkitekturpolitik
Sag nr. 1 (ØU 2/2011)

Sagens kerne

I forbindelse med arbejdet med en arkitekturpolitik har Teknisk Forvaltning udarbejdet ansøgning til Realdania om økonomisk støtte til projekt om arkitektonisk kvalitet i velfærdsforstaden. Realdania har nu givet tilsagn om støtte på 500.000 kr., med fradrag af fondsafgift på 17,5 % af beløbet. Nettobeløbet udgør 412.500 kr. Beløbet anvendes til et kvalitetskatalog, der udarbejdes af Dansk Bygningsarv A/S i samarbejde med Rødovre Kommune. Her vil der blandt andet fremsættes forslag til anvisninger for bevaring og udvikling af Rødovres arkitektoniske kvaliteter. Kvalitetskatalogets resultater forventes at indgå som et vigtigt grundlag blandt andet i Rødovre Kommunes formulering af en arkitekturpolitik.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at udarbejdelsen af et kvalitetskatalog igangsættes, samt
   
 2. at arkitekturpolitikken for Rødovre Kommune formuleres endeligt i umiddelbar forlængelse af udarbejdelsen af kvalitetskataloget.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udbygningsplan for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Sag nr. 2 (ØU 3/2011)

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har fået udarbejdet en udbygningsplan, der analyserer muligheden for konvertering af nuværende gasforbrugere til fjernvarme. Analysen viser, at med de nuværende takster er det både selskabs- og samfundsøkonomisk fordelagtigt, at konvertere tre erhvervsområder omkring Islevdalvej, Nyholms Alle og Højnæsvej (Fase I). Det forventes først at være fordelagtigt, at konvertere villaområderne fra 2020. Omkring 2030 er prognoserne for den samfundsøkonomiske gaspris steget så meget, at fjernvarmen er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning i alle energidistrikter.
 1. at Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning tages til efterretning, samt
   
 2. at Udbygningsplanens fase I igangsættes.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - Vedtægtsændring
Sag nr. 3 (ØU 4/2011)

Sagens kerne

På sit møde den 19.11.2010 vedtog Spildevandscenter Avedøres bestyrelse at anmode interessentkommunerne om at godkende en vedtægtsændring, der tillader selskabet at udnytte slamforbrændingsanlæggets kapacitet fuldt ud. Ændringer af vedtægten for Spildevandscenteret kræver alle interessentkommuners samtykke.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til vedtægtsændring for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - godkendelse af låneramme
Sag nr. 4 (ØU 5/2011)

Sagens kerne

På sit møde den 19.11.2010 vedtog Spildevandscenter Avedøres bestyrelse at anmode interessentkommunerne om at godkende optagelse af lån op til en ramme på 50 mio. kr. Optagelse af lån kræver i henhold til ved-tægtens § 13 vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at den foreslåede låneramme på 50 mio. kr. godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Støjhandlingplan 2009-2014
Sag nr. 5 (ØU 6/2011)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.09.2010 (sag nr. 192) Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 og besluttede at udsende den i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 har været i offentlig høring fra 06.10.2010 til 30.11.2010. I høringsperioden indkom 4 høringssvar, hvoraf 1 høringssvar giver anledning til forslag om ændringer i støjhandlingsplanen. Ændringerne består i præciseringer af teksten. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. De indkomne bemærkninger besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014'.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Støjhandlingsplan 2009-2014 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
   
 2. at Støjhandlingsplan 2009-2014 offentliggøres.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Landsby
Sag nr. 6 (ØU 7/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et referencenotat, sammen med illustrationsplan januar 2011 for Rødovre Landsby. Notatet og belægningsplan skal lægges til grund for udarbejdelse af udbudsmateriale som rådgiveren efterfølgende skal udarbejde.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at illustrationsplan af januar 2011 godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 7 (ØU 8/2011)

Sagens kerne

Med henblik på opfyldelse af pasningsgarantien fremsættes forslag om opførelse af en ny daginstitution til 80 enheder med et samlet bruttoareal på ca. 680 m2, placeret på grunden ved Orients klubhus på Vårfluevej 15. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb til projektering på 1.500.000 kr., der finansieres af kassen. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projekteringen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen, forestår arkitekt-, byggestyrings- og tilsynsopgaven,
   
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. der finansieres af kassen, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af ny daginstitution.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Svar fra forældrebestyrelserne i forbindelse med indførelse af fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 8 (ØU 9/2011)

Sagens kerne

Ved en ændring af Dagtilbudsloven er det besluttet, at kommunens børnehavebørn skal tilbydes en frokostordning i 2011. Ifølge loven har institutionernes forældrebestyrelser mulighed for at fravælge tilbuddet. Daginstitutionernes bestyrelser har nu taget stilling til, hvorvidt de ønsker en frokostordning fra 01.08.2011 eller ej. 19 institutioner har besluttet at fravælge tilbuddet, heraf har 1 institution meddelt, at man ønsker at etablere en forældrearrangeret fro-kostordning. 2 institutioner har ønsket at etablere en frokostordning. I begge institutioner er der mulighed for egenproduktion.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning. Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvikling af strukturen på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen
Sag nr. 9 (ØU 10/2011)

Sagens kerne

Sagen er en genoptagelse af sag fra Kommunalbestyrelsens møde 30.11.2010, hvor det besluttedes at sende sagen i høring hos de berørte parter. Sagen blev herefter sendt i høring i bestyrelserne og MED-udvalgene for de 3 specialinstitutioner, samt i BUPL, FOA og HK. Der er kommet høringssvar fra de 3 institutioners MED-udvalg og bestyrelser samt BUPL. Bestyrelser og MED-udvalg ser generelt positivt på sammenlægningen, og høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den oprindelige indstilling. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de to specialpædagogiske fritidshjem Espevangen og Skovmosen sammenlægges pr. 01.08.2011 til ét fritidshjem,
   
 2. at der etableres lokalefællesskab mellem Skovmoseskolen og det sammenlagte fritidshjem,
   
 3. at der etableres en forpligtende samarbejdsstruktur mellem Skovmoseskolen og fritidshjemmet vedrørende fælles administrative forhold som for eksempel befordring af elever og visitationer, og som sikrer en optimal udnyttelse af lokalemassen,
   
 4. at effektiviseringsgevinsten på årligt 500.000 kr. indregnes ved budgetlægningen for 2012 ff., og at takstberegningen tilpasses hermed,
   
 5. at effektiviseringsgevinsten for 2011 på i alt 208.300 kr. anvendes som delvis finansiering til etablering af en elevator på specialinstitutionen i Espevangen, og
   
 6. at en eventuel manglende finansiering til elevatoren indregnes i taksten for 2012.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Status på Handicappolitikken
Sag nr. 10 (ØU 11/2011)

Sagens kerne

Den 25. september 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2010. Sagen forelægges i samtlige udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning. Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
   
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsaftale 2011 - 2014 - Endelig aftale
Sag nr. 11 (ØU 12/2011)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til endelig Sundhedsaftale, der skal være gældende for perioden 2011 til 2014. Sundhedsaftalen består af en fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen og en tillægsaftale, der alene gælder for Rødovre Kommune. Sundhedsaftalen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2010 (sag nr. 94), hvor det blev besluttet, at sende den til høring. Der er indkommet høringssvar fra SeniorRådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2011-2014 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune godkendes og fremsendes til Sundhedsstyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Status på Serviceplan 2010
Sag nr. 12 (ØU 13/2011)

Sagens kerne

I december 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2010. I bilag er vist status for de enkelte serviceplanprojekter i Serviceplan 2010. Med henblik på at skabe en mere smidig sagsgang ændres proceduren fremadrettet således, at de enkelte projekter fremlægges for de enkelte fagudvalg, hvorunder projekterne hører, og der udarbejdes en årlig tjekliste over samtlige projekter til orientering for den samlede kommunalbestyrelse. Sagen forelægges i samtlige fagudvalg.
 
Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2010 tages til efterretning, og
   
 2. at den ændrede procedure tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Digitale valglister og -brevstemmeprotokoller - ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 13 (ØU 14/2011)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten for 2011 afsat 427.000 kr. til indførelse af digitale valglister og -brevstemmeprotokoller på samtlige valgsteder. Ved det førstkommende valg implementeres de elektroniske brevstemmeprotokoller i Borgerservice og de digitale valglister på valgstederne. Der søges om frigivelse af 427.000 kr. til kursus og indkøb af udstyr til 9 valgsteder.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at det godkendes, at der ved førstkommende valg anvendes digitale valglister på samtlige af kommunens 9 valgsteder og at den digitale brevstemmeprotokol implementeres i Borgerservice samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 427.000 kr. til indkøb af hardware, programmel og kursusforløb.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 14 (ØU 15/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.