Beskæftigelsesudvalget

08-02-2011

Sager 5 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Beslutning

Taget til efterretning

Konsekvenser af ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet
Sag nr. 6

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen orienterer om ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen estimerer, at de ændrede regler betyder mindre statsrefusion på kr. 14.9 mio. end forudsat i budgettet for 2011. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår som følge deraf ændrede prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 53.525.000 kr.
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på -53.525.000 kr., idet kommunen forventes kompenseret gennem et reguleret beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i månedlige rater, dog således at raterne for de første 3 måneder udbetales som et engangsbeløb den 1. april 2011.
   
 3. at der reguleres for eventuelle afvigelser på såvel udgifts- som indtægtssiden i forhold til det forventede beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2011.
   
 4. at forslaget til reduktion af budgettet på 14,9 mio. kr. som følge af de økonomiske virkninger af refusionsreformen på arbejdsmarkedsområdet godkendes.
   
 5. at den foreslåede udmøntning af besparelsen på de enkelte områder i indsatsen for ledige og sygemeldte borgere godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Ny struktur i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 7

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har ændret den interne struktur, med det formål at prioritere sagsbehandling og aktive indsatser for modtagere af sygedagpenge. Dette har samtidigt givet anledning til mindre ændringer i den øvrige opgavevaretagelse, der således varetages mere hensigtsmæssigt.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ny struktur i Rødovre Jobcenter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 2011
Sag nr. 8

Sagens kerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har meddelt, at Rødovre Kommune bevilges et tilskud på 171.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år samt et tilskud på 179.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for personer over 30 år. Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for anvendelse af tilskuddet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at redegørelsen tages til efterretning
   
 2. at tilskuddet tages til indtægt på konto 590 471 76-08

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning. 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 9

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 10

Beslutning

Intet