Økonomiudvalget

16-02-2011

Sager 18 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bygningsvedligeholdelse 2011 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 19

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat 22.669.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2011. Der søges om en anlægsbevilling på 22.669.000 kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder i 2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 22.669.000 kr. til bygningsvedligeholdelse 2011.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Høring af LOOP-City - en byvision for Ringbyen
Sag nr. 20

Sagens kerne

Rapporten vedr. en byvision for Ringbyen, i forbindelse med etablering af en ringbane langs Ring 3, er sendt til høring i Rødovre Kommune. Formanden for Ringby-Letbanesamarbejdet ønsker en pejling af, hvordan Ringbyvisionen passer ind i Rødovre Kommunes lokalpolitiske dagsorden, og om det er muligt at implementere byvisionen i kommunens planstrategi. Endvidere er Rødovre Kommune blevet bedt om at forholde sig til, om der fortsat er brug for en fælles koordineret indsats kommunerne imellem. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til høringsbrev. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til høringssvar om byvisionen for Ringbyen, godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nedrivning af højhusene Agerkær 5-25 og Ruskær 37-59
Sag nr. 21 (TMU 11/2011)

Sagens kerne

AAB har med brev af 21.01.2011 fremsendt en anmeldelse om nedrivning af de to højhuse. Anmeldelsen består af et projektforslag, som beskriver nedrivningsmetoden og de foranstaltninger, der etableres til overholdelse af de miljømæssige krav. Teknisk Forvaltning har som svar på anmeldelsen udarbejdet to breve med henholdsvis tilladelse til nedrivning efter byggeloven, og miljøvilkår til begrænsning af gener for de omboende og forureningen i forbindelse med nedrivningen. Brevet med miljøvilkår indeholder også kommunens anvisning af affaldet fra nedrivningen. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til nedrivningstilladelse godkendes, samt
   
 2. at meddelelse af afgørelse om vilkår for støj, støv og vibrationer samt anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af højhusene, godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opfølgning på Designmanual 2011
Sag nr. 22 (TMU 12/2011)

Sagens kerne

Supplering af Designmanualen med bynavneskilt, askebæger til steder med særlige behov, samt løberuteskilte til tre 10 kilometer- ruter og en ½ maratonrute.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye produktblade godkendes som supplering af Designmanual for by-rum i Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Realisering af Designmanual 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 23 (TMU 13/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til udskiftning af byudstyr. Godkendelse af forslag til realisering af designmanual i 2011. På anlægsbudgettet i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar jf. designmanualen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2011 godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar, jf. designmanualen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vejpuljen 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 24 (TMU 16/2011)

Sagens kerne

I budgetår 2011 er der afsat en 'Vej- og stipulje' på en samlet sum af 5 mio. kr. til udførelse af renoveringer af vej-, fortovs- og stiarealer samt uheldsbekæmpelse og analysearbejder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste med tilhørende forslag til hvordan midlerne kan prioriteres til forskellige projekter i 2011. De foreslåede projekter, som prioriteres gennem Vejpuljen 2011 beløber sig samlet set til 5.000.000 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslagene godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til udførelsen af ovenstående arbejder.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. Niels Spittau (O): Budget resolution 3 er ikke medtaget i prioriteringslisten. Liste O ønsker, at aftalen om en undersøgelse af trafiksikkerhed af Roskildevej overholdes. (Til Kommunalbestyrelsen).

Konvertering af Islevtoftens rækkehuse fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 25 (TMU 17/2011)

Sagens kerne

RKF anmoder Rødovre Kommune om, at behandle projektforslaget for fjernvarmeforsyning til Islevtoftens rækkehuse. Når projektforslaget har været i høring vil det blive fremlagt til endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde i april-møderækken. Hvis Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune godkender projektforslaget så indstiller Teknisk Forvaltning, at området Islevtoftens rækkehuse ændrer opvarmningsform fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at projektforslaget for fjernvarme Islevtoftens rækkehuse sendes til høring hos HMN Naturgas I/S Hovedstaden og hos VEKS. Teknik- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Rødovrehallen/Skøjte-Tennishal - Regnskab
Sag nr. 26 (KFU 7/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 16.12.20082.800.000 kr.
Bevilling 16.12.2008870.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 1.115.000 kr.
Bevilling i alt 4.785.000 kr.
Forbrug/regnskab4.787.040 kr.
Merforbrug 2.040 kr.
 
Børne- og Kultuforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 2.040 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Stadionhallen og Håndboldhallen - Regnskab
Sag nr. 27 (KFU 8/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 16.12.20082.510.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 150.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 340.000 kr.
Bevilling i alt 3.000.000 kr.
Forbrug/regnskab3.001.055 kr.
Merforbrug 1.055 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 1.055 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 28 (BSU 14/2011)

Sagens kerne

Fortsættelse af sag fra Kommunalbestyrelsens møde 21.12.2010, hvor forslag til en brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune blev sendt i høring frem til 24.01.2011. Derudover har skolebestyrelserne haft mulighed for at supplere spørgeskemaundersøgelsen for skoleelever fra 6.-10.- klassetrin og forældrene med op til fem spørgsmål for den enkelte skole og SFO. Samtlige folkeskoler har meldt tilbage og suppleret med spørgsmål. Tilbagemeldingerne viser et flot engagement blandt skolebestyrelserne, som giver tilsagn om at bakke op om undersøgelsen. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af høringen. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de reviderede spørgeskemaer godkendes,
   
 2. at de udarbejdede spørgsmål fra skolebestyrelserne tilpasses og indarbejdes i spørgeskemaundersøgelsen for den enkelte skole og SFO,
   
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en vejledning til afvikling af spørgeskemaundersøgelsen, og
    
 4. at undersøgelsen gennemføres i henhold til tidsplanen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 29 (SOSU 12/2011)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Konsekvenser af ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet
Sag nr. 30 (BEU 6/2011)

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen orienterer om ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen estimerer, at de ændrede regler betyder mindre statsrefusion på kr. 14.9 mio. end forudsat i budgettet for 2011. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår som følge deraf ændrede prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 53.525.000 kr.
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på -53.525.000 kr., idet kommunen forventes kompenseret gennem et reguleret beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i månedlige rater, dog således at raterne for de første 3 måneder udbetales som et engangsbeløb den 1. april 2011.
   
 3. at der reguleres for eventuelle afvigelser på såvel udgifts- som indtægtssiden i forhold til det forventede beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2011.
   
 4. at forslaget til reduktion af budgettet på 14,9 mio. kr., som følge af de økonomiske virkninger af refusionsreformen på arbejdsmarkedsområdet, godkendes.
   
 5. at den foreslåede udmøntning af besparelsen på de enkelte områder i indsatsen for ledige og sygemeldte borgere godkendes.
  
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 2011
Sag nr. 31 (BEU 8/2011)

Sagens kerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har meddelt, at Rødovre Kommune bevilges et tilskud på 171.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år samt et tilskud på 179.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for personer over 30 år. Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for anvendelse af tilskuddet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at redegørelsen tages til efterretning
   
 2. at tilskuddet tages til indtægt på konto 590 471 76-08.
  
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Budget 2012 - Generelle retningslinjer og tidsplan
Sag nr. 32

Sagens kerne

Med denne sag fastlægger Økonomiudvalget de generelle retningslinjer og tidsplanen for budgetlægningsprocessen for Budget 2012 (2013-2015), herunder retningslinjerne for udarbejdelsen af det administrative budgetoplæg, som fremlægges for Økonomiudvalget i juni møderækken.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at de generelle retningslinjer, herunder bud- getrammeprincip og tidsplan, for udarbejdelse af Budget 2012 og budgetoverslagsår 2013-2015, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Socialt bedrageri - rapportering for 2010
Sag nr. 33

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2009 at etablere en kontrolgruppe for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Kontrolgruppen behandler anmeldelser om socialt bedrageri. Desuden skal kontrolgruppen være med til at styrke og koordinere sagsbehandlingen på de enkelte fagområder, så det sikres at gældende lovgivninger overholdes og at den fornødne dokumentation indhentes, inden der sker udbetaling af sociale ydelser til borgeren. Kontrolgruppen blev etableret 1. marts 2010 og har nu været i drift i 11 måneder. Rapporten Socialt bedrageri - årsrapport år 2010 beskriver kontrolgruppens initiativer og indsats i 2010.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at rapporten Socialt bedrageri - årsrapport år 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Kommunalbestyrelsen).

Boligselskabet AKB, Rødovre - Vedtægtsændringer
Sag nr. 34

Sagens kerne

Repræsentantskabet for AKB har i sit møde den 10. maj 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen for AKB til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Helhedsplan / PAB, afdeling 2 Brunevang
Sag nr. 35

Sagens kerne

PAB har fremsendt projekt og skema A vedrørende helhedsplan i afdeling 2, Brunevang. Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og opretning af boligblokke og lejemål i afdelingen. Derudover indgår som integreret del af helhedsplanen, at der bygges 99 nye boliger i afdelingen, hvilket forudsætter ændring af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om udarbejdelse af lokalplanforslag kan igangsættes under hensyn til de økonomiske konsekvenser, som helhedsplanen vil få for kommunen. Lokalplanforslaget vil blive forelagt kommunalbestyrelsen inden det sendes i høring og senere til endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2012, hvor også skema A for byggeriet og helhedsplanen fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har således ikke ved stillingtagen til denne sag truffet beslutning om godkendelse af skema A eller helhedsplanen. I det fremsendte projekt indgår opførelse af 39 ældreboliger med kommunal anvisning. Det vurderes, at kommunen ikke vil have behov for disse boliger, hvorfor PAB vil blive bedt om i den videre planlægning af byggeriet at ændre boligerne til ældrevenlige boliger eller familieboliger.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning udarbejder lokalplanforslag, som muliggør, at PAB, afdeling Brunevang, som led i helhedsplan for afdelingen, kan opføre 99 nye boliger.
   
 2. at Kommunalbestyrelsen meddeler PAB, at ældreboligerne i det foreliggende projekt skal ændres til ældrevenlige boliger eller familieboliger i den videre planlægning af byggeriet.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RAB, Afdeling Slotsherrens Have, Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer
Sag nr. 36

Sagens kerne

DAB ansøger på vegne af RAB, afdeling Slotsherrens Have, om godkendelse til optagelse og tinglysning af 10-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med køkkenmodernisering. Afdelingen har godkendt projektet på det ordinære afdelingsmøde den 5. maj 2010 og på selskabets bestyrelsesmøde den 9. juni 2010. Der er tale om en fortsættelse af tidligere godkendt lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med køkkenmoderniseringer i afdelingen, og som kommunen senest har godkendt i 2009. Afdelingsmødet har vedtaget et maksimumbeløb pr. køkkenmodernisering på 100.000 kr., hvilket medfører et månedligt lejetillæg på 1.138 kr. ved udnyttelse af maksimumbeløbet. Den gennemsnitlige leje stiger dermed fra 610 kr. pr. m2 årligt til 774 kr. pr. m2 årligt, svarende til 27 %. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse, tinglysning af pantebrev og huslejestigning i forbindelse med køkkenmoderniseringer i RAB, afdeling Slotsherrens Have.

Beslutning

Godkendt.

Udviklingsaftale 2011-12 for Fællesforvaltningen
Sag nr. 37

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalestyringen fra og med 2011 er justeret for at styrke aftalernes fokus på udvikling og reducere ressourceforbruget ved udarbejdelsen. Aftalerne kaldes fremover for Udviklingsaftaler. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skrift-ligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er mere lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Der gives en orientering om indholdet i Fællesforvaltningens aftale.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 38

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK