Kommunalbestyrelsen

22-02-2011

Sager 15 (ØU 19/2011) - 33 (ØU 42/2011)

Fold alle ud

Bygningsvedligeholdelse 2011 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 15 (ØU 19/2011)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat 22.669.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2011. Der søges om en anlægsbevilling på 22.669.000 kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder i 2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 22.669.000 kr. til bygningsvedligeholdelse 2011. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høring af LOOP-City - en byvision for Ringbyen
Sag nr. 16 (ØU 20/2011)

Sagens kerne

Rapporten vedr. en byvision for Ringbyen, i forbindelse med etablering af en ringbane langs Ring 3, er sendt til høring i Rødovre Kommune. Formanden for Ringby-Letbanesamarbejdet ønsker en pejling af, hvordan Ringbyvisionen passer ind i Rødovre Kommunes lokalpolitiske dagsorden, og om det er muligt at implementere byvisionen i kommunens planstrategi. Endvidere er Rødovre Kommune blevet bedt om at forholde sig til, om der fortsat er brug for en fælles koordineret indsats kommunerne imellem. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til høringsbrev. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til høringssvar om byvisionen for Ringbyen, godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Nedrivning af højhusene Agerkær 5-25 og Ruskær 37-59
Sag nr. 17 (ØU 21/2011)

Sagens kerne

AAB har med brev af 21.01.2011 fremsendt en anmeldelse om nedrivning af de to højhuse. Anmeldelsen består af et projektforslag, som beskriver nedrivningsmetoden og de foranstaltninger, der etableres til overholdelse af de miljømæssige krav. Teknisk Forvaltning har som svar på anmeldelsen udarbejdet to breve med henholdsvis tilladelse til nedrivning efter byggeloven, og miljøvilkår til begrænsning af gener for de omboende og forureningen i forbindelse med nedrivningen. Brevet med miljøvilkår indeholder også kommunens anvisning af affaldet fra nedrivningen. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til nedrivningstilladelse godkendes, samt
   
 2. at meddelelse af afgørelse om vilkår for støj, støv og vibrationer samt anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af højhusene, godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opfølgning på Designmanual 2011
Sag nr. 18 (ØU 22/2011)

Sagens kerne

Supplering af Designmanualen med bynavneskilt, askebæger til steder med særlige behov, samt løberuteskilte til tre 10 kilometer- ruter og en ½ maratonrute.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye produktblade godkendes som supplering af Designmanual for by-rum i Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Realisering af Designmanual 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 19 (ØU 23/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til udskiftning af byudstyr. Godkendelse af forslag til realisering af designmanual i 2011. På anlægsbudgettet i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar jf. designmanualen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2011 godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar, jf. designmanualen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vejpuljen 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 20 (ØU 24/2011)

Sagens kerne

I budgetår 2011 er der afsat en 'Vej- og stipulje' på en samlet sum af 5 mio. kr. til udførelse af renoveringer af vej-, fortovs- og stiarealer samt uheldsbekæmpelse og analysearbejder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste med tilhørende forslag til hvordan midlerne kan prioriteres til forskellige projekter i 2011. De foreslåede projekter, som prioriteres gennem Vejpuljen 2011 beløber sig samlet set til 5.000.000 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslagene godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til udførelsen af ovenstående arbejder.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Niels Spittau (O): Budget resolution 3 er ikke medtaget i prioriteringslisten. Liste O ønsker, at aftalen om en undersøgelse af trafiksikkerhed af Roskildevej overholdes.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konvertering af Islevtoftens rækkehuse fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 21 (ØU 25/2011)

Sagens kerne

RKF anmoder Rødovre Kommune om, at behandle projektforslaget for fjernvarmeforsyning til Islevtoftens rækkehuse. Når projektforslaget har været i høring vil det blive fremlagt til endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde i april-møderækken Hvis Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune godkender projektforslaget så indstiller Teknisk Forvaltning, at området Islevtoftens rækkehuse ændrer opvarmningsform fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at projektforslaget for fjernvarme Islevtoftens rækkehuse sendes til høring hos HMN Naturgas I/S Hovedstaden og hos VEKS. Teknik- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Rødovrehallen/Skøjte-Tennishal - Regnskab
Sag nr. 22 (ØU 26/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 
Bevilling 16.12.20082.800.000 kr.
Bevilling 16.12.2008870.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 1.115.000 kr.
Bevilling i alt 4.785.000 kr.
Forbrug/regnskab4.787.040 kr.
Merforbrug 2.040 kr.
 
Børne- og Kultuforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 2.040 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Etablering af udearealer/parkeringspladser i området ved Stadionhallen og Håndboldhallen - Regnskab
Sag nr. 23 (ØU 27/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 16.12.20082.510.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 150.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 340.000 kr.
Bevilling i alt 3.000.000 kr.
Forbrug/regnskab3.001.055 kr.
Merforbrug 1.055 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 1.055 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 24 (ØU 28/2011)

Sagens kerne

Fortsættelse af sag fra Kommunalbestyrelsens møde 21.12.2010, hvor forslag til en brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune blev sendt i høring frem til 24.01.2011. Derudover har skolebestyrelserne haft mulighed for at supplere spørgeskemaundersøgelsen for skoleelever fra 6.-10.- klassetrin og forældrene med op til fem spørgsmål for den enkelte skole og SFO. Samtlige folkeskoler har meldt tilbage og suppleret med spørgsmål. Tilbagemeldingerne viser et flot engagement blandt skolebestyrelserne, som giver tilsagn om at bakke op om undersøgelsen. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af høringen. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de reviderede spørgeskemaer godkendes,
   
 2. at de udarbejdede spørgsmål fra skolebestyrelserne tilpasses og indarbejdes i spørgeskemaundersøgelsen for den enkelte skole og SFO,
   
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en vejledning til afvikling af spørgeskemaundersøgelsen, og
   
 4. at undersøgelsen gennemføres i henhold til tidsplanen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 25 (ØU 29/2011)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Konsekvenser af ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet
Sag nr. 26 (ØU 30/2011)

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen orienterer om ændrede regler for hjemtagelse af statsrefusion på udgifter til forsørgelse og aktivering på beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen estimerer, at de ændrede regler betyder mindre statsrefusion på kr. 14.9 mio. end forudsat i budgettet for 2011. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår som følge deraf ændrede prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 53.525.000 kr.
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på -53.525.000 kr., idet kommunen forventes kompenseret gennem et reguleret beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i månedlige rater, dog således at raterne for de første 3 måneder udbetales som et engangsbeløb den 1. april 2011.
   
 3. at der reguleres for eventuelle afvigelser på såvel udgifts- som indtægtssiden i forhold til det forventede beskæftigelses- og bloktilskud på 53.525.000 kr. i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2011.
   
 4. at forslaget til reduktion af budgettet på 14,9 mio. kr. som følge af de økonomiske virkninger af refusionsreformen på arbejdsmarkedsområdet godkendes.
   
 5. at den foreslåede udmøntning af besparelsen på de enkelte områder i indsatsen for ledige og sygemeldte borgere godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 2011
Sag nr. 27 (ØU 31/2011)

Sagens kerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har meddelt, at Rødovre Kommune bevilges et tilskud på 171.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år samt et tilskud på 179.000 kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for personer over 30 år. Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for anvendelse af tilskuddet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at redegørelsen tages til efterretning,
   
 2. at tilskuddet tages til indtægt på konto 590 471 76-08.
 
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Socialt bedrageri - rapportering for 2010
Sag nr. 28 (ØU 33/2011)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2009 at etablere en kontrolgruppe for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Kontrolgruppen behandler anmeldelser om socialt bedrageri. Desuden skal kontrolgruppen være med til at styrke og koordinere sagsbehandlingen på de enkelte fagområder, så det sikres at gældende lovgivninger overholdes og at den fornødne dokumentation indhentes, inden der sker udbetaling af sociale ydelser til borgeren. Kontrolgruppen blev etableret 1. marts 2010 og har nu været i drift i 11 måneder. Rapporten Socialt bedrageri - årsrapport år 2010 beskriver kontrolgruppens initiativer og indsats i 2010.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at rapporten Socialt bedrageri - årsrapport år 2010 tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Boligselskabet AKB, Rødovre - Vedtægtsændringer
Sag nr. 29 (ØU 34/2011)

Sagens kerne

Repræsentantskabet for AKB har i sit møde den 10. maj 2010 vedtaget ændringer i boligorganisationens vedtægter. Vedtægtsændringen er sket på baggrund af, at der pr. 1. januar 2010, som led i reformen på det almene boligområde, er kommet nye normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. 
 
Fællesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen for AKB til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Helhedsplan / PAB, afdeling 2 Brunevang
Sag nr. 30 (ØU 35/2011)

Sagens kerne

PAB har fremsendt projekt og skema A vedrørende helhedsplan i afdeling 2, Brunevang. Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og opretning af boligblokke og lejemål i afdelingen. Derudover indgår som integreret del af helhedsplanen, at der bygges 99 nye boliger i afdelingen, hvilket forudsætter ændring af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om udarbejdelse af lokalplanforslag kan igangsættes under hensyn til de økonomiske konsekvenser, som helhedsplanen vil få for kommunen. Lokalplanforslaget vil blive forelagt kommunalbestyrelsen inden det sendes i høring og senere til endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2012, hvor også skema A for byggeriet og helhedsplanen fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har således ikke ved stillingtagen til denne sag truffet beslutning om godkendelse af skema A eller helhedsplanen. I det fremsendte projekt indgår opførelse af 39 ældreboliger med kommunal anvisning. Det vurderes, at kommunen ikke vil have behov for disse boliger, hvorfor PAB vil blive bedt om i den videre planlægning af byggeriet at ændre boligerne til ældrevenlige boliger eller familieboliger.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning udarbejder lokalplanforslag, som muliggør, at PAB, afdeling Brunevang, som led i helhedsplan for afdelingen, kan opføre 99 nye boliger.
   
 2. at Kommunalbestyrelsen meddeler PAB, at ældreboligerne i det foreliggende projekt skal ændres til ældrevenlige boliger eller familieboliger i den videre planlægning af byggeriet.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 31 (ØU 38/2011)

Beslutning

Taget til efterretning,

Byplankonkurrence Islev - Rødovre Nord
Sag nr. 32 (ØU 41/2011)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 33 (ØU 42/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.