Børne- og Skoleudvalget

15-03-2011

Sager 19 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser, Smart Board mv. - Regnskab
Sag nr. 20

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 26.01.201010.700.000 kr.
Forbrug/regnskab 10.695.696 kr.
Mindreforbrug 4.304 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 4.304 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udviklingsaftaler 2011-2012 - daginstitutionsområdet
Sag nr. 22

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalernes fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på daginstitutionsområdet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udviklingsaftaler 2011-2012 - skoleområdet
Sag nr. 23

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalernes fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på skoleområdet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kontingentfritagelse ved benyttelse af ungdomsklubber
Sag nr. 24

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til fritagelse for betaling af kontingent ved benyttelse af de 5 ungdomsklubber i Rødovre. Nyordningen er udgiftsneutral for kommunekassen, idet den manglende kontingentindtægt, som samlet udgør 101.400 kr. pr. år finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet. Udgangspunktet for forslaget kan henføres til drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temadag den 31.03.2009, hvor temaet omkring en fremtidig ungdomsklubstruktur blev drøftet. Forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur blev sidst behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28.10.2009, sag nr. 251, hvor det blev vedtaget, at forvaltningen i forbindelse med temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen udarbejder en etapeopdelt plan for gennemførelsen af elementerne i oplægget. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børn og unge med virkning fra 01.08.2011 fritages for betaling af kontingent ved benyttelse af ungdomsklubberne,
   
 2. at den manglende indtægt finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet, således at omlægningen er udgiftsneutral for kommunekassen, og
   
 3. at budget 2011 ff. tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 25

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 26

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK