Kultur- og Fritidsudvalget

15-03-2011

Sager 14 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 14

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kulturhus Viften - udskiftning af tagbelægning over vifterne, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 15

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til udskiftning af utæt tagbelægning på vifterne. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 2.330.500 kr. til nødvendig udskiftning af Viftens tag. Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til projektering, herunder kontrol af tagkonstruktion samt udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende udskiftning af tagbelægning på vifterne. Efter afholdelse af licitation ansøges om anlægsbevilling til udførelse af arbejderne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. til projektering mv.

Beslutning

Anbefales (til økonomiudvalget)

Udviklingsaftaler 2011-2012 - kultur- og fritidsområdet
Sag nr. 16

Sagens kerne

Udviklingsaftalen i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række egne og fælles fokusområder og mål. Udviklingsaftalen er fra og med 2011 justeret for at styrke aftalernes fokus på udvikling og reducere ressourceforbruget ved udarbejdel-sen. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, og vægten er lagt på dialog, mål og resultater hen over aftaleperioden.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kontingentfritagelse ved benyttelse af ungdomsklubber
Sag nr. 17

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til fritagelse for betaling af kontingent ved benyttelse af de 5 ungdomsklubber i Rødovre. Nyordningen er udgiftsneutral for kommunekassen, idet den manglende kontingentindtægt, som samlet udgør 101.400 kr. pr. år finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet. Udgangspunktet for forslaget kan henføres til drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temadag den 31.03.2009, hvor temaet omkring en fremtidig ungdomsklubstruktur blev drøftet. Forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur blev sidst behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28.10.2009, sag nr. 251, hvor det blev vedtaget, at forvaltningen i forbindelse med temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen udarbejder en etapeopdelt plan for gennemførelsen af elementerne i oplægget. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børn og unge med virkning fra 01.08.2011 fritages for betaling af kontingent ved benyttelse af ungdomsklubberne,
   
 2. at den manglende indtægt finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet, således at omlægningen er udgiftsneutral for kommunekassen, og
   
 3. at budget 2011 ff. tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Formidlingscenter i Ejbybunkeren
Sag nr. 18

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til et formidlingscenter for Vestvolden i Ejbybunkeren i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en atraktion i verdensklasse. Formidlingscentret i Rødovre vil blive det ene af 3 high-lights på Københavns Befæstning. Sagen omhandler en godkendelse af en lejeaftale med Naturstyrelsen, godkendelse af koncept for formidling, organisering og drift samt godkendelse af forslag til istandsættelse af bygningen. Frigivelse af rådighedsbeløb på 1.233 mio. kr. af det afsatte beløb på 1.478 mio. kr. til Vestvoldsprojektet i Budget 2011. Sagen vil blive behandlet samtidigt i Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
 1. at koncept til et formidlingscenter i Ejbybunkeren som beskrevet i rapporten 'Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren - på sporet af Vestvoldens historie' fra Bysted A/S godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 2. at udkast til 'Aftale om 'Formidlingscenter Vestvolden i Ejbybunkeren'' godkendes,
   
 3. at istandsættelse af bygningen som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Istandsættelse af bygningen' af 16. februar 2011 godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 4. at forslag til organisation og drift af Formidlingscentret godkendes som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Forslag til organisering og drift' af 16. februar 2011,
   
 5. at anlægs- og driftsøkonomi som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' godkendes,
   
 6. at der gives en tillægsbevilling på 1.233.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til etablering af formidlingscentret, og
   
 7. at driften af Formidlingscentret indarbejdes i budgetforslag 2012 ff. i henhold til notatet 'Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' af 16. februar 2011.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget), dog således at det i indstillingens punkt 4 anbefales at Kulturchefen og Kommunaldirektøren udpeges til bestyrelsen for formidlingscenteret.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 19

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 20

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 21

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK