Beskæftigelsesudvalget

15-03-2011

Sager 13 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 4. kvartal 2010
Sag nr. 14

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 4. kvartal 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 4. kvartal 2010 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan 2011
Sag nr. 15

Sagens kerne

Som led i aftalen 'Stærkere ud af krisen' er Rødovre Kommune bevilliget kr. 1.410.000 i perioden 15. september 2010 til 31. december 2013 til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter. Formålet er at hjælpe langtidsledige og ledige med risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede tilbud. Kommunen skal som følge af bevillingen udarbejde et tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplanen - første gang for 2011. Tillægget skal drøftes med Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens kvittering for drøftelsen er vedlagt som bilag.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en indtægtsbevilling på 1.410.000 kr. på funktion 06.45.53: 'Administration i jobcentrene' fordelt over bevillingsperioden.
     
  2. at der gives en udgiftsbevilling på 1.410.000 kr. på funktion 06.45.53: 'administration i jobcentrene' fordelt over bevillingsperioden.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 16

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden den 1. april 2011 til 31. marts 2014
Sag nr. 17

Sagens kerne

På møde i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2010 (sag nr. 67) blev procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune vedtaget. Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført indstillingsproceduren og indstiller hermed udpegning af medlemmer til integrationsrådet i Rødovre for perioden d. 1. april 2011 til 31. marts 2014.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at indstilling om udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udviklingsaftaler 2011-2012 - Rødovre Jobcenter
Sag nr. 18

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på Jobcentrets område.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 19

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets møde i maj afholdes på Projekt Vestvolden og rykkes frem til kl. 13.00. Mødet den 28. april 2011, kl. 16.30 med Det Lokale Beskæftigelsesråd om resultatrevision 2011 og Beskæftigelsesplanen.