Kommunalbestyrelsen

29-03-2011

Sager 34 (ØU 44/2011) - 59 (ØU 72/2011)

Fold alle ud

Finansiering af energibesparende tiltag 2011 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 34 (ØU 44/2011)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er afsat 1.091.500 kr. til finansiering af energibesparende tiltag. Der søges om en anlægsbevilling på 1.091.500 kr. til finansiering af energibesparende tiltag i 2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.091.500 kr. til finansiering af energibesparende tiltag 2011. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Besparelse i Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 35 (ØU 45/2011)

Sagens kerne

Borgmestrene i ejerkredsen i Vestegnens Brandvæsen I/S har tilkendegivet overfor bestyrelsen, at der skal spares 3 mio. kr. med virkning fra budgetåret 2012. Bestyrelsen har fremsendt Forslag 12A til nedlæggelse af deltidsstyrken i Glostrup og samtidig sammenlægning af de to slukningsområder til ét slukningsområde. Derudover er der forslag til nedlæggelse af vagtcentralen i Glostrup Scenarie 3. De foreslåede besparelser vurderes ikke at give forringelser i redningsberedskabet, men dette skal vurderes nærmere ved en risikovurdering.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen godkender at Vestegnens Brandvæsen tilretter sit budget 2012 med udgangspunkt i forslag 12A - nedlæggelse af deltidsstyrken og sammenlægning til ét slukningsområde - samt scenarie 3 - nedlæggelse af vagtcentralen,
   
 2. at Kommunalbestyrelsen anmoder Vestegnens Brandvæsen om at udmønte forslag 12A og scenarie 3, herunder gennemføre en afklaring med Københavns Brandvæsen eller andre underleverandører,
   
 3. at Kommunalbestyrelsen anmoder Vest- egnens Brandvæsen om at forelægge et endeligt, gennemarbejdet budget 2012 for Kommunalbestyrelserne indeholdende den forudsatte besparelse på 3 mio. kr. senest 15.04.2011 som fastsat i Vedtægter for Vestegnens Brandvæsen I/S, §8, stk. 2, samt
   
 4. at Teknisk Forvaltning igangsætter en revision af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.
 
Beredskabskommissionen: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Miljøministeriets vandplaner - Rødovre Kommunes høringssvar
Sag nr. 36 (ØU 46/2011)

Sagens kerne

By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har den 04.10.2010 sendt forslag til vandplaner i offentlig høring med høringsfrist 06.04.2011. Vandplanerne indeholder målsætninger for miljøtilstanden af vandløb, søer, kystområder, fjorde og grundvand, og erstatter alle de retningslinier i regionplanen, som handler om vand. Vandplanerne fastlægger endvidere, hvilken indsats der skal gøres for at nå de fastsatte målsætninger. For Rødovre Kommune vil vandplanerne frem til 31.12.2015 især betyde, at der skal bygges 3 nye forsinkelsesbassiner i kommunen og gennemføres en udbygning af de fælleskommunale anlæg. Udgiften hertil skal afholdes af Rødovre Forsyning og finansieres via vandafledningsafgiften.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune afgiver høringssvar på forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af ophævelsen af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S samt godkendelse af vedtægter for afviklingsselskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S)
Sag nr. 37 (ØU 47/2011)

Sagens kerne

Endelig godkendelse af beslutningen om at ophæve Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S - i overensstemmelse med Statsforvaltningens betingelser. Godkendelse af vedtægterne for Afviklingsselskabet af 1. december 2009 indeholdende Statsforvaltningens bemærkninger. Orientering om Statsforvaltningens godkendelse af vederlag til formand og næstformand.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at beslutningen om at ophæve Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S godkendes, samt
   
 2. at vedtægterne for Afviklingsselskabet af 1. december 2009 godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt

Cykelsuperstier i Hovedstadsområdet, Plan og Koncept
Sag nr. 38 (ØU 48/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med 17 øvrige kommuner og Region Hovedstaden siden medio 2009 samarbejdet om udarbejdelsen af en plan og et koncept for såkaldte 'cykelsuperstier' (højklasset net af cykelpendlerruter) i hovedstadsområdet. Plan for sammenhængende net af 'cykelsuperstier'.
Der er i alt 26 ruter som i strukturen ligner udbygningen af både tog- og vejnettet i Storkøbenhavn, dvs. med radial- og diagonal/ringruter (se bilag 2). Koncept for 'cykelsuperstier'
'Cykelsuperstiernes' succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et fælles koncept for ruterne (bilag 1). 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vedlagte plan og koncept for cykelsuperstier i hovedstadsregionen godkendes,
   
 2. at planen indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastrukturen i kommunen, herunder indarbejdes i den kommende revidering af kommuneplanen, samt
   
 3. at Teknisk Forvaltning fortsætter samarbejdet med de 17 øvrige kommuner og Region Hovedstaden om udvikling af plan og konceptet for cykelsuperstierne i 2011.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 39 (ØU 49/2011)

Sagens kerne

De udendørs anlæg
Godkendelse af en konkretisering af de udendørs leverancer i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en attraktion i verdensklasse. Leverancerne omfatter en rute, så kørestolsbrugere kan opleve Vestvolden og adgangsforhold til formidlingsventeret i Ejbybunkeren herunder en sikker krydsning af Jyllingevej for cyklister. Frigivelse af rådighedsbeløb på 780.000 kr. af det afsatte beløb på 2.500.000 kr. til Vestvoldsprojektet overført fra budget 2010. Frigivelse af rådighedsbeløb på 244.000 kr. af det afsatte beløb på 1.477.000 kr. til Vestvoldsprojektet i budget 2011. Eventuel tilvalg af bro over Jyllingevej i stedet for et lyskryds. Merudgiften til en bro vil være i alt 13.320.000 kr. Partnerskabet forventes at kunne bidrage med 50 %, i alt 6.670.000 kr. Derudover er der ansøgt om midler fra Vejdirektoratets Pulje til mere cykeltrafik, i alt 5.330.000 kr. svarende til 40%, således at Rødovre selv skal finansiere broen med 1.330.000 kr. svarende til 10%. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et tillæg til anlægsbevillingen på 1.330.000 kr., der finansieres af kassen. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at De udendørs leverancer som beskrevet i notatet 'Københavns befæstning, De udendørs anlæg, Beskrivelse af leverancer' af 21.02.2011 godkendes,
   
 2. at økonomisk overslag til realisering af de udendørs anlæg som beskrevet i notatet 'Københavns Befæstning, De udendørs anlæg, Oversigt over økonomi' af 21.02.2011 godkendes som udgangspunkt for realisering af projekterne,
   
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.024.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet,
   
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.330.000 kr., der finansieres af kassen, samt
   
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1.330.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb udover det allerede afsatte beløb til Vestvoldsprojektet, såfremt opførelse af en bro over Jyllingevej vælges i stedet for et lysreguleret kryds og under forudsætning af, at der opnås støtte fra Partnerskabet og fra Vejdirektoratets pulje til mere cykeltrafik.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Formidlingscenter i Ejbybunkeren
Sag nr. 40 (ØU 50/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til et formidlingscenter for Vestvolden i Ejbybunkeren i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en atraktion i verdensklasse. Formidlingscentret i Rødovre vil blive det ene af 3 high-lights på Københavns Befæstning. Sagen omhandler en godkendelse af en lejeaftale med Naturstyrelsen, godkendelse af koncept for formidling, organisering og drift samt godkendelse af forslag til istandsættelse af bygningen. Frigivelse af rådighedsbeløb på 1.233.000 kr. af det afsatte beløb på 1.478.000 til Vestvoldsprojektet i Budget 2011. Sagen vil blive behandlet samtidigt i Teknik og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller:
 1. at koncept til et formidlingscenter i Ejbybunkeren som beskrevet i rapporten 'Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren - på sporet af Vestvoldens historie' fra Bysted A/S godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 2. at udkast til 'Aftale om 'Formidlingscenter Vestvolden i Ejbybunkeren'' godkendes,
   
 3. at istandsættelse af bygningen som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Istandsættelse af bygningen' af 16.02.2011 godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 4. at forslag til organisation og drift af Formidlingscentret godkendes som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Forslag til organisering og drift' af 16.02.2011,
   
 5. at anlægs- og driftsøkonomi som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' godkendes,
   
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.233.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet til etablering af formidlingscentret, samt
   
 7. at driften af Formidlingscentret indarbejdes i budgetforslag 2012 ff. i henhold til notatet 'Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' af 16.02.2011.
 
Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales, dog således, at det i indstillingens pkt. 4 anbefales, at Kulturchefen og Kommunaldirektøren udpeges til bestyrelsen for formidlingscenteret. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Park- og naturplan for Rødovre Kommune
Sag nr. 41 (ØU 51/2011)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Park og naturplan for Rødovre Kommune. Park- og naturplanen skal udgøre grundlaget for den videre udvikling af de grønne områder og sikre en helhedsorienteret planlægning, som tilgodeser såvel rekreative som biologiske hensyn, og de grønne områders muligheder for at bidrage til en bæredygtig byudvikling, både når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse og udfordringer indenfor klimatilpasning. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Park- og naturplan godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Kulturhus Viften - udskiftning af tagbelægning over vifterne, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 42 (ØU 52/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til udskiftning af utæt tagbelægning på vifterne. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 2.330.500 kr. til nødvendig udskiftning af Viftens tag. Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til projektering, herunder kontrol af tagkonstruktion samt udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende udskiftning af tagbelægning på vifterne. Efter afholdelse af licitation ansøges om anlægsbevilling til udførelse af arbejderne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. til projektering mv.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Kontingentfritagelse ved benyttelse af ungdomsklubber
Sag nr. 43 (ØU 53/2011)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til fritagelse for betaling af kontingent ved benyttelse af de 5 ungdomsklubber i Rødovre. Nyordningen er udgiftsneutral for kommunekassen, idet den manglende kontingentindtægt, som samlet udgør 101.400 kr. pr. år finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet. Udgangspunktet for forslaget kan henføres til drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temadag den 31.03.2009, hvor temaet omkring en fremtidig ungdomsklubstruktur blev drøftet. Forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur blev sidst behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28.10.2009, sag nr. 251, hvor det blev vedtaget, at forvaltningen i forbindelse med temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen udarbejder en etapeopdelt plan for gennemførelsen af elementerne i oplægget. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børn og unge med virkning fra 01.08.2011 fritages for betaling af kontingent ved benyttelse af ungdomsklubberne,
   
 2. at den manglende indtægt finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet, således at omlægningen er udgiftsneutral for kommunekassen, og
   
 3. at budget 2011 ff. tilrettes i overensstemmelse hermed.
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser, Smart Board mv., Regnskab
Sag nr. 44 (ØU 54/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
 
Bevilling 26.01.201010.700.000 kr.
Forbrug/regnskab 10.695.696 kr.
Mindreforbrug 4.304 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 4.304 kr. tilgår kassen.
  
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Frivilligcenter - ændret finansiering og ansættelsesforhold for frivilligkoordinatorstillingen
Sag nr. 45 (ØU 55/2011)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Frivilligcenter har anmodet Rødovre Kommune om, at det afsatte beløb på Rødovre Kommunes budget til aflønning af frivilligkoordinatoren fremover udbetales som et tilskud til Rødovre Frivilligcenter. Frivilligcenteret bliver så ansættende myndighed i forhold til frivilligkoordinatoren som i dag er ansat af Rødovre Kommune. Anmodningen er betinget af, at Rødovre Frivilligcenter får godkendt nye vedtægter på generalforsamlingen i april, så det fremgår af disse, at frivilligkoordinatoren er ansat og refererer direkte til frivilligcenterets bestyrelse. Et sådant referenceforhold er en forudsætning for, at frivilligcenteret kan få del i Socialministeriets grundfinansieringsmidler (kr. 350.000 i 2011).
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at frivilligkoordinatoren overdrages til Rødovre Frivilligcenter i henhold til Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse samt
   
 2. at der gives et tilskud til Rødovre Frivilligcenter i 2012 ff svarende til det i 2011 afsatte lønbudget fremskrevet med KL's P/L skøn.
 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 46 (ØU 56/2011)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes. Alle fagudvalg: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan 2011
Sag nr. 47 (ØU 57/2011)

Sagens kerne

Som led i aftalen 'Stærkere ud af krisen' er Rødovre Kommune bevilliget kr. 1.410.000 i perioden 15. september 2010 til 31. december 2013 til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter. Formålet er at hjælpe langtidsledige og ledige med risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede tilbud. Kommunen skal som følge af bevillingen udarbejde et tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplanen - første gang for 2011. Tillægget skal drøftes med Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens kvittering for drøftelsen er vedlagt som bilag.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 1.410.000 kr. på funktion 06.45.53: 'Administration i jobcentrene' fordelt over bevillingsperioden.
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling på 1.410.000 kr. på funktion 06.45.53: 'administration i jobcentrene' fordelt over bevillingsperioden.
  
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 48 (ØU 58/2011)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning. Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden den 1. april 2011 til 31. marts 2014
Sag nr. 49 (ØU 59/2011)

Sagens kerne

På møde i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2010 (sag nr. 67) blev procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune vedtaget. Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført indstillingsproceduren og indstiller hermed udpegning af medlemmer til integrationsrådet i Rødovre for perioden den 1. april 2011 til 31. marts 2014.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at indstilling om udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2010
Sag nr. 50 (ØU 60/2011)

Sagens kerne

Optagelse af lån på 26.025.000 kr. i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2010.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der optages et 25-årigt variabelt forrentet serielån med kvartårlige renteterminer i Kommunekredit på 26.025.000 kr. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet Niels Spittau (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet beløb og afstemning deles i 3: 1. Budgetaftale 2010 kr. 13.627.000 18-0 2. Sundhedscenter kr. 9.198.000 18-0 3.Vejprojekter-Folkeskoler Ekstraordinære lån kr. 3.200.000 17-1 (C)

Beretning nr. 9 - Løbende revision 2010
Sag nr. 51 (ØU 61/2011)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 9 om revisionsarbejder vedrørende regnskabsåret 2010 udført indtil januar 2011 - delberetning for regnskabsåret 2010.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Beretning nr. 9, Delberetning for regnskabsåret 2010, tages til efterretning,
   
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens bemærkninger tages til efterretning.
 
Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2010 til 2011
Sag nr. 52 (ØU 62/2011)

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsåret 2010 til budgetåret 2011. I alt søges 11.080.056 kr. overført. Ligeledes søges der om overførsel fra 2010 til 2011 af forskellige ikke opbrugte centrale driftsmidler. Det samlede beløb udgør 7.886.986 kr. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en nettodriftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på -1.667.145 kr., Børne- og Skoleudvalget på 5.515.235 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -1.699.555 kr., Social- og Sundhedsudvalget på -69.061 kr. samt Økonomiudvalget på 9.791.511 kr.
    
 2. at forvaltningerne forpligtes til at overføre mindst samme beløb fra 2011 til 2012 som fra 2010 til 2011, dog er trepartsmidler mv. underlagt solidarisk forpligtelse mellem forvaltningerne.
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 5.263.209 kr. og til Social- og Sundhedsudvalget på 1.832.848 kr.
   
 4. at der afsættes tilhørende rådighedsbeløb og at disse frigives.
 
Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011
Sag nr. 53 (ØU 63/2011)

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Der søges derfor om overførsel af 106.399.676 kr. svarende til overførsel af netto mindreindtægter på -80.072.737 kr. og netto mindreudgifter på 186.092.165 kr. Herudover indgår reguleringer for i alt 380.248 kr.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der gives en nettobevilling på 106.399.676 kr. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Styringsdialog med boligorganisationerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 54 (ØU 64/2011)

Sagens kerne

Der er afholdt møder mellem kommunen og de enkelte boligorganisationer i slutningen af 2010 efter de nye regler om styringsdialog.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 55 (ØU 65/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.

Idékonkurrence i Rødovre Syd
Sag nr. 56 (ØU 67/2011)

Beslutning

Godkendt.

Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen.
Sag nr. 57 (ØU 69/2011)

Beslutning

Godkendt.

Kulturhus Viften - udskiftning af tagbelægning på vifterne, godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 58 (ØU 70/2011)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 59 (ØU 72/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.