Teknik- og Miljøudvalget

12-04-2011

Sager 35 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Høring om indvindingstilladelse til Glostrup Vandforsyning
Sag nr. 36

Sagens kerne

I lighed med mange andre vandindvindingstilladelser udløb Glostrup Vand A/S tilladelse i 2010. Glostrup Kommune har med email af 17.02.2011 bedt om Rødovre Kommunes eventuelle kommentarer til ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelsen.

Glostrup Vand A/S har søgt om fornyelse af sin eksisterende vandindvindingstilladelse på 1,1 mio. m3 grundvand pr. år fordelt på fire kildepladser i kommunen. I udkastet til vand-indvin-

dingstilladelse er der fastsat en tilladt indvindingsmængde for hver enkelt kildeplads, dog således at op til 100.000 m3 pr. år kan forskydes mellem de enkelte kildepladser. pr. år kan forskydes mellem de enkelte kildepladser.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune svarer Glostrup Kommune, at Rødovre Kommune ikke har nogen bemærkninger til fornyelse af Glostrup Vand A/S eksisterende indvindingstilladelse under forudsætning af, at Rødovre Kommune bliver hørt igen, såfremt etablering af nye boringer eller nye afværgepumpninger medfører, at oppumpningen af grundvand i Glostrup Kommune enten øges væsentligt eller flyttes tættere på de to kildepladser i Rødovre Kommune.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Offentlig høring af klimatilpasningsplan for Københavns Kommune
Sag nr. 37

Sagens kerne

Københavns Kommune har med brev af 11.02.2011 sendt forslag til klimatilpasningsplan for Københavns Kommune i offentlig høring. I klimatilpasningsplanen indgår en projektoversigt, hvor et af de foreslåede projekter er nedbringelse af den hydrauliske belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb hovedsageligt i oplandskommunerne til Harrestrup Å og Søborghusrenden.

Rødovre Kommune er en af kommunerne i oplandet til Harrestrup Å, og skal derfor være med til at gennemføre og finansiere dette projekt. I projektoversigten er angivet, at detailprojektering og udførelse skal begynde allerede i 2013. Rødovre Kommune er en af kommunerne i oplandet til Harrestrup Å, og skal derfor være med til at gennemføre og finansiere dette projekt. I projektoversigten er angivet, at detailprojektering og udførelse skal begynde allerede i 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune kommenterer den del af klimatilpasningsplanen, som forudsætter en indsats, der skal gennemføres og finansieres af Rødovre Kommune.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

§ 8 tilladelse til bygge-og anlægsarbejde på Islevbrovej 37B-39
Sag nr. 38

Sagens kerne

Grundejer ønsker at bygge et supermarked på Islevbrovej 37B-39, der er kortlagt som forurenet.

Udkast til § 8 tilladelse har været i høring hos Region Hovedstaden og bygherre. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Islevbrovej 37B-39.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Fortovsbagkanter
Sag nr. 39

Sagens kerne

I klimahandlingsplanen er der blandt andet beskrevet, at Teknisk Forvaltning fremover vil udskifte bagkanterne i fortovene langs de offentlige vej med slotsgrus.

Der kan være tilfælde, hvor det af hensyn til fortovets samlede bredde og anvendelse ikke er hensigtsmæssigt at udskifte bagkanten til slotsgrus.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at fortovenes bagkanter kun bibeholdes i asfalt, hvis der er særlige trafikforhold der kræver det.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunnekær
Sag nr. 40

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet skitseforslag med tilhørende notat, for en trafiksanering af Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunne-kær. Stilen fra de tidligere renoverede strækninger på Rødovrevej er videreført.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at skitseprojektet godkendes, og der arbejdes videre med projektet i detailprojekteringen.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK