Kultur- og Fritidsudvalget

12-04-2011

Sager 24 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Vestbad - ud-og ombygning, Regnskab
Sag nr. 25

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygningen af Vestbad, der startede i 2004.

Den samlede regulerede anlægsbevilling udgør ialt 54.316.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder ½-delen af udgiften.

Det samlede forbrug er opgjort til 54.316.791 kr., svarende til et samlet merforbrug på 791 kr., der skal deles mellem de to kommuner.

Samlet bruttobevilling 54.316.000 kr.
Forbrug/regnskab 54.316.791 kr.
Samlet merforbrug 791 kr.

 

Rødovre Kommunes andel, nettobevilling:
½-delen af bevilling 27.158.000 kr.
½-delen af forbrug -27.158.396 kr.
Merforbrug 396 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre - ansøgning om et ekstraordinært rentefrit lån.
Sag nr. 26

Sagens kerne

Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre ansøger i brev af 16.03.2011 om et ekstraordinært rentefrit lån på 600.000 kr. til gennemførelse af en i 2010 påbegyndt rekonstruktionsplan, begrundet i en ønsket fremtidssikring af driften af de folkeoplysende aktiviteter til glæde for de mange borgere i Rødovre Kommune.

De ekstraordinære udgifter skyldes bl.a. flytning til nyt lejemål pr. 01.07.2011, hvor der skal betales depositum samt udgifter til istandsættelse af de nye lokaler.

De årlige lejeudgifter i de nye lokaler afstedkommer en årligt driftsmæssig forbedring på skønsmæssigt 150.000 kr.

Ansøgningen er bilagt årsregnskab for 2009 samt 2010 inkl. likviditetsbudget frem til 31.12.2011.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der ekstraordinært ydes et rentefrit lån på 450.000 kr.
  2. at lånet tilbagebetales med 45.000 kr. årligt, første gang den 01.01.2013.
  3. at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr., som finansieres via kassebeholdningen.

Beslutning

Jan Kongebro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Anbefales, idet årsregnskab fremsendes særskilt til orientering.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Taget til efterretning.